درباره نشریه
ISSN:
2008-8087
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه تبریز
مدیر مسئول:
دکتر شهرام روستایی
سردبیر:
دکتر علی محمد خورشیددوست
مدیر اجرایی:
صمد مدادی
مدیرداخلی:
دکتر محسن آقایاری
سایت اختصاصی:
geoplanning.tabrizu.ac.ir
نشانی:
تبریز، بلوار 29 بهمن، دانشگاه تبریز، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، ، کدپستی: 5166616471
تلفن:
041-33392273
تاریخ به‌روزآوری: 1398/11/07
مدیر مسئول
دکتر شهرام روستایی
استاد
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: جغرافیای طبیعی، ژئومورفولوژی
Shahram Roostaei

University of Tabriz
Specialist: physical geography, geomorphology
سردبیر
دکتر علی محمد خورشیددوست
استاد
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: جغرافیای محیطی
Ali Mohammad Khorshiddoost
Professor
University of Tabriz
Specialist: Environmental Geography
اعضای تحریریه
دکتر محمدرضا پورمحمدی
استاد دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: برنامه ریزی شهری
Mohammad Reza Pourmohammadi
Professor Faculty of Geography and Planning
University of Tabriz
Specialist: Urban planning
دکتر محمدرضا ثروتی
استاد
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: ژئومورفولوژی، زمین شناسی کویر، جغرافیای طبیعی
Mohamadreza Servati
Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Desert Geomorphology, natural geography
دکتر فیروز جمالی
استاد
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: جغرافیا برنامه ریزی
Firoz Jamali
Professor
University of Tabriz
Specialist: Planning geography
دکتر سعید جهانبخش
استاد
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: اقلیم شناسی
Saeid Jahanbakhsh
Professor
University of Tabriz
Specialist: climatology
دکتر محمدحسین رامشت
استاد دانشکده جغرافیا
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: ژئومورفولوژی
Mohammad Hossein Ramesht
Professor School of Geography
University of Isfahan
Specialist: Geomorphology
دکتر بهلول علیجانی
استاد
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: هواشناسی، جغرافیای طبیعی و اقلیم شناسی
Bohlool Alijani
Professor
Kharazmi University
Specialist: Meteorology, Natural geography and climatology
دکتر علی محمد خورشیددوست
استاد
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: جغرافیای محیطی
Ali Mohammad Khorshiddoost
Professor
University of Tabriz
Specialist: Environmental Geography
دکتر محمدحسین رضایی مقدم
استاد
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: ژئومورفولوژی و سنجش از دور
Mohammad Hossein Rezaei Moghaddam
Professor
University of Tabriz
Specialist: Geomorphology and Remote Sensing
دکتر رحمت محمدزاده
دانشیار
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری
Rahmat Mohammad Zadeh
Associate Professor
University of Tabriz
Specialist: Geography and Urban Planning
دکتر ایرج جباری

رشته تخصصی: ژئومورفولوژی
Iraj Jabbari

Specialist: Geomorphology
دکتر قاسم عزیزی
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: اقلیم شناسی
Ghasem Azizi
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: climatology
مدیر اجرایی
صمد مدادی
کارشناس ارشد
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری
Samad Medadi

University of Tabriz
Specialist: Geography and Urban Planning
مدیرداخلی
دکتر محسن آقایاری
استادیار
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
Mohsen Agha Yari
Assistant Professor
University of Tabriz
Specialist: Geography and Rural Planning
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۶
تعداد عناوین درج شده:
۵۷۳
تعداد مطالب دارای متن
۵۵۷