درباره نشریه
ISSN:
2476-6763
eISSN:
2476-6763
دوره انتشار:
دوماهنامه
:
دکتر علی فخیمی
صاحب امتیاز:
دانشگاه تربیت مدرس
مدیر مسئول:
دکتر فرهاد دانشجو
سردبیر:
دکتر مسعود قدسیان
تلفن:
021-82884950
دورنگار:
021-82884950
سایت اختصاصی:
mcej.modares.ac.ir
نشانی:
تهران، تقاطع بزرگراه چمران و جلال آل احمد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده عمران و محیط زیست، بلوک 6، طبقه چهارم، دفتر مجله مهندسی عمران مدرس
تاریخ به‌روزآوری: 1398/01/27
مدیر مسئول
دکتر فرهاد دانشجو
استاد دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مهندسی عمران
Farhad DaneshJoo
Professor, Tarbiat Modares University
Specialist: civil enginering
دکتر علی فخیمی
دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: ژئوتکنیک
Ali Fakhimi
Associate Professor, Tarbiat Modares University
Specialist: Geotechnic
سردبیر
دکتر مسعود قدسیان
استاد دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مهندسی هیدرولیک
Masood Ghodsyan
Professor, Tarbiat Modares University
Specialist: Hydro Engineering
هیات تحریریه
دکتر بیتا آیتی
دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مهندسی عمران محیط زیست، مهندسی محیط زیست
Bita Ayati
Associate Professor, Tarbiat Modares University
Specialist: Civil Engineering Environmental, Environmental Engineering
دکتر پرویز قدوسی
استاد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: جاده ها و حمل و نقل
Parviz Ghoddousi
Professor, Faculty of Civil Engineering, Tarbiat Modares University
Specialist: Roads and Transportation
دکتر علی فخیمی
دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: ژئوتکنیک
Ali Fakhimi
Associate Professor, Tarbiat Modares University
Specialist: Geotechnic
دکتر عباسعلی تسنیمی
استاد دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: سازه و زلزله- بتن مسلح
Abas Ali Tasnimi
Professor, Tarbiat Modares University
Specialist: Structural and earthquake-reinforced concrete
دکتر سیدمحمدتقی احمدیان
استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: تعاملات پویا، و باز شدن استاتیک مشترک
Mohammad Taghi Ahmadian
Professor, School of Mechanical Engineering, Sharif University of Technology
Specialist: Dynamic Interactions, and Static Joint Opening
دکتر علی اکبر صالحی
استاد دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Ali Akbar Salehi
Professor, Sharif University of Technology
Specialist: mechanical engineering
دکتر محمود صفارزاده
استاد دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: برنامه ریزی حمل و نقل، راه و ترابری
Mahmood Saffarzadeh
Professor, Faculty of Civil and Environmental Engineering, Tarbiat Modares University
Specialist: Transportation Planning, Road and Transportation
دکتر علی اکبر آقاکوچک
استاد دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مهندسی عمران ، سازه های دریایی
Ali Akbar Aghakouchak
Professor, Tarbiat Modares University
Specialist: Civil engineering, offshore
دکتر شروین ملکی
استاد
رشته تخصصی: مهندسی عمران
Shervin Maleki
Professor,
Specialist: Civil Enginering
دکتر غلامرضا قدرتی امیری
استاد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: مهندسی عمران، سازه - زمین لرزه
Gholam Reza Ghodrati Amiri
Professor, School of Civil Engineering,Iran University of Science and Technology, Iran University of Science and Technology
Specialist: Civil Engineering, Structures - Earthquakes
دکتر سیدشهاب الدین یثربی
دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: دکتری تخصصی مهندسی عمران- ژئوتکنیک، خاک و پایه
Shahaboddin Yasrebi
Associate Professor, Faculty of Civil Engineering, Tarbiat Modares University
Specialist: Ph.D. of Geotechnical Engineering, Soil and Foundation
دکتر ابوالفضل حسنی
استاد دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: جاده ها و حمل و نقل، مهندسی عمران
Abolfazl Hassani
Professor, Faculty of Civil and Environmental Engineering, Tarbiat Modares University
Specialist: Roads and Transportation, Civil Engineering
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۹
تعداد عناوین درج شده:
۷۸۵
تعداد مطالب دارای متن
۷۸۱