درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه باقرالعلوم
مدیر مسئول:
حجت الاسلام دکتر شمس الله مریجی
سردبیر:
دکتر یارعلی کردفیروزجایی
مدیر اجرایی:
دکتر نصرالله حسین زاده
مسئول اشتراک:
محمدمهدی شریعتی
تلفن:
025-32136635
دورنگار:
025-32504860
سایت اختصاصی:
pwq.bou.ac.ir
نشانی:
قم، پردیسان، بلوار دانشگاه، انتهای بلوار، دانشگاه باقرالعلوم (ع) ، دفتر فصلنامه
اشتراک:
تلفن:
025-32136635
دورنگار:
025-32136635
پست الکترونیک:
magazine@isca.ac.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1398/11/03
مدیر مسئول
حجت الاسلام دکتر شمس الله مریجی
استادیار دانشگاه باقرالعلوم
رشته تخصصی: فقه و اصول، اندیشه اجتماعی معاصر مسلمین، علوم اجتماعی
Shamsollah Mariji
Assistant Professor, Baqir al-Olum University
Specialist: Public policy making
سردبیر
دکتر یارعلی کردفیروزجایی
دانشیار دانشگاه باقرالعلوم
Yar Ali Kord Firoozjaee
Associate Professor, Baqir al-Olum University
هیات تحریریه
حجت الاسلام دکتر ابوالفضل ساجدی
دانشیار موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
رشته تخصصی: فلسفه دین
Abolfazl Sajedi
Associate Professor of Imam Khomeini Educational and Research Institute,
Specialist: Philosophy of Religion
عسکری سلیمانی
عسکری سلیمانی
آیت الله غلامرضا فیاضی
استاد موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
رشته تخصصی: فلسفه
Gholam Reza Fayyazi
Professor of Imam Khomeini Institute of Education and Research,
Specialist: Philosophy
یارعلی فیروزجایی
یارعلی فیروزجایی
دکتر علیرضا قائمی نیا
دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
رشته تخصصی: فلسفه، فلسفه و کلام
Ali Reza Ghaeminia
Associate professor of Islamic thought and culture,
Specialist: Philosophy
دکتر محمدمهدی گرجیان عربی
دانشیار دانشگاه باقرالعلوم
Mohammad Mahdi Georgian
Associate Professor, Baqir al-Olum University
دکتر حسن معلمی
دانشیار دانشگاه باقرالعلوم
رشته تخصصی: فلسفه و کلام
Hassan Moallemi
Associate Professor, Baqir al-Olum University
Specialist: Philosophy and theology
ویراستارفارسی
محمود سوری
محمود سوری
مدیر اجرایی
دکتر نصرالله حسین زاده
دکتر نصرالله حسین زاده
رشته تخصصی: فقه و اصول حوزه
Nasrollah Hosseinzadeh
Specialist: Jurisprudence and Principles of the Field
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۰
تعداد عناوین درج شده:
۳۲۱
تعداد مطالب دارای متن
۳۰۲