درباره نشریه
ISSN:
2645-4637
eISSN:
?2645-4645
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه شهید بهشتی
مدیر مسئول:
دکتر محمداسماعیل فدایی نژاد
سردبیر:
دکتر محمداسماعیل فدایی نژاد
مدیر اجرایی:
مسلم نیلچی
تلفن:
021-29903136
دورنگار:
021-29903136
سایت اختصاصی:
jfmp.sbu.ac.ir
نشانی:
تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، ، کدپستی: 1983963113
تاریخ به‌روزآوری: 1402/05/25
مدیر مسئول
دکتر محمداسماعیل فدایی نژاد
دانشیار گروه مدیریت مالی و حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: مدیریت مالی
Mohammad Esmail Fadaeenejad
Associate Professor Department of Financial Management and Accounting
Shahid Beheshti University
Specialist: Financial Management
مدیر اجرایی
مسلم نیلچی

دانشگاه یزد
Moslem Nilchi

University of Yazd
سردبیر
دکتر محمداسماعیل فدایی نژاد
دانشیار گروه مدیریت مالی و حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: مدیریت مالی
Mohammad Esmail Fadaeenejad
Associate Professor Department of Financial Management and Accounting
Shahid Beheshti University
Specialist: Financial Management
اعضای تحریریه
دکتر غلامحسین اسدی
استادیار
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: مالی
Gholam Hossein Asadi
Assistant Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Financial
دکتر علی ثقفی
استاد دانشکده مدیریت
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: حسابداری
Ali Saghafi
Professor Faculty of Management
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Accounting, Accountant and control account manager
دکتر علی جهانخانی
استاد دانشکده حسابداری و مدیریت
دانشگاه شهید بهشتی
Ali Jahankhani
Professor School of Accounting and Management
Shahid Beheshti University
دکتر رضا راعی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت مالی
Reza Raei
Professor
University of Tehran
Specialist: مديريت مالي
دکتر سید جلال صادقی شریف
استادیار
دانشگاه شهید بهشتی
Seyed Jalal Sadeghi Sharif
Assistant Professor
Shahid Beheshti University
دکتر محمد عرب مازاریزدی
دانشیار حسابداری- دانشکده مدیریت و حسابداری
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: حسابداری
Mohammad Arabmazar Yazdi
Associate Professor, Accounting, Faculty of Management & Accounting
Shahid Beheshti University
Specialist: Accounting
دکتر محمداسماعیل فدایی نژاد
دانشیار گروه مدیریت مالی و حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: مدیریت مالی
Mohammad Esmail Fadaeenejad
Associate Professor Department of Financial Management and Accounting
Shahid Beheshti University
Specialist: Financial Management
دکتر محمد نمازی
استاد تمام حسابداری
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: حسابداری
Mohammd Namazi
Full Professor, Accounting
University of Shirazu
Specialist: Accounting, Cost and Managerial Accounting, Research Methods, Capital Market Research
دکتر ایرج نوروش
استاد دانشکده مدیریت
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حسابداری
Iraj Norvesh
Professor Faculty of Management
University of Tehran
Specialist: Accounting, Auditing, Financial
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۱
تعداد عناوین درج شده:
۲۸۴
تعداد مطالب دارای متن
۲۸۴