درباره نشریه
دوره انتشار:
دوماهنامه
وضعیت انتشار:
توقف انتشار
صاحب امتیاز:
مجتمع آموزش عالی فقه
مدیر مسئول:
حجت الاسلام دکتر سید حسن عابدیان
سردبیر:
شورای سردبیران
تلفن:
025-37182503
دورنگار:
025-37182503
نشانی:
قم، خیابان حجتیه، مجتمع آموزش عالی فقه، ، کدپستی: 3713713118
تاریخ به‌روزآوری: 1391/05/23
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵
تعداد عناوین درج شده:
۱۹۰
تعداد مطالب دارای متن
۰