درباره نشریه
ISSN:
2008-9252
eISSN:
2538-2012
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه علامه طباطبایی
مدیر مسئول:
دکتر محمدرضا ابراهیم نژاد
سردبیر:
دکتر عنایت الله شریفی
تلفن:
021-88683705
دورنگار:
021-88683705
سایت اختصاصی:
rjqk.atu.ac.ir
نشانی:
تهران، بزرگراه شهید چمران، پل مدیریت، خیابان علامه طباطبایی جنوبی، دانشکدۀ الهیات و معارف اسلامی، گروه معارف اسلامی، ، کدپستی: 1997967556
تاریخ به‌روزآوری: 1398/06/03
مدیر مسئول
دکتر محمدرضا ابراهیم نژاد
دکتر محمدرضا ابراهیم نژاد
دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: معارف اسلامی
Mohammad reza Ebrahimnejhad
Associate Professor, Allameh Tabataba'i University
Specialist: Islamic Sciences
سردبیر
دکتر عنایت الله شریفی
دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: معارف اسلامی
Enayatollah Sharifi
Associate Professor, Allameh Tabataba'i University
Specialist: Islamic Education
هیات تحریریه
دکتر محمدرضا ابراهیم نژاد
دکتر محمدرضا ابراهیم نژاد
دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: معارف اسلامی
Mohammad reza Ebrahimnejhad
Associate Professor, Allameh Tabataba'i University
Specialist: Islamic Sciences
دکتر محمدحسین بیات
استاد دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Mohammad Hossein Bayat
Professor, Allameh Tabataba'i University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر عبدالحسین خسروپناه
استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
رشته تخصصی: فلسفه اسلامی، فلسفه و کلام اسلامی
Abdolhosein Khosrowpanah
Professor of the Institute of Islamic Culture and Thought,
Specialist: Islamic philosophy
دکتر محمدحسین خوانین زاده
دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: فقه و مبانی حقوق اسلامی
Mohammad Hossein Khavaninzadeh
Associate Professor, Allameh Tabataba'i University
Specialist: Fiqh and Fundamentals of Islamic Law
دکتر محمدجواد رودگر
دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
رشته تخصصی: اخلاق و عرفان، الهیات و معارف اسلامی
Mohammad Javad Roodgar
Associate professor, Islamic thought and culture,
Specialist: Ethics and Spirituality, Theology and Islamic Knowledge
دکتر عنایت الله شریفی
دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: معارف اسلامی
Enayatollah Sharifi
Associate Professor, Allameh Tabataba'i University
Specialist: Islamic Education
دکتر محمد صدقی آلانق
استاد دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Mohamad Sedghi Alanagh
Professor, Allameh Tabataba'i University
Specialist: Quran and Hadith Sciences
دکتر علی عسگری یزدی
دانشیار دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فلسفه و کلام اسلامی
Ali Asgari Yazdi
Associate Professor, University of Tehran
Specialist: Islamic Philosophy and Theology
حجت الاسلام دکتر محمد فاکرمیبدی
استاد جامعه المصطفی العالمیه
رشته تخصصی: تفسیر و علوم قرآن
Mohammad Faker Faker Meibodi
Professor, Al-Mustafa International University
Specialist: Hermeneutics and Quranic Sciences
دکتر محمدحسن قدردان قراملکی
دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
رشته تخصصی: کلام اسلامی
Mohammad Hasan Ghadrdan Gharamaleki
Associate professor, Islamic thought and culture,
Specialist: Islamic Theology
دکتر محمود قیوم زاده
استاد واحد ساوه دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: فلسفه و کلام اسلامی، فقه و مبانی حقوق
Mahmuod Ghaumzadeh
Professor, Saveh unit, Branch, Islamic Azad University
Specialist: Jurisprudence and principles of law
دکتر علی احمد ناصح
دانشیار دانشگاه قم
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Ali Ahmad Naseh
Associate Professor, University of Qom
Specialist: Quranic Sciences and Hadith
دکتر یحیی یثربی
استاد دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: حکمت، فلسفه و حکمت اسلامی
Seyed Yahya Yasrebi
The proffesor, Allameh Tabataba'i University
Specialist: Hekmat, Philosophy and Islamic Wisdom
ویراستارفارسی
دکتر سعید قاسمی پرشکوه
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Saeed Ghasemi Porshokooh
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Persian Language and Literature
ویراستار انگلیسی
محسن مهدوی
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات انگلیسی
Mohsen Mahdavi
Allameh Tabataba'i University
Specialist: English literature
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۸
تعداد عناوین درج شده:
۲۶۰
تعداد مطالب دارای متن
۲۶۰