درباره نشریه
ISSN:
1735-949X
eISSN:
2008-255X
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
مدیر مسئول:
دکتر محمدعلی عبدالوند
سردبیر:
دکتر کامبیز حیدرزاده
مدیرداخلی:
سید محمد موسوی
صفحه آرا:
لادن شیخی
نشانی:
تهران، انتهای بزرگراه اشرفی اصفهانی، بالاتر از میدان پونک به سمت حصارک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات- دانشکده مدیریت و اقتصاد
صندوق پستی:
4933-14155
سایت اختصاصی:
sanad.iau.ir/journal/jomm
تاریخ به‌روزآوری: 1402/11/23
مدیر مسئول
دکتر محمدعلی عبدالوند
استادیار واحد علوم تحقیقات
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: مدیریت بازرگانی- بازاریابی
Mohammad Ali Abdolvand
Assistant Professor science and research unite
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Business Management-Marketing
سردبیر
دکتر کامبیز حیدرزاده
دانشیار مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و اقتصاد
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات
رشته تخصصی: مدیریت بازرگانی- بازاریابی
Kambiz Heidarzadeh
Associate Professor, Department of Business Management, Faculty of Management and Economics
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات
Specialist: Business Management-Marketing
اعضای تحریریه
دکتر میراحمد امیرشاهی
دانشیار دانشکده مدیریت
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: مدیریت، مدیریت اداری و بازرگانی
Mir Ahmad Amirshahi
Associate Professor
University of Alzahra
Specialist: Management, Administrative and Commercial Management
دکتر هاشم آقازاده
استادیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت بازرگانی
Hashem Aghazadeh
Assistant Professor
University of Tehran
Specialist: Business Administration
دکتر محمد بامنی مقدم
دانشیار
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: اقتصاد
Mohammad Bameni Moghaddam
Associate Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Economy
دکتر مهدی تقوی
استاد اقتصاد
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: اقتصاددان
Mehdi Taghavi
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Economist
دکتر منیژه حقیقی نسب
دانشیار بازاریابی، مدیریت، علوم اجتماعی و اقتصادی
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: مدیریت بازاریابی بین الملل بازاریابی الکترونیک بازاریابی صنعتی بازاریابی خدمات کار آفرینی
Manijeh Haghighinasab
Associate Professor, Department of Management, Faculty of Social Sciences and Economics,
University of Alzahra
Specialist: Marketing Management International Marketing E-Marketing Industrial Marketing Services Entrepreneurship
دکتر کامبیز حیدرزاده
دانشیار مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و اقتصاد
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات
رشته تخصصی: مدیریت بازرگانی- بازاریابی
Kambiz Heidarzadeh
Associate Professor, Department of Business Management, Faculty of Management and Economics
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات
Specialist: Business Management-Marketing
دکتر سید حمید خدادادحسینی
استاد دانشکده اقتصاد و مدیریت
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مدیریت، مدیریت بازرگانی - استراتژیک و بازاریابی
Seyed Hamid Khodadad Hosseini
Professor Faculty of Economics and Management
Tarbiat Modares University
Specialist: Business Management (Strategy and Marketing), Business Management - Strategic and Marketing
دکتر علی دیواندری
استاد دانشکده مدیریت
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت دولتی
Ali Divandari
Professor Faculty of Management
University of Tehran
Specialist: governmental management
دکتر بهرام رنجبریان
استاد
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: مدیریت
Bahram Ranjbarian
Professor
University of Isfahan
Specialist: Manegment
دکتر جمشید صالحی صدقیانی
استاد
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: پژوهش عملیاتی، مدیریت، اقتصاد کاربرد در ریاضی
Jamshid Salehi Sadaghyani
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Management, Economics; Applications in Mathematics
دکتر علی اکبر فرهنگی
استاد دانشکده مدیریت
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت، علوم ارتباطات، ارتباطات و مدیریت
Ali Akbar Farhangi
Professor Faculty of Management
University of Tehran
Specialist: Communication Sciences, Communication and Management
دکتر هاشم نیکومرام
استاد واحد علوم تحقیقات
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: مدیریت بازرگانی
Hashem Nikoomaram
Professor Science and Resrarch Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Business Management
دکتر اریک یواخیم اشتالر
استاد دانشگاه ناوارا بارسلونا، بارسلونا، اسپانیا
Eric Joachimsthaler
Professor
دکتر ون ریچارد وود
استاد استاد دانشگاه ویرجینیا، آمریکا
Van Richard Wood
Professor
صفحه آرا
لادن شیخی

رشته تخصصی: گرافیک
ladan Sheikhi

Specialist: Graphics
مدیرداخلی
سید محمد موسوی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶۲
تعداد عناوین درج شده:
۴۴۷
تعداد مطالب دارای متن
۴۴۵