درباره نشریه
ISSN:
2155-8221
eISSN:
2322-2808
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
مدیر مسئول:
دکتر مژگان فرزامی سپهر
سردبیر:
دکتر مژگان فرزامی سپهر
مدیر اجرایی:
دکتر لیلا حکیمی
ویراستار انگلیسی:
راحله گرزی
ویراستار فنی:
محمدرضا مسرور
تلفن:
086-42433342
سایت اختصاصی:
ijpp.saveh.iau.ir
تلفن همراه:
09123803218
تاریخ به‌روزآوری: 1401/10/02
مدیر مسئول
دکتر مژگان فرزامی سپهر
دانشیار واحد ساوه
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: فیزیولوژی گیاهی
Mozhgan Farzami Sepehr
Associate Professor Saveh Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Plant Physiology
سردبیر
دکتر مژگان فرزامی سپهر
دانشیار واحد ساوه
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: فیزیولوژی گیاهی
Mozhgan Farzami Sepehr
Associate Professor Saveh Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Plant Physiology
اعضای تحریریه
دکتر پریسا جنوبی
دانشیار گروه علوم گیاهی، دانشکده علوم زیستی
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: زیست شناسی سلولی و تکوینی گیاهی، بیوتکنولوژی و مهندسی ژنتیک، کشت بافت و سلول گیاهی
Parissa Jonoubi
Associate Professor, Plant Sciences Department, Biological Sciences Faculty
Kharazmi University
Specialist: Plant Cellular and Developmental Biology, Plant Biotechnology and Genetic Engineering, Plant Tissue Culture
خسرو منوچهری کلانتری
استاد
دانشگاه شهید باهنر کرمان
Khosrow Manouchehri Kalantari
Professor Dep. of Biology, Faculty of Science
Shahid Bahonar University of Kerman
Specialist: Plant Physiology
Iftikhar Hussain Khalil
Professor Plant Breeding and Genetics Department, NWFP Agricultural University, Peshawar, Pakistan
Jennifer Ann Harikrishna
Professor Institute of Biological Sciences Faculty of Science University of Malaya
Specialist: Genetics and Molecular Biology
Francoise Bernard
Associate Professor Plant Physiology and Biotechnology Laboratory
Shahid Beheshti University
دکتر اسکندر زند
استاد موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور بخش تحقیقات علفهای هرز
رشته تخصصی: اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی
Eskandar Zand
Professor of Iranian Institute of Medical Research Weed Research Department
Specialist: Ecophysiology of Crops
دکتر حمیدرضا عیسی وند
دانشیار
دانشگاه لرستان
رشته تخصصی: فیزیولوژیست بذر
Hamid Reza Eisa vand
Associate Professor
University of Lorestan
Specialist: Seed Physiologist
دکتر مژگان فرزامی سپهر
دانشیار واحد ساوه
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: فیزیولوژی گیاهی
Mozhgan Farzami Sepehr
Associate Professor Saveh Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Plant Physiology
ویراستار انگلیسی
راحله گرزی

Raheleh Gorzi

مدیر اجرایی
دکتر لیلا حکیمی
استادیار باغبانی _ گیاهان دارویی، کشاورزی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
Leila Hakimi
Assistant Professor, horticulture
Saveh Branch, Islamic Azad University
ویراستار فنی
محمدرضا مسرور
محمدرضا مسرور
واحد ساوه
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Mohammad Reza Masrour
Saveh Branch
Central Office, Islamic Azad University
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۱
تعداد عناوین درج شده:
۴۲۶
تعداد مطالب دارای متن
۴۲۶