درباره نشریه
ISSN:
2008-9783
دوره انتشار:
فصلنامه
شروع انتشار:
1388
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
مدیر مسئول:
دکتر محمدرضا رزاقی
سردبیر:
دکتر آرش محمدی توفیق
تلفن:
021-22749221
دورنگار:
021-22749221
سایت اختصاصی:
journals.sbmu.ac.ir/jlms
نشانی:
تهران، میدان تجریش، بیمارستان شهدای تجریش، ، کدپستی: 1989934148
تاریخ به‌روزآوری: 1398/11/05
مدیر مسئول
دکتر محمدرضا رزاقی

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Mohammad Reza Razaghi
School of Medicine
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Urology
سردبیر
دکتر آرش محمدی توفیق
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Arash Mohammadi Tofigh
Associate Professor
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Surgery
اعضای تحریریه
دکتر بهروز باریک بین

Behrooz Barikbin

محمد اثنی عشری
محمد اثنی عشری

Mohammad Asnaashari

دکتر علیرضا برادران رفیعی
استاد
رشته تخصصی: فلوشیب قرنیه و سگمان قدامی
Alireza Baradaran Rafii
Professor
Specialist: Corneal flush and anterior segment
Salwa Ahmed Abdelkawi
Salwa Ahmed Abdelkawi
Research Institute of Ophthalmology, Giza, Egypt. Vision Science Department Biophysics and Laser Science Unit, Egypt
دکتر مسعود احمدزاده
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: کنترل بیولوژیک بیماریهای گیاهی
Massoud Ahmadzadeh
Professor Germany
University of Tehran
Specialist: Biological Control of Plant Diseases
Flavio de Carvalh Soares Aimbire
Flavio de Carvalh Soares Aimbire

دکتر سید محمدرضا آقامیری
دکتر سید محمدرضا آقامیری

Seyed Mahmoud Reza Agha Miri

Tarek Ammar
Tarek Ammar
Faculty of Physical Therapy Cairo University, Egypt
دکتر بهرام عین اللهی
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: چشم پزشکی
Bahram Einollahi
Professor School of Medicine
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Ophthalmology
دکتر لیلا عطایی فشتمی

جهاد دانشگاهی
رشته تخصصی: بیماری های پوست
Leila Ataie Fashtami

Academic Center for Education, Culture and Research
Specialist: Dermatology
دکتر فرشته اسماعیل بیگی
دکتر فرشته اسماعیل بیگی

Fereshteh Esmaeilbeygi

ساراناز آذری
ساراناز آذری

Saranaz Azari

Ramandeep Singh Gamphir
Ramandeep Singh Gamphir
Gian Sagar Dental College and Hospital, Rajpura, Punjab, India
دکتر رضا قهستانی
دکتر رضا قهستانی

Reza Ghohestani

دکتر سکینه حاج ابراهیمی

Sakineh Hajebrahimi

دکتر محمدتقی حلی ساز
دکتر محمدتقی حلی ساز

Mohammad Taghi Holisaz

دکتر عبدالجلیل کلانتر هرمزی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: جراحی پلاستیک ترمیمی و سوختگی
Abdoljalil Kalantar Hormozi
Professor
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Plastic Surgery, Reconstructive Plastic Surgery and Burn
دکتر عزالدین مهاجرانی
استاد پژوهشکده لیزر
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: فیزیک فوتونیک، اپتیک غیرخطی در پلیمرها
Ezodin Mohajerani
Professor Laser Institute
Shahid Beheshti University
Specialist: Photonic Physics, Nonlinear Optics in Polymers
دکتر سیروس مومن زاده

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Sirous Moamen Zade

Shahid Beheshti University of Medical Sciences
دکتر حمیده مروج فرشی
گروه پوست، دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: بیماری های پوست
Hamideh Moravvej Farshi

Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Dermatology
دکتر محمدرضا نمازی
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: بیماریهای پوست
Mohammad Reza Namazi
Assistant Professor
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Skin diseases
دکتر سید احمد رئیس سادات

Seyed Ahmad Raeissadat

دکتر سید منصور رایگانی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: پزشکی فیزیکی و توانبخشی
Seyed Mansour Rayegani
Professor
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Physical Medicine and Rehabilitation
دکتر رضا رباطی
دکتر رضا رباطی

مسعود صیفی شاپورآبادی
مسعود صیفی شاپورآبادی

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Massoud Seifi
Laser Application in Medical Sciences Research Center
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
دکتر سعید شاکری

Saeed Shakeri

دکتر الهه وحیددستجردی

Elahe Vahid Dastjerdi

شهرزاد مدرس زاده
شهرزاد مدرس زاده

Shahrzad Zadeh Modarres

 Flávio de Carvalho Soares Aimbire
Flávio de Carvalho Soares Aimbire

Niharika Jain
Niharika Jain
Rajiv Gandhi University Of Health Sciences, India
عبدالجلیل کلانتر هرمزی
عبدالجلیل کلانتر هرمزی

Abdoljalil Kalantar Hormozi

kotyanaik maloth
kotyanaik maloth
Assistant Professor department of oral medicine nad radiology, mamata dental college and hospital,Khammam Telangana India, India
دکتر یحیی دولتی
استاد پوست
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: تحقیق و آموزش در بیماری های پوستی و جذام
Yahya Dolati

Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Research & Training in Skin Diseases & Leprosy
دکتر سید حسن توسلی

دکتر پرویز طوسی
دکتر پرویز طوسی
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: پوست
Parviz Toossi
Professor School of Medicine
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Dermatology
Rita Chandki
Rita Chandki
India
دکتر محمدعلی انصاری پور
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: حقوق خصوصی
Mohammad Ali Ansari Poor
Associate Professor Laser and Plasma Rsearch Institute,
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Private law
دکتر رضا مسعودی
استادیار دانشکده پرستاری
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
رشته تخصصی: پرستاری
Reza Masoudi
Assistant Professor Nursing Schoo
Shahrekord University of Medical Sciences
Specialist: Nursing
دکتر رضا فکرآزاد
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران
رشته تخصصی: پریودونتولوژی
Reza Fekrazad
Associate Professor
AJA University Of Medical Sciences
Specialist: Periodontology
Abdelkawi Ahmed
Abdelkawi Ahmed

Carvalho Soares
Carvalho Soares

Pankaj Kumar Singh
Pankaj Kumar Singh
the doctor Bihar Agricultural University, Department of Animal Nutrition, Bihar Veterinary College, Patna-800014, India
Jain Niharika
Jain Niharika

 Gupta
Gupta

maloth Kotyanaik
maloth Kotyanaik

Moustafa Sayem El Daher
Moustafa Sayem El Daher
Physics Department Damascus University Syria, Syrian Arab Republic
Sergey Moskvin
Sergey Moskvin
State Scientific Center of Laser Medicine, Russia, Moscow, Russian Federation
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۳
تعداد عناوین درج شده:
۴۵۱
تعداد مطالب دارای متن
۴۴۹