درباره نشریه
ISSN:
2155-8221
eISSN:
2322-2808
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
مدیر مسئول:
دکتر مژگان فرزامی سپهر
دستیار سردبیر:
عباس هانی
ویراستار فنی:
محمدرضا مسرور
تلفن:
086-42433342
سایت اختصاصی:
ijpp.iau-saveh.ac.ir
تلفن همراه:
09123803218
تاریخ به‌روزآوری: 1397/09/28
مدیر مسئول
دکتر مژگان فرزامی سپهر
دانشیار واحد ساوه دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: فیزیولوژی گیاهی
Mozhgan Farzami Sepehr
Associate Professor, Saveh Branch, Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Plant Physiology
دستیار سردبیر
عباس هانی
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Abbas Hani
Department of Agriculture, Faculty of Agriculture, Saveh Branch, Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Assistant Prof. Plant and soil science
هیات تحریریه
دکتر لیلا حکیمی
استادیار واحد ساوه دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Leila Hakimi
Assistant Professor, Saveh Branch, Central Office, Islamic Azad University
دکتر پریسا جنوبی
دانشیار دانشکده زیست شناسی دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: زیست شناسی گیاه
Parisa Jonobi
Associate Professor, Faculty of Biology, Kharazmi University
Specialist: Plant Biology
خسرو منوچهری کلانتری
استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان
Khosrow Manouchehri Kalantari
Professor, Dep. of Biology, Faculty of Science, Shahid Bahonar University of Kerman
Specialist: Plant Physiology
ناصر عباسپور
دانشیار دانشگاه ارومیه
Nasser Abbaspour
Associate Professor, Department of Biology, Faculty of Science, University of Urmia
Specialist: Plant Physiology
ناصر کریمی
دانشگاه رازی کرمانشاه
Naser Karimi
Department of Biology, Faculty of Science, Razi University
Iftikhar Hussain Khalil
Professor, Plant Breeding and Genetics Department, NWFP Agricultural University, Peshawar, Pakistan,
Jennifer Ann Harikrishna
Professor, Institute of Biological Sciences Faculty of Science University of Malaya,
Specialist: Genetics and Molecular Biology
Francoise Bernard
Associate Professor, Plant Physiology and Biotechnology Laboratory, Shahid Beheshti University
دکتر اسکندر زند
استاد موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور بخش تحقیقات علفهای هرز
رشته تخصصی: اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی
Eskandar Zand
Professor of Iranian Institute of Medical Research, Weed Research Department,
Specialist: Ecophysiology of Crops
دکتر حمیدرضا عیسی وند
دانشیار دانشگاه لرستان
رشته تخصصی: فیزیولوژیست بذر
Hamid Reza Eisa vand
Associate Professor, University of Lorestan
Specialist: Seed Physiologist
دکتر مژگان فرزامی سپهر
دانشیار واحد ساوه دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: فیزیولوژی گیاهی
Mozhgan Farzami Sepehr
Associate Professor, Saveh Branch, Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Plant Physiology
دکتر پژمان مرادی
دانشیار واحد ساوه دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Pejman Moradi
Associate Professor, Saveh Branch, Central Office, Islamic Azad University
ویراستار فنی
محمدرضا مسرور
محمدرضا مسرور
واحد ساوه دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Mohammad Reza Masrour
Saveh Branch, Central Office, Islamic Azad University
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۷
تعداد عناوین درج شده:
۳۰۷
تعداد مطالب دارای متن
۳۰۷