درباره نشریه
ISSN:
2251-8088
eISSN:
2645-6141
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
1389
صاحب امتیاز:
دانشگاه شهید چمران اهواز
مدیر مسئول:
دکتر حمدالله صالحی
سردبیر:
دکتر عبدالرحمن راسخ
مدیرداخلی:
دکتر محمدرضا آخوند
کارشناس:
کریمه مسحنه
تلفن:
061-33331043
سایت اختصاصی:
jamm.scu.ac.ir
نشانی:
اهواز، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر، ، کدپستی: 6135783151
تاریخ به‌روزآوری: 1399/01/29
مدیر مسئول
دکتر حمدالله صالحی

Hamdollah Salehi

کارشناس
کریمه مسحنه
کریمه مسحنه

دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: علوم اجتماعی
Karime Mosahhaneh

Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Social Sciences
سردبیر
دکتر عبدالرحمن راسخ
استاد
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: آمار
Abdolrahman Rasekh
Professor
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Statistics
اعضای تحریریه
دکتر منصور سراج زاده
دانشیار
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: تحقیق در عملیات
Mansour Seraj
Associate Professor
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Operations Research
دکتر فریبرز آذرپناه
استاد گروه ریاضی
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: ریاضی
Fariborz Azarpanah
Professor Department of Mathematics
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Mathematics
دکتر غلامعلی پرهام
استاد
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: آمار
Gholam Ali Parham
Professor
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Statistics
دکتر احمد حقانی
استاد
دانشگاه صنعتی اصفهان
رشته تخصصی: ریاضی
Ahmad Haghani
Professor
Isfahan University of Technology
Specialist: Mathematics
دکتر بهاءالدین خالدی
استاد
دانشگاه رازی کرمانشاه
رشته تخصصی: آمار
Baha-Eldin Khaledi
Professor
Razi University
Specialist: Statistics
دکتر رحیم چینی پرداز
استاد گروه آمار
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: آمار
Rahim Chinipardaz
Professor
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Statistics
دکتر محمدرضا درفشه
استاد
دانشگاه تهران
Mohammad Reza Darafsheh
Professor
University of Tehran
Specialist: epresentation Theory of Finite Groups
دکتر علی رضایی علی آباد
دانشیار
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: ریاضی
Ali Rezaee Aliabad
Associate Professor
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Mathematics
دکتر ناهید سنجری فارسی پور
استاد
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: آمار
Nahid Sanjari Farsipour
Professor
University of Alzahra
Specialist: Statistics
دکتر امیدعلی شهنی کرمزاده
استاد
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: ریاضی
Omid Ali Shahni Karamzadeh
Professor
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Mathematics
دکتر غلامرضا محتشمی برزادران
استاد
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: آمار
Gholam Reza Mohtashami Borzadran
Professor
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Statistics
دکتر منصور معتمدی
استاد
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: ریاضی
Mansour Motamedi
Professor
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Mathematics
مدیرداخلی
دکتر محمدرضا آخوند
استادیار
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: آمار
Mohammad Reza Akhoond
Assistant Professor
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: statistics
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۹
تعداد عناوین درج شده:
۱۳۱
تعداد مطالب دارای متن
۱۲۵