درباره نشریه
دوره انتشار:
ماهنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
دکتر محسن مصلحی
مدیر مسئول:
دکتر محسن مصلحی
مدیر اجرایی:
دکتر راحله سموعی
ویراستار فارسی:
فضل الله دارابی
مدیر بازرگانی و تبلیغات:
ریحانه شربافیون
تلفن:
031-6687204
دورنگار:
031-6687204
سایت اختصاصی:
www.farhangpazhuhan.com
نشانی:
اصفهان، خیابان شیخ صدوق جنوبی، کوچه 14، پلاک 70
بازرگانی و تبلیغات:
تلفن همراه:
09138758202
تاریخ به‌روزآوری: 1390/11/24
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴
تعداد عناوین درج شده:
۱۹۵
تعداد مطالب دارای متن
۱۹۵