درباره نشریه
eISSN:
2676-7465
دوره انتشار:
فصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
مدیر مسئول:
دکتر نجمه چراغی شیرازی
سردبیر:
دکتر محمدناصر مقدسی
دبیر تحریریه:
دکتر عبدالرسول قاسمی
مدیرداخلی:
روزبه حمزه ئیان
ویراستار فارسی:
دکتر سید مجتبی حسینی
نشانی:
بوشهر، سه راه آتش نشانی، مرکز رشد علم و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر، دفتر مجله مهندسی مخابرات
تلفن همراه:
09107837420
دورنگار:
077-33555413
سایت اختصاصی:
sanad.iau.ir/journal/jce
تاریخ به‌روزآوری: 1402/06/30
مدیر مسئول
دکتر نجمه چراغی شیرازی
مدیر مسئول مجله مهندسی مخابرات
رشته تخصصی: مهندسی برق الکترونیک
Najmeh Cheraghi Shirazi

Specialist: Electrical Engineering
سردبیر
دکتر محمدناصر مقدسی
استاد
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
Mohammad Naser Moghaddasi
professor
Science And Research Branch, Islamic Azad University
Specialist: Antennas, Metamaterials, Electromagnetics, Microwaves, Electromagnetic Compatibility
دبیر تحریریه
دکتر عبدالرسول قاسمی

اعضای تحریریه
دکتر محمدناصر مقدسی
استاد
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
Mohammad Naser Moghaddasi
professor
Science And Research Branch, Islamic Azad University
Specialist: Antennas, Metamaterials, Electromagnetics, Microwaves, Electromagnetic Compatibility
دکتر همایون عریضی
استاد
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: مخابرات، الکترومغناطیس؛ آنتن ها
homyoon Oraizi
Professor
Iran University of Science and Technology
Specialist: Telecommunications, Electromagnetics; Antennas
دکتر سراج الدین کاتبی

دانشگاه شیراز
ابراهیم عبیری

دکتر کریم محمدی

دکتر عبدالرضا نبوی
دکتر عبدالرضا نبوی

دکتر فربد رزازی

دکتر مسعود دوستی

دکتر علیرضا بهراد

دکتر محمد مردانه

دکتر صمد تقی پور

دکتر غضنفر شاهقلیان
دانشیار واحد نجف آباد
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: ادوات FACTS-دینامیک سیستم های قدرت
Ghazanfar Shahgholian
Associate Professor Najaf Abad Unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: FACTS devices-Power system dynamic
دکتر علی تیموری
دکتر علی تیموری

Bal Singh Virdee

دکتر محمد سلیمانی

ویراستار فارسی
دکتر سید مجتبی حسینی
استادیار واحد بوشهر
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: ادبیات فارسی
Seyyed Mojtaba Hoseini
Assistant Professor Bushehr Unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Persian the literature
مدیرداخلی
روزبه حمزه ئیان

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۴
تعداد عناوین درج شده:
۱۸۵
تعداد مطالب دارای متن
۱۱۱