درباره نشریه
ISSN:
2251-8088
eISSN:
2645-6141
دوره انتشار:
فصلنامه
شروع انتشار:
1389
صاحب امتیاز:
دانشگاه شهید چمران اهواز
مدیر مسئول:
دکتر حمدالله صالحی
سردبیر:
دکتر عبدالرحمن راسخ
مدیرداخلی:
دکتر محمدرضا آخوند
کارشناس:
کریمه مسحنه
تلفن:
061-33331043
سایت اختصاصی:
jamm.scu.ac.ir
نشانی:
اهواز، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر، ، کدپستی: 6135783151
تاریخ به‌روزآوری: 1397/09/28
مدیر مسئول
دکتر حمدالله صالحی
دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: فیزیک
Hamdollah Salehi
Associate Professor, Shahid Chamram University
Specialist: Physic
کارشناس
کریمه مسحنه
کریمه مسحنه
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: علوم اجتماعی
Karime Mosahhaneh
Shahid Chamram University
Specialist: Social Sciences
سردبیر
دکتر عبدالرحمن راسخ
استاد دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: آمار
Abdolrahman Rasekh
Professor, Shahid Chamram University
Specialist: Statistics
هیات تحریریه
دکتر منصور سراج زاده
دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: تحقیق در عملیات
Mansour Seraj
Associate Professor, Shahid Chamram University
Specialist: Operations Research
دکتر فریبرز آذرپناه
استاد گروه ریاضی دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: ریاضی
Fariborz Azarpanah
Professor, Department of Mathematics, Shahid Chamram University
Specialist: Mathematics
دکتر غلامعلی پرهام
استاد دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: آمار
Gholam Ali Parham
Professor, Shahid Chamram University
Specialist: Statistics
دکتر احمد حقانی
استاد دانشگاه صنعتی اصفهان
رشته تخصصی: ریاضی
Ahmad Haghani
Professor, Isfahan University of Technology
Specialist: Mathematics
دکتر بهاءالدین خالدی
استاد دانشگاه رازی کرمانشاه
رشته تخصصی: آمار
Baha-Eldin Khaledi
Professor, Razi University
Specialist: Statistics
دکتر رحیم چینی پرداز
استاد دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: آمار
Rahim Chinipardaz
Professor, Shahid Chamram University
Specialist: Statistics
دکتر محمدرضا درفشه
استاد دانشگاه تهران
رشته تخصصی: نمودارهای کاملا منظم. ط - طراحی با گروه مشخصی از اتومبیل سازی؛ کدهای دودویی به دست آمده از طرح ها
Mohammad Reza Darafsheh
Professor, University of Tehran
Specialist: Strongly regular graphs; t-Designs with a given group of automorphism; Binary codes obtained from designs
دکتر علی رضایی علی آباد
دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: ریاضی
Ali Rezaee Aliabad
Associate Professor, Shahid Chamram University
Specialist: Mathematics
دکتر ناهید سنجری فارسی پور
استاد دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: آمار
Nahid Sanjari Farsipour
Professor, University of Alzahra
Specialist: Statistics
دکتر امیدعلی شهنی کرمزاده
استاد دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: ریاضی
Omid Ali Shahni Karamzadeh
Professor, Shahid Chamram University
Specialist: Mathematics
دکتر غلامرضا محتشمی برزادران
استاد دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: آمار
Gholam Reza Mohtashami Borzadran
Professor, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Statistics
دکتر منصور معتمدی
استاد دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: ریاضی
Mansour Motamedi
Professor, Shahid Chamram University
Specialist: Mathematics
مدیرداخلی
دکتر محمدرضا آخوند
استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: آمار
Mohammad Reza Akhoond
Assistant Professor, Shahid Chamram University
Specialist: statistics
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۸
تعداد عناوین درج شده:
۱۱۹
تعداد مطالب دارای متن
۱۱۳