درباره نشریه
ISSN:
2251-7901
eISSN:
2538-2187
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه الزهرا (معاونت پژوهشی)
مدیر مسئول:
دکتر مهوش سیفعلی
سردبیر:
دکتر محمدرضا صعودی
مدیرداخلی:
دکتر پریناز قدم
ویراستار فارسی:
بنفشه محمدی
ویراستار انگلیسی:
بنفشه محمدی
تلفن:
021-85692205
دورنگار:
021-85692205
سایت اختصاصی:
jab.alzahra.ac.ir
نشانی:
تهران، میدان ونک، خیابان ونک، دانشگاه الزهراء (س) ، ساختمان مرکزی ، طبقه دوم
تاریخ به‌روزآوری: 1402/06/27
مدیر مسئول
دکتر مهوش سیفعلی
استاد
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: جانورشناسی
Mahvash Seifali
Professor
University of Alzahra
Specialist: Zoology
سردبیر
دکتر محمدرضا صعودی

اعضای تحریریه
دکتر مرجان سیدی
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جانورشناسی
Marjan Seyyedi
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: Zoology
دکتر عذرا صبورا
دانشیار
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: فیزیولوژی گیاهی
Saboora Ozra
Associate Professor
University of Alzahra
Specialist: Plant Physiology
دکتر نرگس حسین مردی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: فیزیولوژی
Narges Hosein Mardi
Associate Professor
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Physiology
دکتر زرین مینوچهر
استادیار
رشته تخصصی: بیوفیزیک و بیوانفورماتیک
Zarrin Minuchehr
Assistant Professor The National Institute of Genetic Engineering and Biotechnology
Specialist: Biophysics and Bioinformatics
مهناز اقدسی
دانشیار زیست شناسی
دانشگاه گلستان
رشته تخصصی: فیز، فیزیولوژی مولکولی گیاهی
Mahnaz Aghdasi
Associate Professor, Biology
Golestan University
Specialist: Molecular Plant Physiology
دکتر فرشاد درویشی
دانشیار
دانشگاه مراغه
رشته تخصصی: میکروبیولوژی
Farshad Darvishi
Associate Professor
University of Maragheh
Specialist: microbiology
دکتر پریناز قدم

رشته تخصصی: بیوشیمی
Parinaz Ghadam

Specialist: biochemistry
دکتر تورج ولی نسب
استاد پژوهشی وزارت جهادکشاورزی
رشته تخصصی: شیلات
Touraj Valinasab
Research Professor, Ministry of Agriculture Jihad
Specialist: Fisheries
دکتر حمید اجتهادی
استاد زیست شناسی- علوم
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: زیست شناسی
Hamid Ejtehadi
Professor, Biological Sciences
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Biological Sciences
مسعود رنجبر
مسعود رنجبر

دکتر حسین رجایی
استادیار
رشته تخصصی: حشره شناس
Hossein Rajaei
Assistant Professor
Specialist: Entomologist
Shahram Shahabi

دکتر احیا عبدی عالی
دانشیار میکروبیولوژی
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: میکروبیولوژی پزشکی
Ahya Abdi Ali
Associate Professor, Microbiology
University of Alzahra
Specialist: medical microbiology
ویراستار فارسی
بنفشه محمدی

ویراستار انگلیسی
بنفشه محمدی

مدیرداخلی
دکتر پریناز قدم

رشته تخصصی: بیوشیمی
Parinaz Ghadam

Specialist: biochemistry
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۸
تعداد عناوین درج شده:
۳۶۴
تعداد مطالب دارای متن
۳۶۳