درباره نشریه
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
جامعه المصطفی العالمیه
مدیر مسئول:
دکتر محمدباقر گرایلی
سردبیر:
محمدرضا میرزایی
سایت اختصاصی:
ild.journals.miu.ac.ir
تلفن:
051-38557310
نشانی:
مشهد، خیابان امام خمینی، بین خیابان امام خمینی 35 و 37 - جامعه المصطفی العالمیه ، کدپستی: 9137984318
دورنگار:
051-38557322
تاریخ به‌روزآوری: 1402/06/10
مدیر مسئول
دکتر محمدباقر گرایلی
دکتر محمدباقر گرایلی

سردبیر
محمدرضا میرزایی

محمدرضا میرزایی

اعضای تحریریه
نایب علی اختری

محمدرضا میرزایی

محمدرضا میرزایی

سرور حیدری

یحیی حسین اکبری

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۴
تعداد عناوین درج شده:
۸۵
تعداد مطالب دارای متن
۸۴