درباره نشریه
ISSN:
2322-5580
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
سازمان بسیج اساتید
مدیر مسئول:
دکتر محمدرضا مردانی
سردبیر:
دکتر محمدجواد جاوید
مدیر اجرایی:
محمدرضا نجارزاده
مدیرداخلی:
سامون قاموس
ویراستار فارسی:
محمدجواد جایز
ویراستار انگلیسی:
محمدجواد جایز
تلفن:
021-66975642
سایت اختصاصی:
www.spba.ir
نشانی:
تهران، خیابان انقلاب، مقابل درب اصلی دانشگاه تهران، پلاک 1246، طبقه اول، اداره نشریات سازمان بسیج اساتید
تاریخ به‌روزآوری: 1400/12/25

مجلات و نشریات سازمان بسیج اساتید در حوزه تخصصی و موضوعی خود، پایبند به رویکرد جدید و تحولی سازمان بسیج اساتید یعنی نگاه حل­ المسائلی (درگیر کردن دانشگاه­ها دربازشناسی مسائل و مشکلات کشور و کمک برای حل آنها) است. رویکردی که از سال 1396 با فرایند مطالعاتی طولانی و دقیق مدنظر قرار گرفته و با فرمایشات و منویات مقام معظم رهبری نیز کاملا همراه و سازگار است، چنانکه در دیدار اساتید دانشگاه های سراسر کشور در رمضان المبارک (1397/3/20) با معظم له، مصادیق و موارد روشن این رویکرد مورد مطالبه قرار گرفت.خط مشی فصلنامه مطالعات قدرت نرم انتشار مقاله های علمی پژوهشی در حوزه قدرت نرم است. لازم است مقاله ها در جهت توسعه دانش قدرت نرم باشد. تحلیل نظریات و تجارب مرتبط با حوزه قدرت نرم با برخورداری از رویکرد نقد علمی از رئوس این خط مشی می باشد.

مدیر مسئول
دکتر محمدرضا مردانی

سردبیر
دکتر محمدجواد جاوید
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق عمومی
Mohammad Javad Javid
Professor Faculty of Law and Political Science
University of Tehran
Specialist: public rights
اعضای تحریریه
دکتر سید جلال دهقانی فیروزآبادی
استاد روابط بین الملل
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Seyed Jalal Dehghani Firoozabadi
Professor, Foreign Affairs
Allameh Tabataba'i University
Specialist: political science
دکتر عبدالرضا سیف
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ادبیات
Abdol Reza Seyf
Professor
University of Tehran
Specialist: the literature
دکتر بهرام اخوان کاظمی
استاد تمام علوم سیاسی ،گروه علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: علوم سیاسی، معارف اسلامی
Bahram Akhavan Kazemi
Full Professor, Faculty of Law and Political Science
University of Shirazu
Specialist: political science
دکتر ابراهیم متقی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: روابط بین الملل، علوم سیاسی
Ebrahim Mottaghi
Professor
University of Tehran
Specialist: International Relations, political science
دکتر اصغر افتخاری
استاد علوم سیاسی
دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: علوم سیاسی، امنیت
Asghar Eftekhari
Professor, Political Science
Specialist: political science, Security
دکتر سید جواد امام جمعه زاده
دانشیار گروه علوم سیاسی
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Seyyed Javad Emam Jomezadeh
Associate Professor Department of Political Sciences
University of Isfahan
Specialist: Political Sciences
دکتر محمدتقی امینی

Mohammad Taghi Amini

دکتر ابراهیم برزگر
استاد علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Ebrahim Barzegar
Professor, fa
Allameh Tabataba'i University
Specialist: political sciences
دکتر امیرمحمد حاج یوسفی
دانشیار
رشته تخصصی: علوم سیاسی و روابط بین الملل - اقتصاد
Amir Mohamad Haji Yousefi
Associate Professor
Specialist: Political science and international relations - economics
دکتر محمدباقر خرمشاد
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: علوم سیاسی، جامعه شناسی سیاسی
Mohammad Bagher Khorramshad
Professor Faculty of Law and Political Science
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Political Science, Political Sociology
دکتر علی اصغر مشبکی اصفهانی
استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مدیریت بازرگانی، رفتار و استراتژی
Ali Asghar Moshabaki Esafahani
Professor Faculty of Management and Economics
Tarbiat Modares University
Specialist: Business Management, Behavior and strategy
امیر ملکی
دانشیار رشته جامعه شناسی ، گروه علوم اجتماعی ، دانشکده علوم اجتماعی
دانشگاه پیام نور
Amir Maleki
Associate Professor, Sociology , Social Sciences
Payame Noor University
دکتر محمد نریمانی
استاد تمام روان شناسی
دانشگاه محقق اردبیلی
رشته تخصصی: روان شناسی
Mohammad Narimani
Full Professor, psychology
University of Mohaghegh Ardabili
Specialist: Psychology
دکتر حسین هرسیج
دانشیار علوم سیاسی
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Hossein Harsij
Associate professor political sciences
University of Isfahan
Specialist: political sciences
دکتر سهراب صلاحی

دکتر سید عبدالامیر نبوی
استادیار پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Seyyed Abdolamir Nabavi
Assistant Professor, Institute of Cultural and Social Studies, Ministry of Science
Specialist: political science
ویراستار فارسی
محمدجواد جایز
محمدجواد جایز

ویراستار انگلیسی
محمدجواد جایز
محمدجواد جایز

مدیر اجرایی
محمدرضا نجارزاده
محمدرضا نجارزاده

مدیرداخلی
سامون قاموس
سامون قاموس

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۳
تعداد عناوین درج شده:
۲۷۴
تعداد مطالب دارای متن
۲۵۳