درباره نشریه
ISSN:
2228-5105
دوره انتشار:
فصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی فسا
مدیر مسئول:
دکتر محمدحسن مشکی باف
سردبیر:
دکتر محمدحسن مشکی باف
مدیر اجرایی:
قادر الله وردی
ویراستار فارسی:
قادر الله وردی
ویراستار انگلیسی:
دکتر علی تقی نژاد
کارشناس:
زهرا پیران
تلفن:
071-53316300 ، داخلی: 2
سایت اختصاصی:
journal.fums.ac.ir
نشانی:
فسا، میدان ابن سینا، دانشگاه علوم پزشکی، دفتر مجله،
تاریخ به‌روزآوری: 1402/05/30
مدیر مسئول
دکتر محمدحسن مشکی باف
دانشیار
دانشکده علوم پزشکی فسا
رشته تخصصی: بیوشیمی بالینی
Mohammad Hasan Meshkibaf
Associate Professor
Specialist: Clinical Biochemistry
سردبیر
دکتر محمدحسن مشکی باف
دانشیار
دانشکده علوم پزشکی فسا
رشته تخصصی: بیوشیمی بالینی
Mohammad Hasan Meshkibaf
Associate Professor
Specialist: Clinical Biochemistry
اعضای تحریریه
دکتر علی اصغر خالقی
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی فسا
رشته تخصصی: طب اورژانس
Ali Asghar Khaleghi
Assistant Professor
Fasa University of Medical Sciences
دکتر احسان بهرامعلی
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی فسا
رشته تخصصی: قلب و عروق
Ehsan Bahram Ali
Assistant Professor
Fasa University of Medical Sciences
Specialist: Cardiovascular
دکتر سید امین کوهپایه
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی فسا
رشته تخصصی: فارماکولوژی
Seyed Amin Kohpayeh
Assistant Professor
Fasa University of Medical Sciences
مجید نقدی
دانشیار علوم تشریح
دانشگاه علوم پزشکی فسا
Majid Naghdi
Associate Professor, Anatomical Sciences
Fasa University of Medical Sciences
Specialist: IVF, Regenerative medicine
دکتر رضا نیک اندیش نوبر
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: متخصص بیهوشی
Reza Nikandish
Associate Professor
Shiraz University of Medical Sciences
دکتر غلامرضا حاتم
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: انگل شناسی، انگل شناسی و قارچ شناسی
Gholam Reza Hatam
Professor School of Medicine
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Parasitology and Mycology
دکتر سهراب نجفی پور
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: ویروس شناسی
Sohrab Najafipoor
Assistant Professor
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Virology
دکتر علی نورافشان
استاد
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: علوم تشریح
Ali Noor Afshan
Professor
Shiraz University of Medical Sciences
دکتر رضا قوهستانی
آکادمی پوست شناسی تگزاس،تگزاس،آمریکا
رشته تخصصی: متخصص پوست
Reza Ghohestanii

Specialist: Texas Institute Of Dermatology, Texas, USA
دکتر رینا کریستوفر
دکتر رینا کریستوفر
استاد موسسه ملی بهداشت روان و علوم اعصاب،بانگلور،هندوستان
رشته تخصصی: بیوشیمی
Rita Christofer
Professor National Institute Of Mental Health And Nourosciences,Banglore, India
دکتر مارک ویتالی
دکتر مارک ویتالی
استاد انگلستان
رشته تخصصی: فارماکولوژی
Mark Vitaly
Professor
دکتر حسین رونقی
استاد
رشته تخصصی: جامعه و خانواده پزشکی
Hossein Ronaghy
Professor
Specialist: Community and Family Medicine
دکتر محمدپرویز اقبال
دکتر محمدپرویز اقبال
استاد انجمن علوم زیستی و زیست پزشکی کراچی،پاکستان.
رشته تخصصی: بیولوژی
Mohammad Parviz Ighbal
Professor Department Of Biologycal And Biomedical Sciences ,Karachi,Pakistan
دکتر جعفر آی
دانشیار دانشکده فناوری های پیشرفته پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: علوم تشریح
Jafar Ay
Associate Professor School of Advanced Technologies in Medicine
Tehran University of Medical Sciences
دکتر شهره فرشاد
دکتر شهره فرشاد
دانشیار مرکز تحقیقات میکروب شناسی بالینی البرزی بیمارستان نمازی،شیراز
رشته تخصصی: باکتری شناسی
Shohreh Farshad
Associate Professor
دکتر محمدعلی سهم الدینی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: بیهوشی
Mohammad Ali Sahmeddini
Associate Professor
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Anesthesiology
دکتر اسدالله ظریفکار
استاد مرکز تحقیقات علوم اعصاب شیراز
رشته تخصصی: فیزیولوژی
Asadollah Zarifkar
Associate Professor
دکتر محمدباقر خسروی

دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Mohammad Bagher Khosravi

Shiraz University of Medical Sciences
دکتر فرهود نیکویی
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی فسا
رشته تخصصی: پزشکی اجتماعی
Farhood Nikooei
Assistant Professor
Fasa University of Medical Sciences
Specialist: Social Medicine
دکتر منظربانو شجاعی فرد
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی فسا
رشته تخصصی: فیزیولوژی
Manzarbanoo Shojaeifar
Associate Professor
Fasa University of Medical Sciences
دکتر غلامحسن حدادی

Gholamhassan Haddadi

دکتر علی مروج
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی فسا
رشته تخصصی: ایمونولوژی
Ali Moravej
Assistant Professor
Fasa University of Medical Sciences
Specialist: Immunology
بهنوش میلادپور

Behnoosh Miladpour

دکتر کاظم جوانمردی
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی فسا
رشته تخصصی: فیزیولوژی
Kazem Javanmardi
Assistant Professor
Fasa University of Medical Sciences
Specialist: Physiology
دکتر زهره ماکولاتی
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی فسا
رشته تخصصی: علوم تشریح
Makoolati Zohre
Assistant Professor
Fasa University of Medical Sciences
دکتر رضا همایونفر
استادیار مرکز تحقیقات بیماری های غیر مسری
دانشگاه علوم پزشکی فسا
رشته تخصصی: تغذیه
Reza Homayoun Far
Assistant Professor Non Communicable Diseases Research Center
Fasa University of Medical Sciences
Specialist: Nutrition
دکتر عباس عبداللهی

Abbas Abdollahi

دکتر مجتبی فرجام
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی فسا
رشته تخصصی: فارماکولوژی
Mojtaba Farjam
Assistant Professor
Fasa University of Medical Sciences
دکتر نادر تنیده

دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: فارماکولوژی
دکتر محمدرضا عطاءاللهی
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی فسا
رشته تخصصی: ایمونولوژی
دکتر علی خانی جیحونی
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی فسا
رشته تخصصی: آموزش بهداشت و ارتقا سلامت
Ali Khani Jeyhooni

Fasa University of Medical Sciences
Specialist: Health education and health promotion
دکتر یوسف غلام پور
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی فسا
رشته تخصصی: بیماری های ریه
Yousef Gholampour

Fasa University of Medical Sciences
دکتر علی قنبری اسد

دانشگاه علوم پزشکی فسا
رشته تخصصی: زیست فناوری پزشکی
Ali Ghanbari Asad
Assistant Professor
Fasa University of Medical Sciences
Specialist: Medical Biotech
دکتر ژیلا فریدونی

دکتر محمدهاشم هاشم پور

دانشگاه علوم پزشکی فسا
رشته تخصصی: طب ایرانی
Mohammad Hashem Hashempour

Fasa University of Medical Sciences
دکتر عزیزالله دهقان
استادیار گروه اپیدمیولوژی، دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی فسا
دکتر محمد قربانی
کارشناسی ارشد
دانشگاه علوم پزشکی فسا
رشته تخصصی: هماتولوژی و بانک خون
Mohammad Ghorbani
Master
Fasa University of Medical Sciences
Specialist: Hematology and Blood Bank
ویراستار فارسی
قادر الله وردی
قادر الله وردی

ویراستار انگلیسی
دکتر علی تقی نژاد

دانشگاه علوم پزشکی فسا
رشته تخصصی: آموزش زبان
Ali Taghinejad

Fasa University of Medical Sciences
Specialist: language teaching
مدیر اجرایی
قادر الله وردی
قادر الله وردی

کارشناس
زهرا پیران
زهرا پیران

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۲
تعداد عناوین درج شده:
۷۷۱
تعداد مطالب دارای متن
۷۷۰