درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه باقرالعلوم
مدیر مسئول:
دکتر شمس الله مریجی
سردبیر:
دکتر یارعلی کردفیروزجایی
ویراستار فارسی:
محمود سوری
مسئول اشتراک:
محمدمهدی شریعتی
تلفن:
025-32136635
دورنگار:
025-32504860
سایت اختصاصی:
pwq.bou.ac.ir
نشانی:
قم، پردیسان، بلوار دانشگاه، انتهای بلوار، دانشگاه باقرالعلوم (ع) ، دفتر فصلنامه
اشتراک:
تلفن:
025-32136635
دورنگار:
025-32136635
پست الکترونیک:
magazine@isca.ac.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1402/05/11
مدیر مسئول
دکتر شمس الله مریجی
استادیار
دانشگاه باقرالعلوم
رشته تخصصی: فقه و اصول، اندیشه اجتماعی معاصر مسلمین، علوم اجتماعی
Shamsollah Mariji
Assistant Professor
Baqir al-Olum University
Specialist: Public policy making
سردبیر
دکتر یارعلی کردفیروزجایی
استاد فلسفه و کلام اسلامی
دانشگاه باقرالعلوم
رشته تخصصی: فلسفه اسلامی، فلسفه غرب
Yar Ali Kord Firoozjaee
Professor, Islamic philosophy and theology
Baqir al-Olum University
Specialist: Islamic philosophy, western philosophy
اعضای تحریریه
دکتر عسکری سلیمانی امیری
دانشیار موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
Askari Soleymani Amiri
Associate Professor of Imam Khomeini Educational and Research Institute
آیت الله غلامرضا فیاضی
استاد موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
رشته تخصصی: فلسفه
Gholam Reza Fayyazi
Professor of Imam Khomeini Institute of Education and Research
Specialist: Philosophy
دکتر یارعلی کردفیروزجایی
استاد فلسفه و کلام اسلامی
دانشگاه باقرالعلوم
رشته تخصصی: فلسفه اسلامی، فلسفه غرب
Yar Ali Kord Firoozjaee
Professor, Islamic philosophy and theology
Baqir al-Olum University
Specialist: Islamic philosophy, western philosophy
دکتر محمدمهدی گرجیان عربی
دانشیار
دانشگاه باقرالعلوم
رشته تخصصی: فلسفه و کلام
Mohammad Mahdi Georgian
Associate Professor
Baqir al-Olum University
دکتر حسن معلمی
دانشیار
دانشگاه باقرالعلوم
رشته تخصصی: فلسفه و کلام
Hassan Moallemi
Associate Professor
Baqir al-Olum University
Specialist: Philosophy and theology
ویراستار فارسی
محمود سوری
محمود سوری

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۳
تعداد عناوین درج شده:
۴۰۱
تعداد مطالب دارای متن
۳۸۲