درباره نشریه
ISSN:
2008-5656
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد لارستان
مدیر مسئول:
دکتر مرضیه موغلی
سردبیر:
دکتر محمدرضا ثروتی
مدیر اجرایی:
دکتر منصور رضاعلی
تلفن:
021-52251002
سایت اختصاصی:
sanad.iau.ir/journal/jopg
نشانی:
تهران، ابتدای بزرگراه دکتر دادمان، مجتمع دانشگاهی کوثر، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد لارستان
تلفن همراه:
09177826049
صندوق پستی:
313-74315
تاریخ به‌روزآوری: 1402/11/30
مدیر مسئول
دکتر مرضیه موغلی
دانشیار واحد لارستان
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: جغرافیای طبیعی ، ژئومورفولوژی
Marzieh Moughali
Associate Professor Larestan Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Natural geography, geomorphology
سردبیر
دکتر محمدرضا ثروتی
استاد
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: ژئومورفولوژی، زمین شناسی کویر، جغرافیای طبیعی
Mohamadreza Servati
Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Desert Geomorphology, natural geography
مدیر اجرایی
دکتر منصور رضاعلی
دانش آموخته دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری
Mansour Rezaali
.Ph.D, Geography and Urban Planning, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
Tarbiat Modares University
Specialist: Geography and Urban Planning
اعضای تحریریه
دکتر رحیم سرور
استاد
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری و منطقه ای
Rahim Sarvar
Professor
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Geography & Urban Planning
دکتر پرویز کردوانی
استاد واحد علوم و تحقیقات تهران
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: خاک شناسی
Parviz Kardavani
Professor Science and Research Unit of Tehran
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Soil science
دکتر محمدحسین رضایی مقدم
استاد ژئومورفولوژی، گروه ژئومورفولوژی، دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: ژئومورفولوژی و سنجش از دور
Mohammad Hossein Rezaei Moghaddam
Professor, Geomorphology, Dept of Geomorphology, Faculty of Planning and Environmental Sciences
University of Tabriz
Specialist: Geomorphology and Remote Sensing
دکتر محسن رنجبر
استاد
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: جغرافیای طبیعی ، ژئومورفولوژی
Mohsen Ranjbar
Professor
University of Tabriz
Specialist: Natural geography, geomorphology
دکتر بهروز ساری صراف
استاد
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: اقلیم، جغرافیای طبیعی ، ژئومورفولوژی
Behrooz Sarisarraf
Professor
University of Tabriz
Specialist: Climate, Natural geography, geomorphology
دکتر علی شکور
استاد واحد مرودشت
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: جغرافیای انسانی
Ali Shakour
Professor Marvdasht Unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: human geography
دکتر حسن لشکری
استاد تمام
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: جغرافیای طبیعی ، اقلیم شناسی
Hasan Lashkari
Associate Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Physical Geography
دکتر حسین محمدی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جغرافیای طبیعی ، ، اقلیم شناسی
Hossein Mohammadi
Professor
University of Tehran
Specialist: Natural geography, climatology
دکتر ابراهیم مقیمی
استاد گروه جغرافیا طبیعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جغرافیای طبیعی ، ژئومورفولوژی
Ebrahim Moghimi
Professor Natural Geography Department
University of Tehran
Specialist: Natural geography, geomorphology
دکتر مرضیه موغلی
دانشیار واحد لارستان
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: جغرافیای طبیعی ، ژئومورفولوژی
Marzieh Moughali
Associate Professor Larestan Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Natural geography, geomorphology
دکتر محمدرضا ثروتی
استاد
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: ژئومورفولوژی، زمین شناسی کویر، جغرافیای طبیعی
Mohamadreza Servati
Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Desert Geomorphology, natural geography
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۷
تعداد عناوین درج شده:
۴۴۵
تعداد مطالب دارای متن
۴۳۷