درباره نشریه
ISSN:
2383-3279
eISSN:
2383-3279
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
انجمن معارف اسلامی ایران
مدیر مسئول:
دکتر رضا حاجی ابراهیم
سردبیر:
دکتر محمود قیوم زاده
مدیرداخلی:
علیرضا معظمی
ویراستار فارسی:
زینب صالحی
با همکاری:
دانشگاه قم
سایت اختصاصی:
akhlagh.saminatech.ir
نشانی:
قم، بلوار الغدیر، دانشگاه قم، ساختمان کتابخانه، دفتر فصلنامه پژوهش های اخلاقی
تلفن همراه:
09122527090
تلفن:
025-32103360
تاریخ به‌روزآوری: 1401/11/25
مدیر مسئول
دکتر رضا حاجی ابراهیم

Reza Haji Ebrahim

سردبیر
دکتر محمود قیوم زاده
استاد واحد ساوه
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: فلسفه و کلام اسلامی، فقه و مبانی حقوق
Mahmuod Ghaumzadeh
Professor Saveh unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Jurisprudence and principles of law
اعضای تحریریه
دکتر علی احمد ناصح
دانشیار
دانشگاه قم
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Ali Ahmad Naseh
Associate Professor
University of Qom
Specialist: Quranic Sciences and Hadith
دکتر محمدرسول آهنگران
دانشیار پردیس فارابی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فقه و حقوق اسلامی
Mohammad Rasoul Ahangaran
Associate Professor Campus Farabi
University of Tehran
Specialist: Islamic jurisprudence
دکتر محمد محمدرضایی
استاد پردیس فارابی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فلسفه، فلسفه دین، فلسفه و کلام
Mohammad Mohammad Rezaee
Professor Farabi Campus
University of Tehran
Specialist: Philosophy, Philosophy of Religion
دکتر رضا برنجکار
استاد دانشکده الهیات
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: عقاید و کلام نقلی
Reza Berenjkar
Professor Theology faculty
University of Tehran
Specialist: Beliefs and theology
دکتر عین الله خادمی
استاد معارف اسلامی
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
رشته تخصصی: فلسفه، فلسفه و کلام، فلسفه و حکمت اسلامی
Einollah Khademi
Professor Islamic education
Shahid Rajaee Teacher Training University
Specialist: Islamic philosophy and wisdom
دکتر محمدحسن قدردان قراملکی
دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
رشته تخصصی: کلام اسلامی
Mohammad Hasan Ghadrdan Gharamaleki
Associate professor Islamic thought and culture
Specialist: Islamic Theology
عبدالحسین خسرو پناه
عبدالحسین خسرو پناه

سید ساجد علی پوری
سید ساجد علی پوری

مارتین براون
مارتین براون

ویلیام گراوند
ویلیام گراوند

دکتر محسن جوادی
استاد گروه فلسفه و الهیات اسلامی
دانشگاه قم
رشته تخصصی: فلسفه غرب، فلسفه و کلام اسلامی، فلسفه و الهیات اسلامی، فلسفه اخلاق، فلسفه دین
Mohsen Javadi
Professor Department of Philosophy and Islamic Theology
University of Qom
Specialist: Western philosophy, Islamic philosophy and theology, Philosophy and Islamic Theology, Philosophy of ethics, philosophy of religion
دکتر احمد دیلمی
دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه قم دانشکده حقوق
دانشگاه قم
رشته تخصصی: حقوق خصوصی
Ahmad Deylami
Associate Professor
University of Qom
Specialist: Private law
دکتر جعفر شانظری
دانشیار
دانشگاه قم
رشته تخصصی: فلسفه و کلام
Jafar Shanazari
Associate Professor
University of Qom
Specialist: Philosophy and theology
دکتر امیرعباس علیزمانی
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فلسفه
Amir Abbas Alizamani
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: Philosophy
دکتر محمود قیوم زاده
استاد واحد ساوه
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: فلسفه و کلام اسلامی، فقه و مبانی حقوق
Mahmuod Ghaumzadeh
Professor Saveh unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Jurisprudence and principles of law
دکتر عبدالله نصری
استاد
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: فلسفه غرب
Abdollah Nasri
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Western philosophy
ویراستار فارسی
زینب صالحی

Zeynab Salehi

مدیرداخلی
علیرضا معظمی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۳
تعداد عناوین درج شده:
۶۱۲
تعداد مطالب دارای متن
۶۱۱