درباره نشریه
ISSN:
2251-6522
دوره انتشار:
دوفصلنامه
صاحب امتیاز:
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
مدیر مسئول:
دکتر محمدتقی نوروزی
سردبیر:
دکتر محسن منطقی
مدیر اجرایی:
حمید خانی
مسئول اشتراک:
مهدی دهقان
دورنگار:
025-32934483
سایت اختصاصی:
www.modiriyati.nashriyat.ir
نشانی:
قم، بلوار امین، بلوار جمهوری اسلامی ایران، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، طبقه چهارم، اداره کل نشریات تخصصی
صندوق پستی:
186- 37165
اشتراک:
تلفن:
025-32113474
دورنگار:
025-32113471
پست الکترونیک:
maaref@qabas.net
تاریخ به‌روزآوری: 1398/06/21
مدیر مسئول
دکتر محمدتقی نوروزی
دکتر محمدتقی نوروزی
استادیار موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
Mohammad Taghi Nowrouzi
Assistant Professor of Imam Khomeini Educational and Research Institute
سردبیر
دکتر محسن منطقی
استادیار
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
رشته تخصصی: مدیریت، مدیریت رفتاری
Mohsen Manteghi
Assistant Professor
Specialist: management, Behavioral Management
اعضای تحریریه
دکتر علی آقاپیروز
دکتر علی آقاپیروز

Ali Aghapirooz

دکتر علی نقی امیری
دانشیار پردیس فارابی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: رفتار سازمانی، مدیریت تطبیقی و توسعه
Ali Naghi Amiri
Associate Professor Farabi Campus
University of Tehran
Specialist: organizational behavior, Comparative and Development management
دکتر عبدالله توکلی
دانشیار گروه مدیریت
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
رشته تخصصی: مدیریت رفتار سازمانی
Abdollah Tavakkoli
Associate Professor management Group
Research Institute of Hawzeh and University
Specialist: Management of Organizational Behavior
دکتر علی رضاییان
استاد دانشکده مدیریت و حسابداری
دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: مدیریت رفتاری(بهبود مدیریت
Ali Rezaeian
Professor Faculty of Management and Accounting
Specialist: Behavioral management (management improvement)
دکتر محسن منطقی
استادیار
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
رشته تخصصی: مدیریت، مدیریت رفتاری
Mohsen Manteghi
Assistant Professor
Specialist: management, Behavioral Management
دکتر محمدتقی نوروزی
دکتر محمدتقی نوروزی
استادیار موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
Mohammad Taghi Nowrouzi
Assistant Professor of Imam Khomeini Educational and Research Institute
دکتر محمدمهدی نادری قمی
استادیار
Mohammad Mehdi Naderi Ghomi
Assistant Professor
دکتر ولی الله نقی پورفر
دانشیار
دانشگاه قم
Valiollah Naghipourfar
Associate Professor
University of Qom
مدیر اجرایی
حمید خانی
حمید خانی

Hamid Khani

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۸
تعداد عناوین درج شده:
۱۲۸
تعداد مطالب دارای متن
۱۲۰