درباره نشریه
ISSN:
2008-8087
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه تبریز
مدیر مسئول:
دکتر شهرام روستایی
سردبیر:
دکتر فریبا کرمی
مدیر اجرایی:
دکتر حسن محمودزاده
مدیرداخلی:
دکتر حسن محمودزاده
سایت اختصاصی:
geoplanning.tabrizu.ac.ir
نشانی:
تبریز، بلوار 29 بهمن، دانشگاه تبریز، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، ، کدپستی: 5166616471
تلفن:
041-33392273
تاریخ به‌روزآوری: 1401/05/24
مدیر مسئول
دکتر شهرام روستایی
استاد جغرافیای طبیعی- ژئومورفولوژی -دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: جغرافیای طبیعی، ژئومورفولوژی
Shahram Roostaei
Professor, geomorphology
University of Tabriz
Specialist: physical geography, geomorphology
سردبیر
دکتر فریبا کرمی
استاد دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: ژئومرفولوژی
Fariba Karami
Professor, Geomorphology
University of Tabriz
Specialist: Geomorphology
اعضای تحریریه
دکتر شهرام روستایی
استاد جغرافیای طبیعی- ژئومورفولوژی -دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: جغرافیای طبیعی، ژئومورفولوژی
Shahram Roostaei
Professor, geomorphology
University of Tabriz
Specialist: physical geography, geomorphology
دکتر بهروز ساری صراف
استاد
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: اقلیم، جغرافیای طبیعی ، ژئومورفولوژی
Behrooz Sarisarraf
Professor
University of Tabriz
Specialist: Climate, Natural geography, geomorphology
دکتر داوود مختاری
استاد تمام ژئومورفولوژی، ژئومورفولوژی، برنامه ریزی و علوم محیطی
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: ژئومرفولوژی، ژئوتوریسم، اکوتوریسم
Davoud Mokhtari
Full Professor, Geomorphology, Geomorphology, Planning & Environmental sciences
University of Tabriz
Specialist: Geomorphology, Geotourism , Ecotourism
فریبا اسفندیاری درآباد

دکتر جمیله توکلی نیا
دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری،جغرافیای انسانی و آمایش،علوم زمین
دانشگاه شهید بهشتی
Jamileh Tavakolinia
Associate Professor, Earth Science Faculty
Shahid Beheshti University
Specialist: Geography & Urban Planning
محسن احدنژاد
دانشیار گروه جغرافیا
دانشگاه زنجان
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری
Mohsen Ahadnejad
Associate Professor, Geography
University of Zanjan
Specialist: Geography and Urban Planning
دکتر فریبا کرمی
استاد دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: ژئومرفولوژی
Fariba Karami
Professor, Geomorphology
University of Tabriz
Specialist: Geomorphology
دکتر حسن محمودزاده
دکتر حسن محمودزاده

شهریور روستایی
دانشیار جغرافیاو برنامه ریزی شهری -دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی
دانشگاه تبریز
Shahrivar Roostaei
Associate Professor, Geography and urban planning - planning and environment science
University of Tabriz
دکتر اکبر اصغری زمانی
دانشیار
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامهریزی شهری
Akbar Asghari Zamani
Associate Professor
University of Tabriz
Specialist: Geography and Urban Planning
دکتر علی گلی
عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز
Ali Goli

دکتر مهدی رمضان زاده لسبویی
معاون پژوهشی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران گروه مدیریت جهانگردی
دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: گروه مدیریت جهانگردی
Mehdi Ramezanzadehlasboyee
Department of Tourism Management
University of Mazandaran
Specialist: Geography and rural planning
دکتر موسی عابدینی
گروه جغرافیای طبیعی، ژئومورفولوژی
دانشگاه محقق اردبیلی
رشته تخصصی: جغرافیای طبیعی، ژئومورفولوژی
دکتر اسماعیل علی اکبری
استاد
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: جغرافیای شهری
Esmaeil Aliakbari

Payame Noor University
Specialist: Urban Geography
دکتر مارتین سیگیر
دکتر مارتین سیگیر

Martin Seger

دکتر محمدرضا پورمحمدی
استاد دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: برنامه ریزی شهری
Mohammad Reza Pourmohammadi
Professor Faculty of Geography and Planning
University of Tabriz
Specialist: Urban planning
دکتر محمدرضا ثروتی
استاد
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: ژئومورفولوژی، زمین شناسی کویر، جغرافیای طبیعی
Mohamadreza Servati
Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Desert Geomorphology, natural geography
دکتر فیروز جمالی
استاد
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: جغرافیا برنامه ریزی
Firoz Jamali
Professor
University of Tabriz
Specialist: Planning geography
دکتر سعید جهانبخش
استاد
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: اقلیم شناسی
Saeid Jahanbakhsh
Professor
University of Tabriz
Specialist: climatology
دکتر محمدحسین رامشت
استاد رشته جغرافیا دانشکده علوم جغرافیایی وبرنامه ریزی
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: ژئومورفولوژی
Mohammad Hossein Ramesht
Professor, Geography department
University of Isfahan
Specialist: Geomorphology
دکتر بهلول علیجانی
استاد
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: هواشناسی، جغرافیای طبیعی و اقلیم شناسی
Bohlool Alijani
Professor
Kharazmi University
Specialist: Meteorology, Natural geography and climatology
دکتر علی محمد خورشیددوست
استاد
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: جغرافیای محیطی
Ali Mohammad Khorshiddoost
Professor
University of Tabriz
Specialist: Environmental Geography
دکتر محمدحسین رضایی مقدم
استاد ژئومورفولوژی، گروه ژئومورفولوژی، دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: ژئومورفولوژی و سنجش از دور
Mohammad Hossein Rezaei Moghaddam
Professor, Geomorphology, Dept of Geomorphology, Faculty of Planning and Environmental Sciences
University of Tabriz
Specialist: Geomorphology and Remote Sensing
دکتر رحمت محمدزاده
دانشیار
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری
Rahmat Mohammad Zadeh
Associate Professor
University of Tabriz
Specialist: Geography and Urban Planning
دکتر ایرج جباری
دانشیار جغرافیا - ژئومورفولوژی
دانشگاه رازی کرمانشاه
رشته تخصصی: ژئومورفولوژی
Iraj Jabbari
Associate Professor, Geography, Geomorphology
Razi University
Specialist: Geomorphology
دکتر قاسم عزیزی
استاد گروه جغرافیای طبیعی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: آب و هواشناسی
Ghasem Azizi
Professor, Department of Physical Geography
University of Tehran
Specialist: Climatology
مدیر اجرایی
دکتر حسن محمودزاده
دکتر حسن محمودزاده

مدیرداخلی
دکتر حسن محمودزاده
دکتر حسن محمودزاده

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۸
تعداد عناوین درج شده:
۷۷۷
تعداد مطالب دارای متن
۷۴۹