درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه
شروع انتشار:
تیر 89
:
دکتر علی دلاور
صاحب امتیاز:
دانشگاه جامع امام حسین
مدیر مسئول:
دکتر محمدباقر حبی
سردبیر:
دکتر رضا کرمی نیا
مدیر اجرایی:
دکتر محمدباقر حبی
تلفن:
021-74188270
دورنگار:
021-73828270
سایت اختصاصی:
jmp.ihu.ac.ir
نشانی:
تهران، دانشگاه جامع امام حسین (ع) ، دانشکده و پژوهشکده علوم اجتماعی و فرهنگی
تاریخ به‌روزآوری: 1398/10/21
مدیر مسئول
دکتر محمدباقر حبی

دکتر علی دلاور
استاد
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: روان سنجی، روش های تحقیق و آمار
Ali Delavar
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Psychometrics, Research methods and statistics
سردبیر
دکتر رضا کرمی نیا
استاد
رشته تخصصی: روانشناسی
Reza Karaminia
Professor
Specialist: Psychology
اعضای تحریریه
دکتر غلامعلی افروز
استاد دانشکده روانشناسی و آموزش و پرورش
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: روان شناسی، روان شناسی کودکان استثنایی
Gholam Ali Afrooz
Professor Faculty of Psychology and Education
University of Tehran
Specialist: Psychology, Psychology of Exceptional Children
دکتر حسن احدی
استاد
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: روانشناسی
Hasan Ahadi
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Psychology
دکتر خدابخش احمدی نوده
استاد مرکز تحقیقات علوم رفتاری
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
رشته تخصصی: مشاوره خانواده، روانشناسی
Khoda Bakhsh Ahmadinodeh
Professor Behavioral Sciences Research Center
Baqiyatallah University of Medical Sciences
Specialist: Family Counseling, Psychology
دکتر سید عباس تولایی
استاد مرکز تحقیقات علوم رفتاری
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
Seyed Abbas Tavallaei
Professor Behavioral Sciences Research Center
Baqiyatallah University of Medical Sciences
دکتر حمیدرضا حاتمی
دانشیار گروه روان شناسی
دانشگاه جامع امام حسین
رشته تخصصی: روان شناسی
Hamid Reza Hatami
Associate Professor Department of Psychology
Imam Hossein University
Specialist: Psychology
دکتر محمدباقر حبی

دکتر سید حسین سلیمی
استاد مرکز تحقیقات فیزیولوژی ورزش
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
رشته تخصصی: روانشناسی
Seyed Hossein Salimi
Professor Research Center for Exercise Physiology
Baqiyatallah University of Medical Sciences
Specialist: Psychology
دکتر علی فتحی آشتیانی
استاد مرکز تحقیقات علوم رفتاری
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
رشته تخصصی: روانشناس، روانشناسی بالینی
Ali Fathi Ashtyani
Profesor Behavioral Sciences Research Center
Baqiyatallah University of Medical Sciences
Specialist: Psychologist, روانشناسي باليني
دکتر رضا کرمی نیا
استاد
رشته تخصصی: روانشناسی
Reza Karaminia
Professor
Specialist: Psychology
سیما نوحی
سیما نوحی

مدیر اجرایی
دکتر محمدباقر حبی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۵
تعداد عناوین درج شده:
۲۲۲
تعداد مطالب دارای متن
۲۲۱