درباره نشریه
ISSN:
2008-7144
دوره انتشار:
سالنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
مدیر مسئول:
دکتر فرهنگ هنرور
سردبیر:
دکتر علی غفاری
مدیر اجرایی:
دکتر علی نجفی اردکانی
تلفن:
021-84063288
سایت اختصاصی:
ijr.kntu.ac.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1402/10/26
مدیر مسئول
دکتر فرهنگ هنرور
استاد گروه مهندسی مکانیک
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
رشته تخصصی: الاستودینامیک، تست غیر تخریبی، NDE اولتراسونیک
Farhang Honarvar
Professor Department of Mechanical Engineering
Khaje Nasir Toosi University of Technology
Specialist: Nondestructive Testing, Elastodynamics, Ultrasonic NDE
سردبیر
دکتر علی غفاری
استاد دانشکده مهندسی مکانیک
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
رشته تخصصی: کنترل و سیستمهای دینامیکی، مهنسی مکانیک، کنترل
Ali Ghaffari
Professor Faculty of Mechanical Engineering
Khaje Nasir Toosi University of Technology
Specialist: Controls and Dynamic Systems, Mechanical Engineering, Control
اعضای تحریریه
دکتر سید علی اکبر موسویان
استاد گروه مهندسی مکانیک
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Seyed Ali Akbar Moosavian
Professor Department of Mechanical Engineering
Khaje Nasir Toosi University of Technology
Specialist: mechanical engineering
Sunil Agrawal
Department of Mechanical Engineering
دکتر رضا فتوحی

Reza Fotoohi

دکتر بیژن شیرین زاده
دانشکده مهندسی
Bijan Shirin Zadeh
Faculty of Engineering
دکتر علی خاکی صدیق
استاد گروه مهندسی برق
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
رشته تخصصی: کنترل، مهندسی برق
Ali Khaki Sedigh
Professor Department of Electrical Engineering
Khaje Nasir Toosi University of Technology
Specialist: Control, electrical engineering
دکتر حمیدرضا تقی راد
استاد گروه مهندسی برق
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
رشته تخصصی: مهندسی برق-کنترل
Hamid Reza Taghi Rad
Professor Department of Electrical Engineering
Khaje Nasir Toosi University of Technology
Specialist: electrical control engineering
دکتر محمد تشنه لب
استاد گروه مهندسی برق
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
Mohammad Teshneh Lab
Professor Department of Electrical Engineering
Khaje Nasir Toosi University of Technology
دکتر جعفر روشنیان
استاد دانشکده مهندسی هوافضا
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
رشته تخصصی: دکترای مهندسی هوافضا، دینامیک پرواز و کنترل
Jafar Roshanian
Professor Faculty of Aerospace Engineering
Khaje Nasir Toosi University of Technology
Specialist: Aerospace Engineering- Flight Dynamics and Control
دکتر حسن ظهور
استاد دانشکده مهندسی مکانیک
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Hassan Zohoor
Professor Faculty of Mechanical Engineering
Sharif University of Technology
Specialist: mechanical engineering
دکتر علی مقداری
استاد گروه مهندسی مکانیک
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک، کنترل و رباتیک
Ali Meghdari
Professor Department of Mechanical Engineering
Sharif University of Technology
Specialist: mechanical engineering, کنترل و رباتيک
دکتر محمد اقتصاد
استاد دانشکده مهندسی
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: کنترل پیشرفته: غیر خطی، کنترل قوی و سازگار، مکاترونیک، دینامیک و ارتعاش، مدل سازی و کنترل سیستم های رباتیک
Mohammad Eghtesad
Professor Faculty of Engineering
University of Shirazu
Specialist: Advanced Control: Nonlinear, Robust and Adaptive Control, Mechatronics, Dynamics and Vibration, Modeling & Control of Robotic Systems
دکتر فرید نجفی
استاد دانشکده بهداشت عمومی
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
رشته تخصصی: اپیدمیولوژیست
Farid Najafi
Professor School of Public Health
Kermanshah University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiologist
دکتر احمد باقری
استاد دانشکده الهیات و معارف اسلامی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فقه و مبانی حقوق اسلامی
Ahmad Bagheri
Professor Faculty of Theology and Islamic Studies
University of Tehran
Specialist: Jurisprudence and Principles of Islamic Law
دکتر عباس فتاح
گروه مهندسی مکانیک
دانشگاه اصفهان
Abbas Fattah
Department of Mechanical Engineering
University of Isfahan
دکتر محمد بزرگ
استاد گروه مهندسی مکانیک
دانشگاه یزد
Mohammad Bozorg
Professor Department of Mechanical Engineering
University of Yazd
Anand Agrawal

Specialist: Pulmonologist
Evangelos Papadopoulos
Department of Mechanical Engineering
مدیر اجرایی
دکتر علی نجفی اردکانی

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
Ali Najafi Ardekany

Khaje Nasir Toosi University of Technology
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۲
تعداد عناوین درج شده:
۷۷
تعداد مطالب دارای متن
۷۴