درباره نشریه
ISSN:
2645-4637
eISSN:
?2645-4645
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه شهید بهشتی
مدیر مسئول:
دکتر محمداسماعیل فدایی نژاد
سردبیر:
دکتر محمداسماعیل فدایی نژاد
مدیر اجرایی:
مسلم نیلچی
تلفن:
021-29903136
دورنگار:
021-29903136
سایت اختصاصی:
scj.sbu.ac.ir/index.php/financialmanagementperspective
نشانی:
تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، ، کدپستی: 1983963113
تاریخ به‌روزآوری: 1398/07/03
مدیر مسئول
دکتر محمداسماعیل فدایی نژاد
دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: مدیریت مالی
Mohammad Esmail Fadaeenejad
Associate Professor, Shahid Beheshti University
Specialist: Financial Management
مدیر اجرایی
مسلم نیلچی
دانشگاه یزد
Moslem Nilchi
University of Yazd
سردبیر
دکتر محمداسماعیل فدایی نژاد
دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: مدیریت مالی
Mohammad Esmail Fadaeenejad
Associate Professor, Shahid Beheshti University
Specialist: Financial Management
هیات تحریریه
دکتر غلامحسین اسدی
استادیار دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: مالی
Gholam Hossein Asadi
Assistant Professor, Shahid Beheshti University
Specialist: Financial
دکتر علی ثقفی
استاد دانشکده مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: حسابداری
Ali Saghafi
Professor, Faculty of Management, Allameh Tabataba'i University
Specialist: Accounting, Accountant and control account manager
دکتر علی جهانخانی
استاد دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه شهید بهشتی
Ali Jahankhani
Professor, School of Accounting and Management, Shahid Beheshti University
دکتر رضا راعی
استاد دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت مالی
Reza Raei
Professor, University of Tehran
Specialist: مديريت مالي
دکتر سیدجلال صادقی شریف
استادیار دانشگاه شهید بهشتی
Seyed Jalal Sadeghi Sharif
Assistant Professor, Shahid Beheshti University
دکتر محمد عرب مازاریزدی
دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: حسابداری
Mohammad Arab Mazar Yazdi
Associate Professor, Shahid Beheshti University
Specialist: Accounting
دکتر محمداسماعیل فدایی نژاد
دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: مدیریت مالی
Mohammad Esmail Fadaeenejad
Associate Professor, Shahid Beheshti University
Specialist: Financial Management
دکتر محمد نمازی
استاد دانشکده اقتصاد و حسابداری دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: حسابداری
Mohammd Namazi
Professor, Faculty of Economics Management and Social Sciences, University of Shirazu
Specialist: Accounting, Cost and Managerial Accounting, Research Methods, Capital Market Research
دکتر ایرج نوروش
استاد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حسابداری
Iraj Norvesh
Professor, Faculty of Management, University of Tehran
Specialist: Accounting, Auditing, Financial
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۵
تعداد عناوین درج شده:
۱۷۲
تعداد مطالب دارای متن
۱۷۲