درباره نشریه
ISSN:
2322-1178
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه مازندران
مدیر مسئول:
دکتر زهرا میلا علمی
سردبیر:
دکتر احمد جعفری صمیمی
مدیرداخلی:
هدی زبیری
تلفن:
011-35345415
دورنگار:
011-35345415
سایت اختصاصی:
jes.journals.umz.ac.ir
نشانی:
بابلسر، بلوار شهید ذوالفقاری، میدان بوعلی سینا، بلوار دانشگاه، پردیس دانشگاه مازندران، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دفتر پژوهشنامه
تاریخ به‌روزآوری: 1401/07/11
مدیر مسئول
دکتر زهرا میلا علمی
استاد
دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: اقتصاد، اقتصادسنجی و اقتصاد منابع
Zahra Mila Elmi
Professor
University of Mazandaran
Specialist: Economy
سردبیر
دکتر احمد جعفری صمیمی
استاد اقتصاد
دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: اقتصاد
Ahmad Jafari Samimi
Professor, Economics
University of Mazandaran
Specialist: Economics
اعضای تحریریه
دکتر محسن بهمنی اسکویی
استاد دانشگاه ویسکانسین - میلواکی آمریکا
رشته تخصصی: اقتصاد
Mohsem Bahmani Oskooee
Professor University of Wisconsin - Milwaukee - U.S.A
Specialist: Economy
دکتر جواد صالحی اصفهانی
دکتر جواد صالحی اصفهانی
دانشگاه ویرجینیاتک
رشته تخصصی: اقتصاددان
Javad Salehi Esfahani
Virginia Tech University
Specialist: Economist
دکتر حسن قلی پور فریدونی

دکتر اسماعیل ابونوری
استاد گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد, مدیریت و علوم اداری
دانشگاه سمنان
رشته تخصصی: اقتصاد و آمار اجتماعی، توزیع درآمد و فقر، اقتصادسنجی و آماراجتماعی، اقتصادمالی و اقتصادصنعتی
Esmaiei Abounoori
Professor, Department of Economics
Semnan University
Specialist: Economy and social statistics, Econometric and Social Statistics, Income and Poverty Distribution, Financial Economics and Industrial Economics
دکتر ابوالقاسم اثنی عشری
دانشیار واحد مازندران
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: اقتصاد اسلامی
Abolghasem Esnaashari
Associate Professor Mazandaran Branch
Payame Noor University
Specialist: Islamic economy
دکتر علیرضا پورفرج
دانشیار
دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: اقتصاد توسعه
Alireza Pourfaraj
Associate Professor
University of Mazandaran
Specialist: economic development
سعید راسخی

Saeed Rasekhi

دکتر مرتضی صامتی
استاد
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: اقتصاد
Morteza Sameti
Professor
University of Isfahan
Specialist: Economy
دکتر نورالدین شریفی
دانشیار
دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: برنامه ریزی اقتصادی
Nooraddin Sharify
Associate Professor
University of Mazandaran
Specialist: Economic Planning
دکتر قهرمان عبدلی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: اقتصاد، اقتصاد بین رشته ای، نظریه بازی ها
Gharaman Abdoli
Professor
University of Tehran
Specialist: Economy, Interdisciplinary Economics, Game Theory
دکتر غلامعلی فرجادی
دانشیار موسسه عالی پژوهش در مدیریت و برنامه ریزی
رشته تخصصی: اقتصاد، اقتصاد توسعه
Gholam Ali Farjadi
Associate Professor at the Institute for Advanced Studies in Management and Planning
Specialist: Economy, economic development
دکتر ابراهیم گرجی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: اقتصاد کلان
Ebrahim Gorji
Professor
University of Tehran
Specialist: Macroeconomics
محمدتقی گیلک حکیم آبادی
دانشیار اقتصاد،علوم اقتصادی و اداری
دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: اقتصادبخش عمومی، اقتصاد پولی و اقتصاد اسلامی
Mohammad Taghi Gilak Hakimabadi
Associate Professor, Economics
University of Mazandaran
Specialist: Public sector Economics, Monetary economics, Islamic Economics
مدیرداخلی
هدی زبیری
دانشیار اقتصاد دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: اقتصاد توسعه- اقتصاد پولی، اقتصاد نهادی
Hoda Zobeiri

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۵
تعداد عناوین درج شده:
۱۹۶
تعداد مطالب دارای متن
۱۹۴