درباره نشریه
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
جامعه المصطفی العالمیه
مدیر مسئول:
دکتر محمدباقر گرایلی
سایت اختصاصی:
ild.journals.miu.ac.ir
تلفن:
051-38557310
نشانی:
مشهد، خیابان امام خمینی، بین خیابان امام خمینی 35 و 37 - جامعه المصطفی العالمیه ، کدپستی: 9137984318
دورنگار:
051-38557322
تاریخ به‌روزآوری: 1400/11/25
مدیر مسئول
دکتر محمدباقر گرایلی
دکتر محمدباقر گرایلی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۸
تعداد عناوین درج شده:
۵۰
تعداد مطالب دارای متن
۴۹