درباره نشریه
ISSN:
2251-8592
eISSN:
2251-8606
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه صنعتی شاهرود
مدیر مسئول:
دکتر فرهنگ سرشکی
سردبیر:
دکتر محمد عطایی
مدیر اجرایی:
دکتر امیر صفاری
مدیر اجرایی:
مهندس علی مسکریان
تلفن:
023-32335509
سایت اختصاصی:
jme.shahroodut.ac.ir
نشانی:
شاهرود، بلوار دانشگاه، دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشکده معدن، نفت و ژئوفیزیک، دفتر مجله بین المللی IJMEI، ، کدپستی: 3619995161
تاریخ به‌روزآوری: 1398/04/08
مدیر مسئول
دکتر فرهنگ سرشکی
دانشیار دانشکده ی مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک دانشگاه علوم پزشکی شاهرود
رشته تخصصی: معدن، گرایش استخراج
Farhang Sereshki
Associate Professor, Faculty of Mining Engineering, Oil and Geophysics, Shahroud University of Medical Sciences
Specialist: Mine, extraction tendency
مدیر اجرایی
دکتر امیر صفاری
دانشگاه صنعتی شاهرود
Amir Saffari
Shahrood University of Technology
Specialist: Mining Exploitation Engineering
مهندس علی مسکریان
دانشگاه صنعتی شاهرود
رشته تخصصی: مهندسی الکترونیک
Ali Meskaryan
Shahrood University of Technology
Specialist: Electronics Engineering
هیات تحریریه
دکتر محمد عطایی
استاد دانشکده معدن ، نفت و ژئوفیزیک دانشگاه صنعتی شاهرود
Mohammad Ataei
Professor, Faculty of Mining, Petroleum and Geophysics, Shahrood University of Technology
دکتر نادر فتحیان پور
دانشیار دانشکده مهندسی معدن دانشگاه صنعتی اصفهان
Nader Fathian Pour
Associate Professor, Mining Engineering Department, Isfahan University of Technology
دکتر فرهنگ سرشکی
دانشیار دانشکده ی مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک دانشگاه علوم پزشکی شاهرود
رشته تخصصی: معدن، گرایش استخراج
Farhang Sereshki
Associate Professor, Faculty of Mining Engineering, Oil and Geophysics, Shahroud University of Medical Sciences
Specialist: Mine, extraction tendency
دکتر علی مرادزاده
استاد دانشکده فنی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ژئوفیزیک اکتشافی
Ali Moradzadeh
Professor, Technical College, University of Tehran
Specialist: Exploratory Geophysics
دکتر فرامرز دولتی اردجانی
استاد دانشکده مهندسی معدن دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مهندس ژئو محیطی - هیدروژئولوژی
Faramarz Doulati Ardejani
Professor, School of Mining Engineering, University of Tehran
Specialist: GeoEnvironmental Eng. - Hydrogeology
دکتر فریدون حسنی
Fereydoon Hassani
Department of Mining and Materials Engineering McGill University 3450 University, Adams Building, Room 109 Montreal, QC, Canada,
S. Durucan
دکتر مرتضی قلی اصانلو
استاد دانشکده معدن ، متالورژی و مهندسی نفت دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: مهندسی معدن
Morteza Gholi Osan Loo
Professor, Faculty of Mining, Metallurgical and Petroleum Engineering, Amirkabir University of Technology
Specialist: Mining Engineering
Ernest Baafi
Associate Professor,
Specialist: Mining Engineering
R. Balusu
دکتر جمال رستمی
دانشیار دانشگاه پنسیلوانیا
رشته تخصصی: مهندسی معدن و انرژی
Jamal Rostami
Associate Professor, ,The Pennsylvania State University,
Specialist: Energy and Mineral Engineering
دکتر سیدضیاء الدین شفاعی
استاد دانشکده مهندسی معدن دانشگاه تهران
Seyyed Ziaodin Shafaei
Professor, School of Mining Engineering, University of Tehran
Jorge Loredo
University of Oviedo C,
Eivind Grøv
Professor,
Frank Rox Bourough
Professor,
Specialist: Mining Engineering
Nuh Bilgin
Professor,
Specialist: Mining Engineering
ویراستار انگلیسی
امیرحسین امین
دانشگاه صنعتی شاهرود
Amir Hossein Amin
Shahrood University of Technology
سردبیر
دکتر محمد عطایی
استاد دانشکده معدن ، نفت و ژئوفیزیک دانشگاه صنعتی شاهرود
Mohammad Ataei
Professor, Faculty of Mining, Petroleum and Geophysics, Shahrood University of Technology
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۶
تعداد عناوین درج شده:
۳۳۰
تعداد مطالب دارای متن
۳۳۰