درباره نشریه
ISSN:
2423-5423
eISSN:
2423-5431
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی (منابع طبیعی استان خراسان رضوی)
مدیر مسئول:
دکتر رضا اقنوم
سردبیر:
دکتر علیرضا بهشتی
مدیرداخلی:
دکتر مجیدرضا کیانی
تلفن:
021-22413927
دورنگار:
021-22413927
سایت اختصاصی:
aj.areo.ir
نشانی:
تهران، بزرگراه شهید چمران، خیابان یمن، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
صندوق پستی:
1113-19395
تاریخ به‌روزآوری: 1402/08/09
مدیر مسئول
دکتر رضا اقنوم
استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
Reza Aghnoum
Assistant Professor Khorasan Razavi Agricultural and Natural Resources Research Center
سردبیر
دکتر علیرضا بهشتی
دانشیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
رشته تخصصی: زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی
Alireza Beheshti
Associate Professor Khorasan Razavi Agricultural and Natural Resources Research Center
Specialist: Agriculture - Crop Physiology
اعضای تحریریه
دکتر علیرضا کوچکی
استاد دانشکده کشاورزی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: بوم شناسی زراعی، زراعت
Ali Reza Kouchaki
Professor
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Ecological Ecology
دکتر پرویز رضوانی مقدم
استاد گروه آگروتکنولوژی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: بوم شناسی گیاهان دارویی
Parviz Rezvani Moghaddam
Professor, Department of Agrotechnology, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Ecology of Medicinal Plants
دکتر رضا توکل افشاری
استاد گروه آموزشی زراعت واصلاح نباتات
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: فیزیولوژی بذر
Reza Tavakkol Afshari
Professor Department of Agronomy, Faculty of Agriculture
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Seed Physiology
مهندس مهدی پارسا
دانش آموخته ارشد گروه حشره شناسی و بیماری های گیاهی، پردیس ابوریحان، تهران، ایران
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حشره شناسی کشاورزی
Mehdi Parsa
MSc Graduated, Department of Entomology and Plant Diseases, college of Aboureihan, University of Tehran
University of Tehran
Specialist: Agricultural Entomology
دکتر احمد زارع فیض آبادی
استاد سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
رشته تخصصی: زراعت، اکولوژی گیاهان زراعی
Amad Zare Fayzabadi
Professor of Agricultural Research, Education and Promotion Organization
Specialist: Agriculture, Ecology of Crops
دکتر محمد عبداللهیان نوقابی
استاد پژوهشی، موسسه چغندر قند
رشته تخصصی: اکوفیزیولوژی گیاهی
Mohamad Abdolahian Noghabi
Research Professor, Sugar Beet Institute
Specialist: Plant Ecophysiology
دکتر علیرضا بهشتی
دانشیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
رشته تخصصی: زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی
Alireza Beheshti
Associate Professor Khorasan Razavi Agricultural and Natural Resources Research Center
Specialist: Agriculture - Crop Physiology
دکتر مهری صفاری
دانشیار دانشکده کشاورزی
دانشگاه شهید باهنر کرمان
رشته تخصصی: زراعت (اکولوژی گیاهان زراعی)
Mehri Saffari
Associate Professor School of Agriculture
Shahid Bahonar University of Kerman
Specialist: Agronomy (Crop Ecology)
دکتر بهنام کامکار
استاد دانشکده علوم گیاهی
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
رشته تخصصی: بوم شناسی زراعی
Behnam Kamkar
Professor Faculty of Plant Sciences
Gorgan University
Specialist: Agroecology
مدیرداخلی
دکتر مجیدرضا کیانی
عضو هیات علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
رشته تخصصی: بوم شناسی زراعی
Majid Reza Kiani
Member of Khorasan Razavi Agricultural and Natural Resources Research and Training Center Khorasan Agricultural and Natural Resources Research Center
Specialist: Agricultural
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۶
تعداد عناوین درج شده:
۶۳۳
تعداد مطالب دارای متن
۶۲۵