درباره نشریه
ISSN:
2008-5168
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه تبریز
مدیر مسئول:
دکتر مصطفی ولی زاده
سردبیر:
دکتر محمد مقدم واحد
مدیرداخلی:
دکتر نصرت الله نجفی
کارشناس:
رقیه سعادت پور
تلفن:
041-33392070
041-33392025
سایت اختصاصی:
breeding.tabrizu.ac.ir
نشانی:
تبریز، دانشگاه تبریز، ، کدپستی: 5166616471
تاریخ به‌روزآوری: 1401/03/21
مدیر مسئول
دکتر مصطفی ولی زاده
استاد دانشکده کشاورزی
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: به نژادی و بیوتکنولوژی گیاهی
Mostafa Valizadeh
Professor School of Agriculture
University of Tabriz
Specialist: Plant Genetics and Biotechnology
سردبیر
دکتر محمد مقدم واحد
استاد اصلاح نباتات، گروه به نژادی و بیوتکنولوژی گیاهی، دانشکده کشاورزی
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: اصلاح نباتات ، بیومتری
Mohammad Moghaddam Vahed
Professor, Department of Plant Breeding and Biotechnology
University of Tabriz
Specialist: Plant Breeding, Biometry
اعضای تحریریه
نادر آریامنش

دکتر رضا درویش زاده
استاد گروه تولید و ژنتیک گیاهی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
دانشگاه ارومیه
رشته تخصصی: بیوتکنولوژی گیاهی
Reza Darvishzadeh
Professor, Department of Plant Production and Genetics, Faculty of Agriculture and Natural Resources
University of Urmia
Specialist: Plant Biotechnology
دکتر سید قاسم حسینی سالکده
استاد بخش ژنومیکس، موسسه تحقیقات کشاورزی بیوتکنولوژی
رشته تخصصی: بیوتکنولوژی
Seyed Ghasem Hosseini Salek Deh
Professor Biotechnology Research Institute of Iran ،Genomics section
Specialist: biotechnology
دکتر قاسم محمدی نژاد
استاد پژوهشکده فناوری تولیدات گیاهی
دانشگاه شهید باهنر کرمان
رشته تخصصی: ژنتیک و اصلاح نباتات
Ghasem Mohammadinejad
Associate Professor Research Institute of Plant Production Technology
Shahid Bahonar University of Kerman
Specialist: Genetics and Plant Breeding
دکتر علیرضا مطلبی آذر
دانشیار
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: اصلاح سبزی/ کشت بافت/ اصلاح قارچ های خوراکی و کشت بافت گیاهان باغی/ سیب زمینی
Ali Reza Motallebiazar
Associate Professor
University of Tabriz
Specialist: Vegetable plants breeding and biotechnology
دکتر مقصود پژوهنده
دانشیار گروه بیوتکنولوژی دانشکده کشاورزی
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
Maghsoud Pazhouhandeh
Associate Professor, Biotechnology Dept
Azarbaijan Shahid Madani University
Specialist: Biotechnology, Plant Molecular Biology, Plant Virology
دکتر علی تهرانی فر
استاد
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: فیزیولوژی و تولید گیاهان زینتی، علوم باغبانی
Ali Tehranifar
Professor
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Ornamental plant physiology, Horticultural Sciences
دکتر مسعود هاشمی

دکتر حمید دهقانی
دانشیار
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: اصلاح نباتات
Hamid Dehghani
Associate Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Plant Breeding
دکتر یحیی امام
استاد تمام تولید و ژنتیک گیاهی
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: فیزیولوژی گیاهان زراعی
Yahya Emam
Full Professor, Department of Plant Production and Genetics
University of Shirazu
Specialist: Crop Physiology
دکتر کاظم قاسمی گلعذانی
استاد
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: فیزیولوژی گیاهان زراعی
Kazem Ghasemi Golezani
Professor
University of Tabriz
Specialist: Crop Physiology
دکتر آقافخر میرلوحی فلاورجانی
استاد دانشکده کشاورزی
دانشگاه صنعتی اصفهان
رشته تخصصی: ژنتیک و اصلاح گیاهان
Agha Fakhr Mirlohi Falavarjani
Professor School of Agriculture
Isfahan University of Technology
Specialist: Genetics and Plant Breeding
دکتر احمد صرافی

Ahmad Sarrafi
Plants Breeder and Biotechnologist Tolouse University, France
دکتر محمدرضا شکیبا
استاد گروه اکوفیزیولوژی گیاهی، دانشکده کشاورز
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: فیزیولوژی گیاهان زراعی
Mohammad Reza Shakiba
Professor Department of Plant Ecophysiology
University of Tabriz
Specialist: Physiology
دکتر افشین سلطانی

رشته تخصصی: کشاورزی: مدل سازی سیستم های تولید گیاهی
Afshin Soltani

دکتر محمود تورچی
استاد دانشکده کشاورزی
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: ژنتیک، اصلاح و بیوتکنولوژی گیاهی
Mahmoud Toorchi
Professor School of Agriculture
University of Tabriz
Specialist: Plant Genetics, Breeding and Biotechnology
مدیرداخلی
دکتر نصرت الله نجفی
استاد علوم خاک و تغذیه گیاه
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: علوم خاک، تغذیه گیاه
Nosratollah Najafi
Professor, Soil Science and Plant Nutrition
University of Tabriz
Specialist: Soil Science, Plant Nutrition
کارشناس
رقیه سعادت پور
دانشکده کشاورزی
دانشگاه تبریز
Roghayeh Saadatpour
Agricultur Faculty
University of Tabriz
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۳
تعداد عناوین درج شده:
۱۹۰
تعداد مطالب دارای متن
۱۸۹