درباره نشریه
ISSN:
2345-6930
eISSN:
2345-6949
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه تهران (پردیس دانشکده های فنی)
مدیر مسئول:
دکتر عباس مجدی
سردبیر:
دکتر فرامرز دولتی اردجانی
مدیر اجرایی:
دکتر گلناز جوزانی کهن
مدیر اجرایی:
مهندس علی رجایی
ویراستار انگلیسی:
مهندس مهدی آزادی
صفحه آرا:
مهندس مهدی آزادی
تلفن:
021-82084841
دورنگار:
021-82084841
سایت اختصاصی:
ijmge.ut.ac.ir
صندوق پستی:
4563-11155
تاریخ به‌روزآوری: 1402/10/09
مدیر مسئول
دکتر عباس مجدی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مکانیک سنگ و تونل
Abbas Majdi
Professor
University of Tehran
Specialist: Rock Mechanics & Tunneling
سردبیر
دکتر فرامرز دولتی اردجانی
استاد دانشکده مهندسی معدن
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مهندس ژئو محیطی - هیدروژئولوژی
Faramarz Doulati Ardejani
Professor School of Mining Engineering
University of Tehran
Specialist: GeoEnvironmental Eng. - Hydrogeology
اعضای تحریریه
Fathi Habashi
Professor Laval University, Quebec, Canada
Specialist: Extractive Metallurgy
Abdullah Erhan Tercan
Professor Hacettepe University, Ankara, Turkey
Specialist: Geostatistics, Mineral Resource Estimation
Jorge Loredo
University of Oviedo C
Cheowchan Leelasukseree

Specialist: Surface and Underground Mining Engineering
Naj Aziz
Professor
Specialist: Mining Engineering
Ernest Baafi
Associate Professor
Specialist: Mining Engineering
دکتر محمود عبدالهی
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: فراوری و جداسازی مواد، مهندسی معدن،فراوری مواد معدنی
Mahmood Abdollahi
Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Processing and separation of materials, Mining Engineering, Mineral Processing
Maurice B. Dusseault
Professor
Specialist: Rock Mechanics
دکتر سید محمدفاروق حسینی
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مکانیک سنگ
Seyyed Mohammad Faroogh Hoseini
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: Rock Mechanics
دکتر رضا خالوکاکایی
استاد
دانشگاه صنعتی شاهرود
رشته تخصصی: مهندسی معدن
Reza Khaloo Kakaei
Professor
Shahrood University of Technology
Specialist: Mining Engineering
دکتر حسین معماریان
استاد دانشکده مهندسی معدن
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مواد و معدن، زمین شناسی مهندسی
Hossein Memarian
Professor Faculty of Mining Engineering
University of Tehran
Specialist: Materials and mining, Geological engineering
دکتر مهدی موسوی
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مکانیک سنگ
Mahdi Moosavi
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: Rock Mechanics
دکتر محمد نوع پرست
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مهندسی معد، پردازش مواد معدنی
Mohammad Noaparast
Professor
University of Tehran
Specialist: Mining engineering, Mineral Processing
دکتر کوروش شهریار
استاد دانشکده ی مهندسی معدن و متالورژی
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: مکانیک سنگ، معدن، گرایش استخراج و مکانیک سنگ
Koorosh Shahriar
Professor Faculty of Mining and Metallurgy Engineering
Amirkabir University of Technology
Specialist: Rock Mechanics, Mining, mining tendency and rock mechanics
Krishan Gopal Sharma
Professor
Specialist: Civil Engineering
ویراستار انگلیسی
مهندس مهدی آزادی
دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی اکتشاف معدن
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زبان انگلیسی - علوم زمین، مهندسی معدن
Mehdi Azadi
Masters Student, Mineral Exploration Engieering
University of Tehran
Specialist: English Language - Geosciences, Mining Engineering
صفحه آرا
مهندس مهدی آزادی
دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی اکتشاف معدن
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زبان انگلیسی - علوم زمین، مهندسی معدن
Mehdi Azadi
Masters Student, Mineral Exploration Engieering
University of Tehran
Specialist: English Language - Geosciences, Mining Engineering
مدیر اجرایی
دکتر گلناز جوزانی کهن
استادیار دانشکده مهندسی معدن
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مهندسی اکتشاف مواد معدنی، اکتشاف نفت
Golnaz Jozanikohan
Assistant Professor, School of Mining Engineering
University of Tehran
Specialist: Mineral Exploration Engineering, Petroleum Exploration
مهندس علی رجایی

دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مهندسی معدن
Ali Rajaee

University of Tehran
Specialist: Mining Engineering
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۰
تعداد عناوین درج شده:
۳۲۳
تعداد مطالب دارای متن
۳۱۰