درباره نشریه
ISSN:
1016-1058
eISSN:
2228-7833
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
16/12/88
صاحب امتیاز:
دانشگاه تهران
مدیر مسئول:
دکتر بهمن زینلی
سردبیر:
دکتر شاهین زارع مبارکه
تلفن:
021-61113561
دورنگار:
021-61113561
سایت اختصاصی:
pbiosci.ut.ac.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1398/09/01
مدیر مسئول
دکتر بهمن زینلی
دانشکده زیست شناسی، پردیس علوم
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زیست شناسی- علوم جانوری
Bahman Zeynali
Faculty of Biology, College of Science
University of Tehran
Specialist: Biology - Animal Sciences
سردبیر
دکتر شاهین زارع مبارکه
استاد پردیس علوم
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: تاکسونومی گیاهی
Shahin Zarre Mobarakeh
Professor Campus Science
University of Tehran
Specialist: Herbal Taxonomy
اعضای تحریریه
دکتر مصطفی اسدی
استاد موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
رشته تخصصی: سیستماتیک گیاهی
Mostafa Asadi
Professor Forestry and Rangeland Research Institute of the country
Specialist: Systematic vegetarian
Dorairajan Balasubramanian
Dorairajan Balasubramanian

دکتر ساسان امینی

Sasan Amini

Subhabrata Chakrabarti
Subhabrata Chakrabarti

دکتر جمشید درویش

دانشگاه فردوسی مشهد
Jamshid Darvish

Ferdowsi University of Mashhad
دکتر الهه الهی
استاد
دانشگاه تهران
Elahe Elahi
Professor
University of Tehran
دکتر سعید عشقی
استاد
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: علوم باغبانی
Saeed Eshghi
Professor
University of Shirazu
Specialist: Horticultural Sciences
دکتر طاهره فلسفی ممقانی

دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: میکروبیولوژی
Tahereh Falsafi Mamaghani

University of Alzahra
Specialist: microbiology
دکتر عبدالرضا کرباسی
دانشیار دانشکده محیط زیست
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: آلودگی دریایی
Abdolreza Karbasi
Associate Professor Faculty of Environment
University of Tehran
Specialist: Marine Pollution
Keneth Mac Kenzi
Keneth Mac Kenzi

دکتر معصومه ملک

دانشگاه تهران
Massoumeh Malek

University of Tehran
دکتر وحید نیکنام
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فیزیولوژی گیاهی
Vahid Nik Nam
Professor
University of Tehran
Specialist: Plant Physiology
Klaus Mummenhoff
Klaus Mummenhoff

دکتر سید حسن پایلخی

دانشگاه دامغان
Seyed Hassan Paylakhi

University of Damghan
دکتر مصطفی رونقی

Mostafa Ronaghi

دکتر مهدی صادقی
دانشیار انستیتوی ملی مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی
رشته تخصصی: بیوانفورماتیک
Mehdi Sadeghi
Associate Professor of National Institute of Genetic Engineering and Biotechnology
Specialist: Bioinformatics
دکتر حامد شاطری نجف آبادی
دکتر حامد شاطری نجف آبادی

Hamed Shateri Najaf Abadi

دکتر فریده سیاوشی

دانشگاه تهران
Farideh Siavoshi

University of Tehran
Michael Walter
Michael Walter

Ferhat Celep
Ferhat Celep

ویراستار انگلیسی
محمدرضا باقری
محمدرضا باقری

دانشگاه تهران
Mohammad Reza Baqeri

University of Tehran
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۴
تعداد عناوین درج شده:
۱۵۴
تعداد مطالب دارای متن
۱۵۱