درباره نشریه
ISSN:
2228-5105
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی فسا
مدیر مسئول:
دکتر محمدحسن مشکی باف
سردبیر:
دکتر محمدحسن مشکی باف
مدیر اجرایی:
قادر الله وردی
مدیر اجرایی:
جواد جمشیدی
تلفن:
071-53316300 ، داخلی: 2
سایت اختصاصی:
journal.fums.ac.ir
نشانی:
فسا، میدان ابن سینا، دانشگاه علوم پزشکی، دفتر مجله،
تاریخ به‌روزآوری: 1397/09/21
مدیر مسئول
دکتر محمدحسن مشکی باف
دانشیار دانشکده علوم پزشکی فسا
رشته تخصصی: بیوشیمی بالینی
Mohammad Hasan Meshkibaf
Associate Professor,
Specialist: Clinical Biochemistry
سردبیر
دکتر محمدحسن مشکی باف
دانشیار دانشکده علوم پزشکی فسا
رشته تخصصی: بیوشیمی بالینی
Mohammad Hasan Meshkibaf
Associate Professor,
Specialist: Clinical Biochemistry
هیات تحریریه
دکتر علی اصغر خالقی
استادیار دانشگاه علوم پزشکی فسا
رشته تخصصی: طب اورژانس
Ali Asghar Khaleghi
Assistant Professor, Fasa University of Medical Sciences
دکتر احسان بهرامعلی
استادیار دانشگاه علوم پزشکی فسا
رشته تخصصی: قلب و عروق
Ehsan Bahram Ali
Assistant Professor, Fasa University of Medical Sciences
Specialist: Cardiovascular
دکتر سیدامین کوهپایه
استادیار دانشگاه علوم پزشکی فسا
رشته تخصصی: فارماکولوژی
Seyed Amin Kohpayeh
Assistant Professor, Fasa University of Medical Sciences
دکتر مجید نقدی
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی فسا
رشته تخصصی: علوم تشریح
Majid Naghdi
Associate Professor, Fasa University of Medical Sciences
دکتر رضا نیک اندیش نوبر
دکتر رضا نیک اندیش نوبر
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: متخصص بیهوشی
Reza Nikandish
Associate Professor, Shiraz University of Medical Sciences
دکتر غلامرضا حاتم
استاد دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: انگل شناسی، انگل شناسی و قارچ شناسی
Gholam Reza Hatam
Professor, School of Medicine, Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Parasitology and Mycology
دکتر سهراب نجفی پور
استادیار دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: ویروس شناسی
Sohrab Najafipoor
Assistant Professor, Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Virology
دکتر علی نورافشان
دکتر علی نورافشان
استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: علوم تشریح
Ali Noor Afshan
Professor, Shiraz University of Medical Sciences
دکتر رضا قوهستانی
آکادمی پوست شناسی تگزاس،تگزاس،آمریکا
رشته تخصصی: متخصص پوست
Reza Ghohestanii
Specialist: Texas Institute Of Dermatology, Texas, USA
دکتر رینا کریستوفر
دکتر رینا کریستوفر
استاد موسسه ملی بهداشت روان و علوم اعصاب،بانگلور،هندوستان
رشته تخصصی: بیوشیمی
Rita Christofer
Professor, National Institute Of Mental Health And Nourosciences,Banglore, India,
دکتر مارک ویتالی
دکتر مارک ویتالی
استاد انگلستان
رشته تخصصی: فارماکولوژی
Mark Vitaly
Professor,
دکتر حسین رونقی
استاد
رشته تخصصی: جامعه و خانواده پزشکی
Hossein Ronaghy
Professor,
Specialist: Community and Family Medicine
دکتر محمدپرویز اقبال
دکتر محمدپرویز اقبال
استاد انجمن علوم زیستی و زیست پزشکی کراچی،پاکستان.
