درباره نشریه
ISSN:
2251-7901
eISSN:
2538-2187
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه الزهرا (معاونت پژوهشی)
مدیر مسئول:
دکتر مهوش سیفعلی
سردبیر:
دکتر احیا عبدی عالی
مدیرداخلی:
دکتر پریناز قدم
تلفن:
021-85692205
دورنگار:
021-85692205
سایت اختصاصی:
jab.alzahra.ac.ir
نشانی:
تهران، میدان ونک، خیابان ونک، دانشگاه الزهراء (س) ، ساختمان مرکزی ، طبقه دوم
تاریخ به‌روزآوری: 1398/09/27
مدیر مسئول
دکتر مهوش سیفعلی
استاد
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: جانورشناسی
Mahvash Seifali
Professor
University of Alzahra
Specialist: Zoology
سردبیر
دکتر احیا عبدی عالی

رشته تخصصی: میکروبیولوژی پزشکی
Ahya Abdi Ali

Specialist: medical microbiology
اعضای تحریریه
دکتر مرجان سیدی
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جانورشناسی
Marjan Seyyedi
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: Zoology
دکتر عذرا صبورا
دانشیار
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: فیزیولوژی گیاهی
Saboora Ozra
Associate Professor
University of Alzahra
Specialist: Plant Physiology
دکتر نرگس حسین مردی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: فیزیولوژی
Narges Hosein Mardi
Associate Professor
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Physiology
دکتر زرین مینوچهر
استادیار
رشته تخصصی: بیوفیزیک و بیوانفورماتیک
Zarrin Minuchehr
Assistant Professor
Specialist: Biophysics and Bioinformatics
دکتر فرشته افتخار
دانشکده علوم زیست شناسی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: میکروبیولوژی
Fereshteh Eftekhar
Faculty of Biological Science
Shahid Beheshti University
Specialist: microbiology
دکتر منیژه پاکروان

دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: علوم زیستی
Manije Pakravan

University of Alzahra
Specialist: biology
دکتر عذرا ربانی چادگانی
دانشیار
رشته تخصصی: بیوفیزیک
Ozra Rabbani Chadgani
Associate Professor
Specialist: Biophysics
دکتر پروین رستمی
دکتر پروین رستمی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: فیزیولوژی
Parvin Rostami
Associate Professor
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Physiology
دکتر طاهره فلسفی ممقانی

دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: میکروبیولوژی
Tahereh Falsafi Mamaghani

University of Alzahra
Specialist: microbiology
مدیرداخلی
دکتر پریناز قدم

رشته تخصصی: بیوشیمی
Parinaz Ghadam

Specialist: biochemistry
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۵
تعداد عناوین درج شده:
۲۴۲
تعداد مطالب دارای متن
۲۴۲