درباره نشریه
ISSN:
2251-8088
eISSN:
2645-6141
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
1389
صاحب امتیاز:
دانشگاه شهید چمران اهواز
مدیر مسئول:
دکتر حمدالله صالحی
سردبیر:
دکتر فریبرز آذرپناه
مدیرداخلی:
البرز آذرنگ
تلفن:
061-33331043
سایت اختصاصی:
jamm.scu.ac.ir
نشانی:
اهواز، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر، ، کدپستی: 6135783151
تاریخ به‌روزآوری: 1402/10/18
مدیر مسئول
دکتر حمدالله صالحی
استاد فیزیک
دانشگاه شهید چمران اهواز
Hamdollah Salehi
Professor, Physics
Shahid Chamram University Of Ahvaz
سردبیر
دکتر فریبرز آذرپناه
استاد گروه ریاضی
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: ریاضی
Fariborz Azarpanah
Professor Department of Mathematics
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Mathematics
اعضای تحریریه
دکتر منصور سراج زاده
دانشیار
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: تحقیق در عملیات
Mansour Seraj
Associate Professor
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Operations Research
دکتر قاسم حیدری نژاد
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Ghasem Heidarinejad
Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Mechanical Engineering
عبدالرحمن رازانی
عبدالرحمن رازانی

دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
رشته تخصصی: ریاضی محض
Abdalrahman Razani

Imam Khomeini International University
دکتر جلیل رشیدی نیا
گروه ریاضیات
دانشگاه علم و صنعت ایران
Jalil Rashidi Nia
Department of Mathematics
Iran University of Science and Technology
دکتر سهراب عفتی

دانشگاه فردوسی مشهد
Sohrab Effati
Department of Applied Mathematics
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Optimal Control & Optimization
دکتر محمدرضا علوی

Mohammad Reza Alavi

دکتر علیرضا فخارزاده جهرمی
استاد تمام تحقیق در عملیات و بهینه سازی، ریاضی کاربردی، ریاضی
دانشگاه صنعتی شیراز
رشته تخصصی: کنترل و بهینه سازی
Ali Reza Fakhar Zadeh Jahromi
Full Professor, OR and Optimization, Applied Mathematics, Mathematics
Shiraz university tochnology
Specialist: Control and Optimization
دکتر محمدهادی فراهی
استاد گروه ریاضی کاربردی. دانشکده علوم ریاضی.
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: نظریه کنترل . کنتزل بهینه.نظریه تقریب. معادلات دیفرانسیل کسری
Mohammad Hadi Farahi
Professor, Applied Mathematics
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Control theory, Optimal control, Approximation theory, Fractional defferntial equations
دکتر امیدعلی کرم زاده
استاد
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: حلقه های ناجابه جایی
Omid Ali Karamzadeh
Professor
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Wrinkled rings somewhere
دکتر مجتبی گنجعلی
استاد گروه آمار
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: آمار ریاضی
Mojtaba Ganjali
Professor Dept. Of Statistics
Shahid Beheshti University
Specialist: Statistics
دکتر جمشید موری

رشته تخصصی: تعامل بین گروه ها و ساختارهای ترکیبی مانند طرح ها ، کدها ، هندسه های محدود ، نمودارها
Jamshid Moori

Specialist: Interplay between groups, and combinatorial structures such as Designs, Codes, Finite Geometries, Graphs
دکتر محمد جلوداری ممقانی
استاد
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: نظریه هندسی گروه ها
Mohammad Joulodar Mamaghani
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Geometric theory of groups
محمدحسن حقیقی
محمدحسن حقیقی

دکتر فاطمه هلن قانع استاد قاسمی
گروه آموزشی ریاضی محض
دانشگاه فردوسی مشهد
Fatemeh Helen Ghane

Ferdowsi University of Mashhad
دکتر محمد شهریاری
گروه ریاضیات
دانشگاه مراغه
Mohammad Shahriari
Department of Mathematics
University of Maragheh
Specialist: Sturm-Liouville problem, Sturm-Liouville problem with eigenparameter dependent boundary conditions, Inverse Sturm-Liouville problem with transmission conditions, Inverse Sturm-Liouville problem with constant delays , Dirac operator
دکتر محمود محسنی مقدم
استاد
دانشگاه شهید باهنر کرمان
Mahmoud Mohseni Moghaddam
Professor
Shahid Bahonar University of Kerman
دکتر سعید علیخانی
استاد ریاضی، دانشکده علوم ریاضی دانشگاه یزد
دانشگاه یزد
رشته تخصصی: ساختارهای نانو، شیمی ریاضی، چندجمله ای، نظریه گراف، ترکیبیات
Saeid Alikhani
Professor, Department of Mathematics, Yazd University
University of Yazd
Specialist: Graph theory, Combinatorics, Polynomials, Mathematical Chemistry, Nano-structures
محمود بهبودی

Themba Dube

دکتر حمزه ترابی

محمدرضا زادکرمی

سعید قهرمانی

مهرداد نامداری

Mehrdad Namdari

سیامک نوربلوچی

امیرحسین صنعت پور

امیر هاشمی

دکتر مهدی نجفی خواه
استاد ریاضی محض
دانشگاه علم و صنعت ایران
Mehdi Nadjafikhah
Professor, Pure Mathematics
Iran University of Science and Technology
Specialist: Differential Geometry, Lie Groups, Geometric Control, Computational Geometry, Lie group Analysis
غلامرضا آقا ملایی

حسین مومنایی کرمانی

صدیقه مومنی

دکتر غلامعلی پرهام
استاد
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: آمار
Gholam Ali Parham
Professor
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Statistics
دکتر رحیم چینی پرداز
استاد گروه آمار
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: آمار
Rahim Chinipardaz
Professor
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Statistics
دکتر محمدرضا درفشه
استاد
دانشگاه تهران
Mohammad Reza Darafsheh
Professor
University of Tehran
Specialist: epresentation Theory of Finite Groups
دکتر علی رضایی علی آباد
دانشیار
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: ریاضی
Ali Rezaee Aliabad
Associate Professor
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Mathematics
دکتر غلامرضا محتشمی برزادران
استاد آمار، دانشکده علوم ریاضی
دانشگاه فردوسی مشهد
Gholam Reza Mohtashami Borzadaran
Professor, Statistics, Faculty of Mathematical Sciences
Ferdowsi University of Mashhad
مدیرداخلی
البرز آذرنگ

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۳
تعداد عناوین درج شده:
۲۸۲
تعداد مطالب دارای متن
۲۷۶