درباره نشریه
ISSN:
2251-6522
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
مدیر مسئول:
دکتر محمدتقی نوروزی
سردبیر:
دکتر محسن منطقی
مدیر اجرایی:
سید حسن حسینی امینی
مسئول اشتراک:
مهدی دهقان
دورنگار:
025-32934483
سایت اختصاصی:
modiriyati.nashriyat.ir
نشانی:
قم، بلوار امین، بلوار جمهوری اسلامی ایران، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، طبقه چهارم، اداره کل نشریات تخصصی
صندوق پستی:
186- 37165
اشتراک:
تلفن:
025-32113474
دورنگار:
025-32113471
پست الکترونیک:
[email protected]
تاریخ به‌روزآوری: 1402/11/02
مدیر مسئول
دکتر محمدتقی نوروزی
دکتر محمدتقی نوروزی
استادیار موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
Mohammad Taghi Nowrouzi
Assistant Professor of Imam Khomeini Educational and Research Institute
سردبیر
دکتر محسن منطقی
دانشیار مدیریت
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
رشته تخصصی: مدیریت، مدیریت رفتاری
Mohsen Manteghi
Associate Professor, Management
Specialist: management, Behavioral Management
اعضای تحریریه
دکتر علی آقاپیروز
دکتر علی آقاپیروز

Ali Aghapirooz

دکتر علی نقی امیری
دانشیار پردیس فارابی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: رفتار سازمانی، مدیریت تطبیقی و توسعه
Ali Naghi Amiri
Associate Professor Farabi Campus
University of Tehran
Specialist: organizational behavior, Comparative and Development management
عبدالله توکلی
دانشیار مدیریت، گروه مدیریت، علوم اجتماعی
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
Abdollah Tavakkoli
Associate Professor, Associate Professor, Department of Management
Research Institute of Hawzeh and University
دکتر علی رضاییان
استاد تمام مدیریت، مدیریت دولتی، مدیریت و حسابداری
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: نظریه های سیستم، مدیریت رفتاری بهبود مدیریت
Ali Rezaeian
Full Professor, management and accounting
Shahid Beheshti University
دکتر محسن منطقی
دانشیار مدیریت
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
رشته تخصصی: مدیریت، مدیریت رفتاری
Mohsen Manteghi
Associate Professor, Management
Specialist: management, Behavioral Management
دکتر محمدتقی نوروزی
دکتر محمدتقی نوروزی
استادیار موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
Mohammad Taghi Nowrouzi
Assistant Professor of Imam Khomeini Educational and Research Institute
دکتر محمدمهدی نادری قمی
استادیار
Mohammad Mehdi Naderi Ghomi
Assistant Professor
دکتر ولی الله نقی پورفر
استادیار
دانشگاه قم
Valiollah Naghipourfar
Associate Professor
University of Qom
مدیر اجرایی
سید حسن حسینی امینی
سید حسن حسینی امینی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۶
تعداد عناوین درج شده:
۱۷۶
تعداد مطالب دارای متن
۱۶۸