درباره نشریه
ISSN:
2008-8841
eISSN:
2538-3507
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه الزهرا
مدیر مسئول:
دکتر سیمین فصیحی
سردبیر:
دکتر اسماعیل حسن زاده
ویراستار فارسی:
سوسن پورشهرام
ویراستار انگلیسی:
دل آرا مردوخی
کارشناس:
رویا مشمولی پیله رود
تلفن:
021-85692345
سایت اختصاصی:
hph.alzahra.ac.ir
نشانی:
تهران، میدان شیخ بهایی، دانشگاه الزهرا، دانشکده ادبیات زبانهای خارجه و تاریخ، دفتر نشریات
تلفن همراه:
09100210883
تاریخ به‌روزآوری: 1401/07/19

نشریه علمی - پژوهشی علوم انسانی انتشار خود را به شکل فصلنامه در سال 1368 به منظور ارتقاء سطح علمی و تخصصی جامعه آغاز نمود، در سال 1383 درقالب ویژه نامه در 3 تخصص "تاریخ"، "ادبیات فارسی" و زبانشناسی و زبان های خارجی نشر خود را ادامه و در سال 1388 یکبار دیگر با توجه به تخصصی شدن هر کدام از گرایشهای قبلی  به 4 مجله مجزا به نام های تاریخ اسلام و ایران ، تاریخ نگری و تاریخ نگاری ، زبان پژوهشی و زبانشناسی تبدیل گردید و هر کدام از این مجلات به طور جداگانه فعالیت خود را تا کنون ادامه داده اند .

مدیر مسئول
دکتر سیمین فصیحی
عضو هیئت علمی گروه تاریخ
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: تاریخ معاصر
Simin Fasihi
Faculty member History Group
University of Alzahra
Specialist: contemporary history
سردبیر
دکتر اسماعیل حسن زاده
دانشیار گروه تاریخ
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: تاریخ ایران
Esmaeil Hassan Zadeh
Associate Professor History Group
University of Alzahra
Specialist: History of Iran
اعضای تحریریه
دکتر شهلا بختیاری
دانشیار تاریخ ، تاریخ، ادبیات
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: تاریخ اسلام، تاریخ، تاریخ تشیع، تاریخ انقلاب اسلامی، مطالعات زنان
Shahla Bakhtiari
Associate Professor, History, History, literature
University of Alzahra
Specialist: History
حسن حضرتی

دانشگاه تهران
رشته تخصصی: تاریخ عثمانی و خاورمیانه
Hassan Hazrati

University of Tehran
دکتر مقصودعلی صادقی گندمانی
دانشیار تاریخ
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: تاریخ عصر صفویه، ایران
Maghsod Ali Sadeghi Gandomani
Associate Professor, histoty
Tarbiat Modares University
Specialist: History of the Safavid era, Iran
ناصر صدقی
استاد گروه تاریخ دانشکده حقوق و علوم اجتماعی
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: تاریخ ایران دوره اسلامی
Naser Sedghi
Professor, Department of History
University of Tabriz
دکتر عباس قدیمی قیداری
دانشیار تاریخ
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: تاریخ جدید ایران(قاجار و پهلوی)، تاریخ نگاری ایرانی
Abbas Ghadimi Gheidari
Associate Professor, History
University of Tabriz
Specialist: New history of Iran (Qajar and Pahlavi), Iranian historiography
دکتر علیرضا ملایی توانی
دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
رشته تخصصی: تاریخ
Ali Reza Mollaee Tavani
Associate Professor Institute of Humanities and Cultural Studies
Specialist: history
دکتر ذکرالله محمدی
دانشیار گروه تاریخ، دانشسکده ادبیات، دانشگاه الزهراء تهران، ایران (نویسنده مسئول)
دانشگاه الزهرا
Zekrollah Mohammadi
Associate Professor, Associate Professor, Alzahra University, Tehran, Iran (corresponding author)
University of Alzahra
مجتبی مهدوی
Professor. Department of Political Science, University of Alberta, Canada
Mojtaba Mahdavi

Specialist: Political Science, Middle Eastern and Islamic Studies , Middle East and Islamic Studies, Political Sociology
شهرام جلیلیان
استاد گروه تاریخ
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: تاریخ
Shahram Jalilian
professor
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: History
دکتر مرتضی نورایی
استاد تاریخ، تاریخ، دانشکده ادبیات
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: تاریخ معاصر ایران
Morteza Nouraei
Professor, history, Department of literature
University of Isfahan
Specialist: Contemporary History of Iran
دکتر علی بیگدلی
استاد تاریخ
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: تاریخ
Ali Big Deli
Professor History
Shahid Beheshti University
Specialist: History
دکتر محمدتقی راشدمحصل
استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی گروه زبان های باستانی
رشته تخصصی: فرهنگ و زبان های باستانی
Mohammad Taghi Rashedmohassel
Professor of the Institute of Humanities and Cultural Studies Ancient language group
Specialist: Ancient culture and languages
دکتر سیمین فصیحی
عضو هیئت علمی گروه تاریخ
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: تاریخ معاصر
Simin Fasihi
Faculty member History Group
University of Alzahra
Specialist: contemporary history
دکتر علی محمد ولوی
استاد گروه تاریخ
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: تاریخ، تاریخ اسلام
Ali Mohammad Valavi
Professor History Group
University of Alzahra
Specialist: History, history of Islam
ویراستار فارسی
سوسن پورشهرام

Susan Poorshahram

ویراستار انگلیسی
دل آرا مردوخی
استادیار تاریخ، پژوهشکده اسناد
سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
رشته تخصصی: تاریخ ایران اسلامی
Delara Mardoukhi
Assistant Professor, History, Archives Research Institute
Specialist: History of Iran
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۹
تعداد عناوین درج شده:
۲۳۲
تعداد مطالب دارای متن
۲۳۰