درباره نشریه
ISSN:
2476-6763
eISSN:
2476-6763
دوره انتشار:
دوماهنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه تربیت مدرس
مدیر مسئول:
دکتر فرهاد دانشجو
سردبیر:
دکتر مسعود قدسیان
تلفن:
021-82884950
دورنگار:
021-82884950
سایت اختصاصی:
mcej.modares.ac.ir
نشانی:
تهران، تقاطع بزرگراه چمران و جلال آل احمد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده عمران و محیط زیست، بلوک 6، طبقه چهارم، دفتر مجله مهندسی عمران مدرس
تاریخ به‌روزآوری: 1402/02/28
مدیر مسئول
دکتر فرهاد دانشجو
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مهندسی عمران
Farhad DaneshJoo
Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: civil enginering
سردبیر
دکتر مسعود قدسیان
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مهندسی هیدرولیک
Masood Ghodsyan
Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Hydro Engineering
اعضای تحریریه
دکتر بیتا آیتی
دانشیار مهندسی محیط زیست
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مهندسی عمران محیط زیست، مهندسی محیط زیست
Bita Ayati
Associate Professor, Environmental Engineering
Tarbiat Modares University
Specialist: Civil Engineering Environmental, Environmental Engineering
دکتر پرویز قدوسی
استاد دانشکده مهندسی عمران
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: جاده ها و حمل و نقل
Parviz Ghoddousi
Professor Faculty of Civil Engineering
Tarbiat Modares University
Specialist: Roads and Transportation
عباسعلی تسنیمی
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مهندسی سازه
دکتر سید محمدتقی احمدیان
استاد دانشکده مهندسی مکانیک
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: تعاملات پویا، و باز شدن استاتیک مشترک
Mohammad Taghi Ahmadian
Professor School of Mechanical Engineering
Sharif University of Technology
Specialist: Dynamic Interactions, and Static Joint Opening
دکتر علی اکبر صالحی
استاد
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Ali Akbar Salehi
Professor
Sharif University of Technology
Specialist: mechanical engineering
محمود صفارزاده
استاد دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست
دانشگاه تربیت مدرس
Mahmoud Safarzadeh
Professor, Faculty of Civil and Environmental Engineering
Tarbiat Modares University
دکتر علی اکبر آقاکوچک
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مهندسی عمران ، سازه های دریایی
Ali Akbar Aghakouchak
Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Civil engineering, offshore
دکتر شروین ملکی
استاد
رشته تخصصی: مهندسی عمران
Shervin Maleki
Professor
Specialist: Civil Enginering
دکتر غلامرضا قدرتی امیری
استاد دانشکده مهندسی عمران
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: مهندسی عمران، سازه - زمین لرزه
Gholam Reza Ghodrati Amiri
Professor School of Civil Engineering,Iran University of Science and Technology
Iran University of Science and Technology
Specialist: Civil Engineering, Structures - Earthquakes
دکتر سید شهاب الدین یثربی
دانشیار دانشکده مهندسی عمران
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: دکتری تخصصی مهندسی عمران- ژئوتکنیک، خاک و پایه
Shahaboddin Yasrebi
Associate Professor Faculty of Civil Engineering
Tarbiat Modares University
Specialist: Ph.D. of Geotechnical Engineering, Soil and Foundation
دکتر ابوالفضل حسنی
استاد دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: جاده ها و حمل و نقل، مهندسی عمران
Abolfazl Hassani
Professor Faculty of Civil and Environmental Engineering
Tarbiat Modares University
Specialist: Roads and Transportation, Civil Engineering
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۷۰
تعداد عناوین درج شده:
۱۱۰۳
تعداد مطالب دارای متن
۱۰۹۹