درباره نشریه
ISSN:
2322-2328
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه گیلان
مدیر مسئول:
دکتر محمدرضا نظری نژاد
سردبیر:
دکتر حسین آقابابایی
ویراستار فارسی:
فرشته گلچین راد
ویراستار فارسی:
دکتر علی صفایی
ویراستار فارسی:
دکتر حسین آقابابایی
ویراستار انگلیسی:
دکتر مسعود خلیلی ثابت
تلفن:
013-33690590
دورنگار:
013-33690590
سایت اختصاصی:
jol.guilan.ac.ir
نشانی:
رشت، کیلومتر 6 جاده تهران، دانشگاه گیلان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دفتر پژوهشنامه حقوق کیفری
صندوق پستی:
3988-41635
اشتراک:
تلفن:
013-33690590
تاریخ به‌روزآوری: 1401/03/19
مدیر مسئول
دکتر محمدرضا نظری نژاد
استادیار حقوق و علوم سیاس
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: حقوق جزا و جرم شناسی
Mohammad Reza Nazarinejad
Assistant Professor
University of Guilan
Specialist: Criminal Law and Criminology
سردبیر
دکتر حسین آقابابایی
دانشیار حقوق جزا و جرم شناسی
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: فقه و حقوق جزا
Hossein Aghababaei
Associate Professor, Law
University of Guilan
Specialist: hbabai2002[at]yahoo.com
اعضای تحریریه
دکتر محمدرضا نظری نژاد
استادیار حقوق و علوم سیاس
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: حقوق جزا و جرم شناسی
Mohammad Reza Nazarinejad
Assistant Professor
University of Guilan
Specialist: Criminal Law and Criminology
دکتر حسین آقابابایی
دانشیار حقوق جزا و جرم شناسی
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: فقه و حقوق جزا
Hossein Aghababaei
Associate Professor, Law
University of Guilan
Specialist: hbabai2002[at]yahoo.com
دکتر محمدعلی اردبیلی
استاد دانشکده حقوق
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: حقوق جزا و جرم شناسی
Mohammad Ali Ardebili
Professor School of Law
Shahid Beheshti University
Specialist: Criminal Law and Criminology
دکتر علی اکبر ایزدی فرد
استاد تمام فقه و حقوق
دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: فقه و حقوق اسلامی
Ali Akbar Ezadifard
Full Professor, Jurisprudence and Law
University of Mazandaran
دکتر مجتبی جانی پور
دانشیار حقوق
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: حقوق جزا و جرم شناسی
Janipour Mojtaba
Associate Professor Law
University of Guilan
Specialist: Criminal Law and Criminology
دکتر رضا سیمبر
استاد گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: علوم سیاسی و روابط بین الملل
Reza Simbar
Professor, department of Political Sciences and international relations
University of Guilan
Specialist: Political science and international relations, public policy and political economy
دکتر حسین غلامی
استاد حقوق جزا و جرم شناسی
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: حقوق جزا و جرمشناسی
Hossein Gholamidoun
Professor, Criminal Law and Criminology
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Criminal law and criminology
دکتر حسین میرمحمدصادقی
استاد تمام حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق
دانشگاه شهید بهشتی
Hossein Mirmohammadsadeghi
Full Professor, Criminal Law
Shahid Beheshti University
دکتر نسرین مهرا
دانشیار
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: حقوق جزا و جرم شناسی
Nasrin Mehra
Associate Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Criminal Law and Criminology
دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی
استاد دانشکده حقوق
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: حقوق جزا و جرم شناسی و سیاست جنایی
Ali Hosein Najafi Abrandabadi
Professor School of Law
Shahid Beheshti University
Specialist: Criminal law and criminology and criminal policy
ویراستار فارسی
فرشته گلچین راد

Fereshteh Gol Chin Rad

دکتر علی صفایی
دکتر علی صفایی

دکتر حسین آقابابایی
دانشیار حقوق جزا و جرم شناسی
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: فقه و حقوق جزا
Hossein Aghababaei
Associate Professor, Law
University of Guilan
Specialist: hbabai2002[at]yahoo.com
ویراستار انگلیسی
دکتر مسعود خلیلی ثابت

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۷
تعداد عناوین درج شده:
۲۶۲
تعداد مطالب دارای متن
۲۶۱