رشته تخصصی: بیولوژی
Mohammad Parviz Ighbal
Professor, Department Of Biologycal And Biomedical Sciences ,Karachi,Pakistan,
دکتر جعفر آی
دانشیار دانشکده فناوری های پیشرفته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: علوم تشریح
Jafar Ay
Associate Professor, School of Advanced Technologies in Medicine, Tehran University of Medical Sciences
دکتر شهره فرشاد
دکتر شهره فرشاد
دانشیار مرکز تحقیقات میکروب شناسی بالینی البرزی بیمارستان نمازی،شیراز
رشته تخصصی: باکتری شناسی
Shohreh Farshad
Associate Professor,
دکتر محمدعلی سهم الدینی
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: بیهوشی
Mohammad Ali Sahmeddini
Associate Professor, Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Anesthesiology
دکتر اسدالله ظریفکار
دکتر اسدالله ظریفکار
دانشیار مرکز تحقیقات علوم اعصاب شیراز
رشته تخصصی: فیزیولوژی
Asadollah Zarifkar
Associate Professor,
دکتر محمدباقر خسروی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Mohammad Bagher Khosravi
Shiraz University of Medical Sciences
دکتر فرهود نیکویی
استادیار دانشگاه علوم پزشکی فسا
رشته تخصصی: پزشکی اجتماعی
Farhood Nikooei
Assistant Professor, Fasa University of Medical Sciences
Specialist: Social Medicine
دکتر منظربانو شجاعی فرد
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی فسا
رشته تخصصی: فیزیولوژی
Manzarbanoo Shojaeifar
Associate Professor, Fasa University of Medical Sciences
دکتر غلامحسن حدادی
استادیار دانشگاه علوم پزشکی فسا
رشته تخصصی: فیزیک پزشکی
Gholam Hassan Hadadi
Assistant Professor, Fasa University of Medical Sciences
دکتر علی مروج
استادیار دانشگاه علوم پزشکی فسا
رشته تخصصی: ایمونولوژی
Ali Moravej
Assistant Professor, Fasa University of Medical Sciences
Specialist: Immunology
دکتر بهنوش میلادپور
استادیار دانشگاه علوم پزشکی فسا
رشته تخصصی: بیوشیمی بالینی
دکتر کاظم جوانمردی
استادیار دانشگاه علوم پزشکی فسا
رشته تخصصی: فیزیولوژی
Kazem Javanmardi
Assistant Professor, Fasa University of Medical Sciences
Specialist: Physiology
دکتر زهره ماکولاتی
استادیار دانشگاه علوم پزشکی فسا
رشته تخصصی: علوم تشریح
Makoolati Zohre
Assistant Professor, Fasa University of Medical Sciences
دکتر رضا همایونفر
استادیار مرکز تحقیقات بیماری های غیر مسری دانشگاه علوم پزشکی فسا
رشته تخصصی: تغذیه
Reza Homayoun Far
Assistant Professor, Non Communicable Diseases Research Center, Fasa University of Medical Sciences
Specialist: Nutrition
عباس عبداللهی
کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی فسا
رشته تخصصی: باکتری شناسی
Abbas Abdollahi
Masters, Fasa University of Medical Sciences
Specialist: Medical Bacteriology
دکتر مجتبی فرجام
استادیار دانشگاه علوم پزشکی فسا
رشته تخصصی: فارماکولوژی
Mojtaba Farjam
Assistant Professor, Fasa University of Medical Sciences
دکتر نادر تنیده
دکتر نادر تنیده
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: فارماکولوژی
دکتر محمدرضا عطاءاللهی
دکتر محمدرضا عطاءاللهی
استادیار دانشگاه علوم پزشکی فسا
رشته تخصصی: ایمونولوژی
دکتر علی خانی جیحونی
استادیار دانشگاه علوم پزشکی فسا
رشته تخصصی: آموزش بهداشت و ارتقا سلامت
Ali Khani Jeyhooni
Fasa University of Medical Sciences
Specialist: Health education and health promotion
دکتر یوسف غلام پور
دکتر یوسف غلام پور
استادیار دانشگاه علوم پزشکی فسا
رشته تخصصی: بیماری های ریه
دکتر علی قنبری اسد
دکتر علی قنبری اسد
دکتر ژیلا فریدونی
دکتر محمدهاشم هاشم پور
دانشگاه علوم پزشکی فسا
رشته تخصصی: طب ایرانی
Mohammad Hashem Hashempour
Fasa University of Medical Sciences
دکتر عزیزالله دهقان
استادیار گروه اپیدمیولوژی، دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی فسا
محمد قربانی
کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی فسا
رشته تخصصی: هماتولوژی و بانک خون
ویراستارفارسی
قادر الله وردی
قادر الله وردی
ویراستار انگلیسی
دکتر علی تقی نژاد
دکتر علی تقی نژاد
مدیر اجرایی
قادر الله وردی
قادر الله وردی
جواد جمشیدی
جواد جمشیدی
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۶
تعداد عناوین درج شده:
۵۰۲
تعداد مطالب دارای متن
۵۰۱