درباره نشریه
ISSN:
2008-5656
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد لارستان
مدیر مسئول:
دکتر مرضیه موغلی
سردبیر:
دکتر محمدرضا ثروتی
مدیرداخلی:
دکتر احمد انصاری لاری
تلفن:
021-52251002
سایت اختصاصی:
jopg.iaularestan.ac.ir
نشانی:
تهران، ابتدای بزرگراه دکتر دادمان، مجتمع دانشگاهی کوثر، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد لارستان
تلفن همراه:
09177826049
صندوق پستی:
313-74315
تاریخ به‌روزآوری: 1398/08/14
مدیر مسئول
دکتر مرضیه موغلی
دانشیار واحد لارستان
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: جغرافیای طبیعی ، ژئومورفولوژی
marzieh Moughali
Associate Professor Larestan Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Natural geography, geomorphology
سردبیر
دکتر محمدرضا ثروتی
استاد
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: ژئومورفولوژی، زمین شناسی کویر، جغرافیای طبیعی
Mohamadreza Servati
Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Desert Geomorphology, natural geography
اعضای تحریریه
دکتر پرویز کردوانی
استاد واحد علوم و تحقیقات تهران
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: خاک شناسی
Parviz Kardavani
Professor Science and Research Unit of Tehran
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Soil science
دکتر محمدحسین رضایی مقدم
استاد
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: ژئومورفولوژی و سنجش از دور
Mohammad Hossein Rezaei Moghaddam
Professor
University of Tabriz
Specialist: Geomorphology and Remote Sensing
دکتر محسن رنجبر
استاد
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: جغرافیای طبیعی ، ژئومورفولوژی
Mohsen Ranjbar
Professor
University of Tabriz
Specialist: Natural geography, geomorphology
دکتر بهروز ساری صراف
استاد
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: اقلیم، جغرافیای طبیعی ، ژئومورفولوژی
Behrooz Sarisarraf
Professor
University of Tabriz
Specialist: Climate, Natural geography, geomorphology
دکتر علی شکور
استاد واحد مرودشت
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: جغرافیای انسانی
Ali Shakour
Professor Marvdasht Unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: human geography
دکتر حسن لشکری
دانشیار
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: جغرافیای طبیعی ، اقلیم شناسی
Hasan Lashkari
Associate Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Physical Geography
دکتر حسین محمدی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جغرافیای طبیعی ، ، اقلیم شناسی
Hossein Mohammadi
Professor
University of Tehran
Specialist: Natural geography, climatology
دکتر سید رحیم مشیری
استاد واحد علوم و تحقیقات تهرا
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: جغرافیای طبیعی
Seyyed Rahim Moshiri
Professor Tahra Science and Research Unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: natural geography
دکتر ابراهیم مقیمی
استاد گروه جغرافیا طبیعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جغرافیای طبیعی ، ژئومورفولوژی
Ebrahim Moghimi
Professor Natural Geography Department
University of Tehran
Specialist: Natural geography, geomorphology
دکتر مرضیه موغلی
دانشیار واحد لارستان
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: جغرافیای طبیعی ، ژئومورفولوژی
marzieh Moughali
Associate Professor Larestan Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Natural geography, geomorphology
دکتر محمدرضا ثروتی
استاد
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: ژئومورفولوژی، زمین شناسی کویر، جغرافیای طبیعی
Mohamadreza Servati
Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Desert Geomorphology, natural geography
دکتر احمد انصاری لاری
استادیار واحد لارستان
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: جغرافیای طبیعی ، ژئومورفولوژی
Ahmad Ansari Lari
Assistant Professor Larestan Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Geography
مدیرداخلی
دکتر احمد انصاری لاری
استادیار واحد لارستان
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: جغرافیای طبیعی ، ژئومورفولوژی
Ahmad Ansari Lari
Assistant Professor Larestan Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Geography
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۱
تعداد عناوین درج شده:
۳۲۵
تعداد مطالب دارای متن
۳۲۳