درباره نشریه
eISSN:
2228-6497
دوره انتشار:
فصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
مدیر مسئول:
دکتر حمید الله وردی پور
سردبیر:
دکتر حمید الله وردی پور
دستیار سردبیر:
دکتر شهرزاد بازرگان حجازی
مدیرداخلی:
دکتر حیدر ندریان
ویراستار فنی:
دکتر محمد اصغری جعفرآبادی
تلفن:
041-33364795
دورنگار:
041-33364795
سایت اختصاصی:
hpp.tbzmed.ac.ir
نشانی:
تبریز، خیابان عطار نشابوری، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشکده بهداشت و تغذیه، ، کدپستی: 5166614711
تاریخ به‌روزآوری: 1398/10/07

این نشریه از شماره 3 سال 6 به شکل الکترونیکی منتشر می شود.

مدیر مسئول
دکتر حمید الله وردی پور
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
Hamid Allah Vedi Pour
Professor
Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Health education and health promotion
دستیار سردبیر
دکتر شهرزاد بازرگان حجازی
استاد
رشته تخصصی: جامعه شناسی پزشکی، روانپزشکی
Shahrzad Bazargan Hejazi
Professor Charles R. Drew University of Medicine and Science, Department of Psychiatry, Los Angeles, United States.
Specialist: Medical Sociology, Psychaitry
ویراستار فنی
دکتر محمد اصغری جعفرآبادی
دانشیار دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
Mohammad Asghari Jafar Abadi
Associate Professor Faculty of Health
Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Biostatistics
سردبیر
دکتر حمید الله وردی پور
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
Hamid Allah Vedi Pour
Professor
Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Health education and health promotion
اعضای تحریریه
Fiona Alpass
School of Psychology, Massey University, USA
Diana S.Novikova
Nasonova Research Institute of Rheumatology, Russia
Durga Prasanna Misra
Durga Prasanna Misra

Olena Zimba
Danylo Halytsky Lviv National Medical University, Ukraine
دکتر شهین شوشتری
استاد
Shahin Shooshtari
Professor Department of Family Social Sciences, University of Manitoba, Canada
Specialist: Health and Aging
حسن محمودی
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
Hassan Mahmoodi
Assistant Professor
Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Health Education and Promotion
دکتر محمدحسین صومی

دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: گوارش و کبد
Mohammad Hossein Somii

Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Digestive and liver
دکتر رضا مهدوی
دانشکده تغذیه و علوم غذایی
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
Reza Mahdavi
School of Nutrition and Food Sciences
Tabriz University of Medical Sciences
دکتر اکبر آقاجانیان
استاد
رشته تخصصی: جمعیت شناسی
Akbar Aghajanian
Professor
Specialist: Demographics
Chun Ying Lin
Chun Ying Lin
The Hong Kong Polytechnic University, Hung Hom, Hong Kong
Tatiana Andreeva
National University of Kyiv-Mohyla Academy, Ukraine
دکتر محسن بازرگان
استاد
رشته تخصصی: پزشکی خانواده
Mohsen Bazargan
Professor Charles R. Drew University of Medicine & Science, USA
Specialist: Medical Sociologist
Sharon Lee Brennan
University of Melbourne, Melbourne, VIC, Australia
David Ross Buchanan
David Ross Buchanan
University of Massachusetts, Massachusetts, USA
Fatema Jawad
Fatema Jawad
Pakistan Association of Medical Editors, Director WAME, Dow Medical College, Karachi, Pakistan
دکتر کامیار کوزه کنانی
دکتر کامیار کوزه کنانی

Kamiar Kouze Kanani
Texas A&M University-Corpus Christi, Texas, USA
Richard Mac Intyre
Richard Mac Intyre
Samuel Merritt University, Oakland, CA, USA
دکتر محمد مسافری
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: بهداشت محیط
Mohammad Mosaferi
Professor
Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health
Eeva Ollila
Eeva Ollila
Ministry of Social Affairs and Health, Finland
Frank J.Penedo
University of Miami, USA
دکتر بهرام پورقاسم گرگری
دانشیار دانشکده بهداشت و تغذیه
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
Bahram Pour Ghassem Gargari
Associate Professor Faculty of Health and Nutrition
Tabriz University of Medical Sciences
دکتر فاطمه ربیعی خان
دکتر فاطمه ربیعی خان

Fatemeh Rabiee Khan
Birmingham City University, Birmingham, UK
Manoj Sharma
Professor School of Public Health, Jackson State University, Mississi
Specialist: Public Health
دکتر محمدحسین صومی

دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: گوارش و کبد
Mohammad Hossein Somii

Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Digestive and liver
دکتر جعفر صادق تبریزی
استاد دانشکده مدیریت بهداشت و انفورماتیک پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
Jafar Sadegh Tabrizi
Professor School of Health Management and Medical Informatics
Tabriz University of Medical Sciences
Carol Under Wood
Carol Under Wood
Johns Hopkins University, Baltimore, Maryland, USA
Andrew Wilson
Andrew Wilson
Queensland University of Technology, Brisbane, Australia
Clarence Suh Yah
Clarence Suh Yah
University of the Witwatersrand, Johannesburg, South Africa
ویراستار انگلیسی
دکتر ایمان دیانت
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: Occupational Health/Ergonomics
Iman Dianat
Associate Professor
Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: بهداشت حرفه اي / ارگونومي
مدیرداخلی
دکتر حیدر ندریان
استادیار دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: آموزش و پرورش و ارتقاء سلامت
Haidar Nadrian
Assistant Professor Faculty of Health
Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Health Education and Promotion
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۱
تعداد عناوین درج شده:
۳۶۰
تعداد مطالب دارای متن
۳۵۵