درباره نشریه
ISSN:
2228-6977
eISSN:
2538-2861
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه تربیت مدرس
مدیر مسئول:
دکتر اسدالله کردناییج
سردبیر:
دکتر شعبان الهی
تلفن:
021-22291235
021-22291279
دورنگار:
021-22291235
021-22291279
سایت اختصاصی:
ormr.modares.ac.ir
نشانی:
تهران، خیابان شهید لوانی، خیابان سعیدی، کوچه حمید، کوچه شهید رهنما چیت ساز، شماره 16، مرکز مطالعات مدیریت و توسعه فناوری تهران، ، کدپستی: 1954613953
تاریخ به‌روزآوری: 1398/11/30
مدیر مسئول
دکتر اسدالله کردناییج
دانشیار
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مدیریت بازرگانی
Asadollah Kordenaeij
Associate Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Business Management
سردبیر
دکتر شعبان الهی
دانشیار
دانشگاه تربیت مدرس
Shaban Elahi
Associate Professor
Tarbiat Modares University
اعضای تحریریه
دکتر علی اصغر انواری رستمی
استاد تمام
رشته تخصصی: مدیریت مالی و سرمایه گذاری
Alli Asghar Anvary Rostamy

Specialist: Finance Investment Management
دکتر بهمن حاجی پور
دانشیار
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مدیریت بازرگانی، مدیریت بازرگانی - استراتژیک
Bahman Hajipour
Associate Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Business Management, Strategic Business Management
دکتر احمدعلی خائف الهی
دانشیار
رشته تخصصی: مدیریت رفتار سازمانی
Ahmad Ali Khaefollahi
Associate Professor
Specialist: Management of Organizational Behavior
دکتر سید حمید خدادادحسینی
استاد دانشکده اقتصاد و مدیریت
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مدیریت، مدیریت بازرگانی - استراتژیک و بازاریابی
Seyed Hamid Khodadad Hosseini
Professor Faculty of Economics and Management
Tarbiat Modares University
Specialist: Business Management (Strategy and Marketing), Business Management - Strategic and Marketing
دکتر حسین خنیفر
استاد پردیس فارابی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت و برنامه ریزی، مدیریت آموزشی
Hossein Khanifar
Professor Farabi Campus
University of Tehran
Specialist: Education Management
دکتر علی رضاییان
استاد ممتاز/تمام مدیریت، مدیریت دولتی، مدیریت و حسابداری
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: مدیریت رفتاری(بهبود مدیریت، نظریه های سیستم
Ali Rezaeian
Full Professor, management and accounting
Shahid Beheshti University
دکتر حسن دانایی فرد
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مدیریت دولتی
Hassan Danaeefard
Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: governmental management
دکتر علی رجب زاده قطرمی
دانشیار دانشکده مدیریت و اقتصاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مدیریت صنعتی (تولید و عملیات)
Ali Rajabzadeh Ghatarmi
Associate Professor Faculty of Economy & Management
Tarbiat Modares University
Specialist: Industrial Management (Production and Operations)
دکتر بابک سهرابی
استاد دانشکده مدیریت
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت فناوری اطلاعات، علوم مدیریت
Babak Sohrabi
Professor Faculty of Management
University of Tehran
Specialist: IT management, Management Science
دکتر غلامرضا طالقانی
دانشیار گروه مدیریت
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت دولتی
Gholam Reza Taleghani
Associate Professor management Group
University of Tehran
Specialist: governmental management
دکتر غلامرضا گودرزی
دانشیار
دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: مدیریت تحقیق در عملیات، مدیریت صنعتی
Gholam Reza Goodarzi
Associate Professor
Specialist: Management of Operations Research, Industrial Management
دکتر امیر مانیان
دانشیار دانشکده مدیریت
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت فناوری اطلاعات
Amir Maniyan
associat proffessor Faculty of Management
University of Tehran
Specialist: IT management
دکتر علی اصغر مشبکی اصفهانی
استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مدیریت بازرگانی، رفتار و استراتژی
Ali Asghar Moshabaki Esafahani
Professor Faculty of Management and Economics
Tarbiat Modares University
Specialist: Business Management, Behavior and strategy
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۷
تعداد عناوین درج شده:
۲۹۱
تعداد مطالب دارای متن
۲۹۰