درباره نشریه
ISSN:
2383-0859
eISSN:
2383-0867
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
مدیر مسئول:
دکتر فاطمه جان احمدی
سردبیر:
دکتر علیرضا میرزامحمد
مدیرداخلی:
بهناز عبادی
تلفن:
021-88046891
سایت اختصاصی:
alavi.ihcs.ac.ir
نشانی:
تهران، بزرگراه کردستان، خیابان 64، جنب مجتمع آ اس پ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ، کدپستی: 1437774681
صندوق پستی:
6419-14155
تاریخ به‌روزآوری: 1402/03/27
مدیر مسئول
دکتر فاطمه جان احمدی
استاد دانشکده علوم انسانی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: تاریخ اسلام
Fatemeh Jan Ahmadi
Professor Faculty of Humanities
Tarbiat Modares University
Specialist: history of Islam
سردبیر
دکتر علیرضا میرزامحمد
دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
رشته تخصصی: ادبیات عرب، زبان و ادبیات عربی
Ali Reza Mirza Mohammad
Associate Professor of the Institute of Humanities and Cultural Studies
Specialist: Arabic literature
اعضای تحریریه
دکتر فرامرز میرزایی
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عربی، ادبیات عرب، ادبیات داستانی و نمایشی، نقد و بلاغت تطبیقی
Faramarz Mirzaei
Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Arabic language and literature, Arabic literature, fiction and drama literature, comparative critique and rhetoric
دکتر بتول مشکین فام
دانشیار
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عرب
Batool Meshkin Fam
Associate Professor
University of Alzahra
Specialist: Arabic Language and Literature
دکتر محبوبه مباشری
دانشیار
دانشگاه الزهرا
Mahbobeh Mobasheri
Associate Professor
University of Alzahra
دکتر پروین ترکمنی آذر
استاد پژوهشکده تاریخ
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
رشته تخصصی: تاریخ ایران دوره اسلامی
Parvin Torkamani Azar
Professor Institute of History
Institute For Humanities And Cultural Studies
Specialist: History of Persia
دکتر محمد سپهری
استاد واحد تهران مرکز
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: تاریخ و تمدن ملل اسلامی
Mohammad Sepehri
Professor Central Tehran Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Islamic civilization and history
دکتر نیره دلیر
دانشیار تاریخ پژوهشکده علوم تاریخی
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
Nayere Dalir
Associate Professor, Institute from Humanities and Cutural Studies
Institute For Humanities And Cultural Studies
دکتر فاطمه جان احمدی
استاد دانشکده علوم انسانی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: تاریخ اسلام
Fatemeh Jan Ahmadi
Professor Faculty of Humanities
Tarbiat Modares University
Specialist: history of Islam
دکتر محمدعلی آذرشب
استاد زبان و ادبیات عرب
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث، فرهنگ زبان عربی و علوم قرآنی، ادبیات عرب
Mohamad Ali Azarshab
Professor Arabic Language and Literature
University of Tehran
Specialist: Quran and Hadith Sciences, Arabic culture and Quranic sciences, Arabic literature
دکتر بهرام اخوان کاظمی
استاد تمام علوم سیاسی ،گروه علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: علوم سیاسی، معارف اسلامی
Bahram Akhavan Kazemi
Full Professor, Faculty of Law and Political Science
University of Shirazu
Specialist: political science
دکتر علیرضا میرزامحمد
دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
رشته تخصصی: ادبیات عرب، زبان و ادبیات عربی
Ali Reza Mirza Mohammad
Associate Professor of the Institute of Humanities and Cultural Studies
Specialist: Arabic literature
مدیرداخلی
بهناز عبادی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۷
تعداد عناوین درج شده:
۲۰۸
تعداد مطالب دارای متن
۲۰۶