درباره نشریه
ISSN:
2645-5498
eISSN:
2645-5501
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل
مدیر مسئول:
دکتر علی رحمانی فیروزجاه
سردبیر:
دکتر سیدمحمدصادق مهدوی
مدیرداخلی:
مریم کاویانی چراتی
مسئول اشتراک:
مریم کاویانی چراتی
تلفن:
011-32415132
دورنگار:
011-32415132
سایت اختصاصی:
ssyj.baboliau.ac.ir
نشانی:
بابل، بابل، گرجی آباد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل، ساختمان علوم انسانی و فنی مهندسی، طبقه چهارم، دفتر مجله
صندوق پستی:
755
اشتراک:
پست الکترونیک:
journalfegh@gmail.com
تاریخ به‌روزآوری: 1398/05/29
مدیر مسئول
دکتر علی رحمانی فیروزجاه
دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Ali Rahmani Firozja
Associate Professor, Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Sociology
سردبیر
دکتر سیدمحمدصادق مهدوی
استاد واحد علوم تحقیقات دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Seyyed Mohammad Sadeq Mahdavi
Professor, science and research unite, Shahid Beheshti University
Specialist: Sociology
هیات تحریریه
دکتر سیدمحمدصادق مهدوی
استاد واحد علوم تحقیقات دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Seyyed Mohammad Sadeq Mahdavi
Professor, science and research unite, Shahid Beheshti University
Specialist: Sociology
دکتر حیدر جان علیزاده چوب بستی
دانشیار دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: جامعه شناسی، جامعه شناسی علم
Heidar Janalizadeh Choobbasti
Associate Professor, University of Mazandaran
Specialist: Sociology, Sociology of Science
دکتر علی حسین حسین زاده
استاد گروه علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Ali Hossain Hossainzadeh
Professor, Social Sciences Department, Shahid Chamram University
Specialist: Sociology
دکتر علی رحمانی فیروزجاه
دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Ali Rahmani Firozja
Associate Professor, Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Sociology
دکتر علی اصغر عباسی اسفجیر
دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Ali Asghar Abbasi Asfajir
Associate Professor, Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Sociology
دکتر اکبر علیوردی نیا
استاد دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: جامعه شناسی، جامعه شناسی انحرافات
Akbar Aliverdinia
Professor, University of Mazandaran
Specialist: Sociology, Sociology of Deviance
دکتر علی کریمی
دانشیار دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Ali Karimi
Associate Professor, University of Mazandaran
Specialist: Political Sciences
دکتر مجید موحد
دانشیار دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: جامعه شناسی دین
Majid Movahed
Associate Professor, University of Shirazu
Specialist: Sociology of Religion
دکتر فریدون وحیدا
استاد واحد دهاقان دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Freydoon Vahida
Professor, Dehaghan Unit, Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Sociology
ویراستارفارسی
مکرمه حمیدی
رشته تخصصی: ادبیات فارسی
Mokarameh Hamidi
Specialist: Persian the literature
ویراستار انگلیسی
دکتر ابوالقاسم حیدرآبادی
استادیار دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Aboghasem Heidarabadi
Assistant Professor, Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Sociology
مدیرداخلی
مریم کاویانی چراتی
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Maryam Kaviani
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: TEFL
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۸
تعداد عناوین درج شده:
۲۹۷
تعداد مطالب دارای متن
۲۷۴