درباره نشریه
ISSN:
2322-2328
دوره انتشار:
دوفصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه گیلان
مدیر مسئول:
دکتر محمدرضا نظری نژاد
سردبیر:
دکتر حسین آقابابایی
سردبیر:
دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی
تلفن:
013-33690590
دورنگار:
013-33690590
سایت اختصاصی:
jol.guilan.ac.ir
نشانی:
رشت، کیلومتر 6 جاده تهران، دانشگاه گیلان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دفتر پژوهشنامه حقوق کیفری
صندوق پستی:
3988-41635
اشتراک:
تلفن:
013-33690590
تاریخ به‌روزآوری: 1398/10/26
مدیر مسئول
دکتر محمدرضا نظری نژاد
استادیار حقوق و علوم سیاس
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: حقوق جزا و جرم شناسی
Mohammad Reza Nazarinejad
Assistant Professor
University of Guilan
Specialist: Criminal Law and Criminology
سردبیر
دکتر حسین آقابابایی
دانشیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: فقه و حقوق جزا
Hossein Agha Babaee
Associate Professor Faculty of Literature and Humanities
University of Guilan
Specialist: hbabai2002[at]yahoo.com
دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی
استاد دانشکده حقوق
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: حقوق جزا و جرم شناسی و سیاست جنایی
Ali Hosein Najafi Abrandabadi
Professor School of Law
Shahid Beheshti University
Specialist: Criminal law and criminology and criminal policy
اعضای تحریریه
دکتر حسین آقابابایی
دانشیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: فقه و حقوق جزا
Hossein Agha Babaee
Associate Professor Faculty of Literature and Humanities
University of Guilan
Specialist: hbabai2002[at]yahoo.com
دکتر محمدعلی اردبیلی
استاد دانشکده حقوق
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: حقوق جزا و جرم شناسی
Mohammad Ali Ardebili
Professor School of Law
Shahid Beheshti University
Specialist: Criminal Law and Criminology
دکتر علی اکبر ایزدی فرد
استاد دانشکده حقوق
دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: فقه و مبانی حقوق اسلامی
Ali akbar Ezadifard
Professor School of Law
University of Mazandaran
Specialist: Jurisprudence and Principles of Islamic Law
دکتر مجتبی جانی پور
دانشیار حقوق
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: حقوق جزا و جرم شناسی
Jani Poor Mojtaba
Associate Professor Law
University of Guilan
Specialist: Criminal Law and Criminology
دکتر رضا سیمبر
استاد تمام دانشگاه گیلان گروه علوم سیاسی
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: علوم سیاسی و روابط بین الملل
Reza Simbar
Professor Political Science Department
University of Guilan
Specialist: Political science and international relations, public policy and political economy
دکتر حسین غلامی
دانشیار حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: حقوق جزا و جرم شناسی
Hossein Gholami Doon
Associate Professor Law and Political Science
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Criminal Law and Criminology
دکتر حسین میرمحمدصادقی
استاد دانشکده حقوق
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: حقوق جزا و جرم شناسی، حقوق قراردادها
Hossein Mirmohammad Sadeghi
Professor School of Law
Shahid Beheshti University
Specialist: Criminal Law and Criminology, Contractual rights
دکتر نسرین مهرا
دانشیار
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: حقوق جزا و جرم شناسی
Nasrin Mehra
Associate Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Criminal Law and Criminology
دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی
استاد دانشکده حقوق
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: حقوق جزا و جرم شناسی و سیاست جنایی
Ali Hosein Najafi Abrandabadi
Professor School of Law
Shahid Beheshti University
Specialist: Criminal law and criminology and criminal policy
ویراستارفارسی
فرشته گلچین راد

Fereshteh Gol Chin Rad

دکتر علی صفایی
دکتر علی صفایی

دکتر حسین آقابابایی
دانشیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: فقه و حقوق جزا
Hossein Agha Babaee
Associate Professor Faculty of Literature and Humanities
University of Guilan
Specialist: hbabai2002[at]yahoo.com
ویراستار انگلیسی
دکتر مسعود خلیلی ثابت

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۰
تعداد عناوین درج شده:
۱۷۸
تعداد مطالب دارای متن
۱۷۷