درباره نشریه
ISSN:
2008-8841
eISSN:
2538-3507
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه الزهرا
مدیر مسئول:
دکتر سیمین فصیحی
سردبیر:
دکتر اسماعیل حسن زاده
ویراستار فارسی:
سوسن پورشهرام
ویراستار انگلیسی:
دل آرا مردوخی
کارشناس:
رویا مشمولی پیله رود
تلفن:
021-85692345
سایت اختصاصی:
hph.alzahra.ac.ir
نشانی:
تهران، میدان شیخ بهایی، دانشگاه الزهرا، دانشکده ادبیات زبانهای خارجه و تاریخ، دفتر نشریات
تلفن همراه:
09100210883
تاریخ به‌روزآوری: 1401/03/19

نشریه علمی - پژوهشی علوم انسانی انتشار خود را به شکل فصلنامه در سال 1368 به منظور ارتقاء سطح علمی و تخصصی جامعه آغاز نمود، در سال 1383 درقالب ویژه نامه در 3 تخصص "تاریخ"، "ادبیات فارسی" و زبانشناسی و زبان های خارجی نشر خود را ادامه و در سال 1388 یکبار دیگر با توجه به تخصصی شدن هر کدام از گرایشهای قبلی  به 4 مجله مجزا به نام های تاریخ اسلام و ایران ، تاریخ نگری و تاریخ نگاری ، زبان پژوهشی و زبانشناسی تبدیل گردید و هر کدام از این مجلات به طور جداگانه فعالیت خود را تا کنون ادامه داده اند .

مدیر مسئول
دکتر سیمین فصیحی
عضو هیئت علمی گروه تاریخ
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: تاریخ معاصر
Simin Fasihi
Faculty member History Group
University of Alzahra
Specialist: contemporary history
سردبیر
دکتر اسماعیل حسن زاده
دانشیار گروه تاریخ
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: تاریخ ایران
Esmaeil Hassan Zadeh
Associate Professor History Group
University of Alzahra
Specialist: History of Iran
اعضای تحریریه
دکتر شهلا بختیاری
دانشیار تاریخ ، تاریخ، ادبیات
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: تاریخ اسلام، تاریخ، تاریخ تشیع، تاریخ انقلاب اسلامی، مطالعات زنان
Shahla Bakhtiari
Associate Professor, History, History, literature
University of Alzahra
Specialist: History
حسن حضرتی

دانشگاه تهران
رشته تخصصی: تاریخ عثمانی و خاورمیانه
Hassan Hazrati

University of Tehran
دکتر مقصودعلی صادقی گندمانی
دانشیار تاریخ
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: تاریخ عصر صفویه، ایران
Maghsod Ali Sadeghi Gandomani
Associate Professor, histoty
Tarbiat Modares University
Specialist: History of the Safavid era, Iran
ناصر صدقی
دانشیار گروه تاریخ
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: تاریخ ایران دوره اسلامی
Naser Sedghi
Associate Professor, Department of History
University of Tabriz
دکتر عباس قدیمی قیداری
دانشیار تاریخ
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: تاریخ جدید ایران(قاجار و پهلوی)، تاریخ نگاری ایرانی
Abbas Ghadimi Gheidari
Associate Professor, History
University of Tabriz
Specialist: New history of Iran (Qajar and Pahlavi), Iranian historiography
دکتر علیرضا ملایی توانی
دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
رشته تخصصی: تاریخ
Ali Reza Mollaee Tavani
Associate Professor Institute of Humanities and Cultural Studies
Specialist: history
دکتر ذکرالله محمدی
مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه الزهراء
Zekrollah Mohammadi

مجتبی مهدوی
Professor. Department of Political Science, University of Alberta, Canada
Mojtaba Mahdavi

Specialist: Political Science, Middle Eastern and Islamic Studies , Middle East and Islamic Studies, Political Sociology
شهرام جلیلیان
استاد گروه تاریخ
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: تاریخ
Shahram Jalilian
professor
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: History
مرتضی نورایی
استاد تاریخ، تاریخ، دانشکده ادبیات
دانشگاه اصفهان
Morteza Nouraei
Professor, history, Department of literature
University of Isfahan
دکتر علی بیگدلی
استاد تاریخ
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: تاریخ
Ali Big Deli
Professor History
Shahid Beheshti University
Specialist: History
دکتر محمدتقی راشدمحصل
استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی گروه زبان های باستانی
رشته تخصصی: فرهنگ و زبان های باستانی
Mohammad Taghi Rashedmohassel
Professor of the Institute of Humanities and Cultural Studies Ancient language group
Specialist: Ancient culture and languages
دکتر سیمین فصیحی
عضو هیئت علمی گروه تاریخ
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: تاریخ معاصر
Simin Fasihi
Faculty member History Group
University of Alzahra
Specialist: contemporary history
دکتر علی محمد ولوی
استاد گروه تاریخ
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: تاریخ، تاریخ اسلام
Ali Mohammad Valavi
Professor History Group
University of Alzahra
Specialist: History, history of Islam
ویراستار فارسی
سوسن پورشهرام

Susan Poorshahram

ویراستار انگلیسی
دل آرا مردوخی
دانش آموخته دکتری تاریخ
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: تاریخ ایران اسلامی
Delara Mardoukhi
Phd Graduated, History
University of Alzahra
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۷
تعداد عناوین درج شده:
۲۰۸
تعداد مطالب دارای متن
۲۰۶