درباره نشریه
ISSN:
1735-8000
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
مدیر مسئول:
دکتر رضا اشرف زاده
سردبیر:
دکتر رضا اشرف زاده
مدیرداخلی:
نسرین قدمگاهی ثانی
تلفن:
051-36613449
051-36613469
دورنگار:
051-36613449
051-36613469
سایت اختصاصی:
persian-literature.sinaweb.net
نشانی:
مشهد، قاسم آباد، چهارراه امامیه، خیابان شاهد، مجتمع علوم انسانی، گروه زبان و ادبیات فارسی، دفتر مجله تخصصی ادبیات فارسی
اشتراک:
دورنگار:
051-36613449
051-36613469
تاریخ به‌روزآوری: 1398/10/07
مدیر مسئول
دکتر رضا اشرف زاده

دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: زبان وادبیات فارسی
Reza Ashrafzadeh

Central Office, Islamic Azad University
سردبیر
دکتر رضا اشرف زاده

دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: زبان وادبیات فارسی
Reza Ashrafzadeh

Central Office, Islamic Azad University
اعضای تحریریه
دکتر رضا اشرف زاده

دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: زبان وادبیات فارسی
Reza Ashrafzadeh

Central Office, Islamic Azad University
دکتر سید محمد حسینی
استاد واحد کرج
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: ادبیات تطبیقی، زبان و ادبیات عرب، حقوق
Seyed Mohammad Hoseini
Professor Karaj Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Comparative literature, Arabic literature
دکتر محمدحسین خسروان
دکتر محمدحسین خسروان

دکتر سید محمد رادمنش

دکتر سید محمد علوی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: آموزش زبان انگلیسی
Seyyed Mohammad Alavi
Professor
University of Tehran
Specialist: teaching English
دکتر محمد فاضلی

دکتر موید شیرازی
دکتر موید شیرازی

دکتر سید علی میرلوحی
دکتر سید علی میرلوحی

Seyyed Ali Mirlohi

دکتر تقی وحیدیان کامیار
استاد
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Taghi Vahidian Kam Yar
Professor
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Persian Language and Literature
ویراستارفارسی
نسرین قدمگاهی ثانی
نسرین قدمگاهی ثانی

دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: زبان وادبیات فارسی
ویراستار انگلیسی
علی اکبر بوری
علی اکبر بوری

مدیرداخلی
نسرین قدمگاهی ثانی
نسرین قدمگاهی ثانی

دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: زبان وادبیات فارسی
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۱
تعداد عناوین درج شده:
۴۹۹
تعداد مطالب دارای متن
۴۸۶