درباره نشریه
ISSN:
2322-1178
دوره انتشار:
دوفصلنامه
وضعیت انتشار:
تاخیر در انتشار
این مجله تا سال 88 با نام پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی منتشر شده است.
صاحب امتیاز:
دانشگاه مازندران
مدیر مسئول:
دکتر مهرداد مدهوشی
سردبیر:
دکتر احمد جعفری صمیمی
مدیر اجرایی:
دکتر جواد جوادی
تلفن:
011-35345415
دورنگار:
011-35345415
سایت اختصاصی:
jes.journals.umz.ac.ir
نشانی:
بابلسر، بلوار شهید ذوالفقاری، میدان بوعلی سینا، بلوار دانشگاه، پردیس دانشگاه مازندران، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دفتر پژوهشنامه
تاریخ به‌روزآوری: 1398/05/16
مدیر مسئول
دکتر مهرداد مدهوشی
استاد دانشکده مدیریت
دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: مدیریت دانش، مدیریت گرایش سیستم اطلاعاتی
Mehrdad Madhoushi
Professor Faculty of Management
University of Mazandaran
Specialist: Knowledge Management, Management of information system orientation
سردبیر
دکتر احمد جعفری صمیمی
هیات علمی و سردبیر پژوهشنامه اقتصاد کلان
رشته تخصصی: اقتصاد
Ahmad Jafari Samimi

Specialist: Economics
اعضای تحریریه
دکتر اسماعیل ابونوری
استاد دانشکده اقتصاد
دانشگاه سمنان
رشته تخصصی: اقتصاد و آمار اجتماعی، اقتصادسنجی و آماراجتماعی، توزیع درآمد و فقر، اقتصادمالی و اقتصادصنعتی
Esmaei Aboonouri
Professor Faculty of Economics
Semnan University
Specialist: Economy and social statistics, Econometric and Social Statistics, Income and Poverty Distribution, Financial Economics and Industrial Economics
دکتر ابوالقاسم اثنی عشری
دانشیار واحد مازندران
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: اقتصاد اسلامی
Abolghasem Esnaashari
Associate Professor Mazandaran Branch
Payame Noor University
Specialist: Islamic economy
دکتر علیرضا پورفرج
دانشیار
دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: اقتصاد توسعه
Alireza Poorfaraj
Associate Professor
University of Mazandaran
Specialist: economic development
دکتر سعید راسخی
استاد
دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: اقتصاد ریاضی
Saeed Rasekhi
Professor
University of Mazandaran
Specialist: Mathematical Economics
دکتر مرتضی صامتی
استاد
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: اقتصاد
Morteza Sameti
Professor
University of Isfahan
Specialist: Economy
دکتر نورالدین شریفی
دانشیار
دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: برنامه ریزی اقتصادی
Nooroldin Sharifi
Associate Professor
University of Mazandaran
Specialist: Economic Planning
دکتر قهرمان عبدلی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: اقتصاد، اقتصاد بین رشته ای، نظریه بازی ها
Gharaman Abdoli
Professor
University of Tehran
Specialist: Economy, Interdisciplinary Economics, Game Theory
دکتر زهرا علمی
استاد
دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: اقتصاد، اقتصادسنجی و اقتصاد منابع
Zahra Elmi
Professor
University of Mazandaran
Specialist: Economy
دکتر غلامعلی فرجادی
دانشیار موسسه عالی پژوهش در مدیریت و برنامه ریزی
رشته تخصصی: اقتصاد، اقتصاد توسعه
Gholam Ali Farjadi
Associate Professor at the Institute for Advanced Studies in Management and Planning
Specialist: Economy, economic development
دکتر ابراهیم گرجی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: اقتصاد کلان
Ebrahim Gorji
Professor
University of Tehran
Specialist: Macroeconomics
دکتر محمدتقی گیلک حکیم آبادی
دانشیار
دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: اقتصاد اسلامی
Mohammad Taghi Gilak Hakimabadi
Associate Professor
University of Mazandaran
Specialist: Islamic economy
دکتر ابراهیم هادیان
دانشیار
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: اقتصاد
Ebrahim Hadian
Associate Professor
University of Shirazu
Specialist: Economy
مدیر اجرایی
دکتر جواد جوادی

دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: زبان انگلیسی
Javad Javadi

University of Mazandaran
Specialist: English language, TEFL
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۰
تعداد عناوین درج شده:
۱۴۶
تعداد مطالب دارای متن
۱۴۶