درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
جامعه المصطفی العالمیه
مدیر مسئول:
دکتر مصطفی محامی
سردبیر:
دکتر سید حسن عابدیان
ویراستار انگلیسی:
جاوید اکبری
تلفن:
025-37182522
025-37182503
دورنگار:
025-37182522
025-37182503
نشانی:
قم، چهار راه شهدا، خیابان حجتیه، مدرسه حجتیه، مجتمع آموزش عالی فقه، ، کدپستی: 3713713118
تاریخ به‌روزآوری: 1391/11/25
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۲
تعداد عناوین درج شده:
۱۵۹
تعداد مطالب دارای متن
۴۵