درباره نشریه
ISSN:
2383-3279
eISSN:
2383-3279
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
انجمن معارف اسلامی ایران
مدیر مسئول:
دکتر رضا حاجی ابراهیم
سردبیر:
دکتر محمود قیوم زاده
با همکاری:
دانشگاه قم
سایت اختصاصی:
akhlagh.saminatech.ir
نشانی:
قم، بلوار الغدیر، دانشگاه قم، ساختمان کتابخانه، دفتر فصلنامه پژوهش های اخلاقی
تلفن همراه:
09122527090
تلفن:
025-32103360
تاریخ به‌روزآوری: 1398/11/11
مدیر مسئول
دکتر رضا حاجی ابراهیم

Reza Haji Ebrahim

سردبیر
دکتر محمود قیوم زاده
استاد واحد ساوه
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: فلسفه و کلام اسلامی، فقه و مبانی حقوق
Mahmuod Ghaumzadeh
Professor Saveh unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Jurisprudence and principles of law
اعضای تحریریه
دکتر جعفر صدری

Jafar Sadri

حجت الاسلام علیرضا امینی
معاون امور انسانی قوه قضاییه
Ali Reza Amini
Human Rights Officer of the Judiciary
دکتر محسن جوادی
استاد گروه فلسفه و الهیات اسلامی
دانشگاه قم
رشته تخصصی: فلسفه غرب، فلسفه و کلام اسلامی، فلسفه و الهیات اسلامی، فلسفه اخلاق، فلسفه دین
Mohsen Javadi
Professor Department of Philosophy and Islamic Theology
University of Qom
Specialist: Western philosophy, Islamic philosophy and theology, Philosophy and Islamic Theology, Philosophy of ethics, philosophy of religion
حجت الاسلام دکتر احمد دیلمی
دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه قم دانشکده حقوق
دانشگاه قم
رشته تخصصی: حقوق خصوصی
Ahmad Deylami
Associate Professor
University of Qom
Specialist: Private law
دکتر امیر دیوانی

دانشگاه مفید قم
رشته تخصصی: فلسفه
Amir Divani

Mofid University
Specialist: Philosophy
دکتر جعفر شانظری
دانشیار
دانشگاه قم
رشته تخصصی: فلسفه و کلام
Jafar Shanazari
Associate Professor
University of Qom
Specialist: Philosophy and theology
دکتر امیرعباس علیزمانی
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فلسفه
Amir Abbas Alizamani
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: Philosophy
دکتر محمود قیوم زاده
استاد واحد ساوه
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: فلسفه و کلام اسلامی، فقه و مبانی حقوق
Mahmuod Ghaumzadeh
Professor Saveh unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Jurisprudence and principles of law
دکتر عبدالله نصری
استاد
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: فلسفه غرب
Abdollah Nasri
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Western philosophy
ویراستارفارسی
زینب صالحی

Zeynab Salehi

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۰
تعداد عناوین درج شده:
۴۲۰
تعداد مطالب دارای متن
۴۲۰