درباره نشریه
ISSN:
2476-5465
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
مدیر مسئول:
دکتر مهران رزاقی
سردبیر:
دکتر فریبرز ناطقی الهی
مدیر اجرایی:
دکتر محمد آزادی
تلفن:
028-33665275 ، داخلی: 4215
دورنگار:
028-33665275 ، داخلی: 4215
سایت اختصاصی:
www.qjseg.ir
نشانی:
قزوین، خیابان دانشگاه، بلوار نخبگان،
صندوق پستی:
1416-34185
تاریخ به‌روزآوری: 1400/12/26
مدیر مسئول
دکتر مهران رزاقی

سردبیر
دکتر فریبرز ناطقی الهی
استاد موسسه بین المللی مهندسی زلزله و زلزله شناسی
رشته تخصصی: مهندسی زلزله
Fariborz Nateghi Elahi
Professor of International Institute of Earthquake Engineering and Seismology
Specialist: Earthquake Engineering
اعضای تحریریه
Humberto Varum
Humberto Varum

Andrzej S Nowak
Andrzej S Nowak

دکتر عبدالرضا مقدم
دکتر عبدالرضا مقدم

دکتر محمدتقی کاظمی
استاد دانشکده مهندسی عمران
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: سازه-زلزله- بتن آرمه- طراحی لرزه ای
Mohammad Taghi Kazemi
Professor Faculty of Civil Engineering
Sharif University of Technology
Specialist: Structural-earthquake-Reinforced Concrete - Seismic Design
Jose Jara
Jose Jara

دکتر سید محسن صادقیان مطهر
دکتر سید محسن صادقیان مطهر
دبیر انتشارات، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
رشته تخصصی: کارشناس ارشد منابع طبیعی
Seyed Mohsen Sadeghyan Motahar
Publication Secretary, Forestry and Rangeland Research Institute of the Country
Specialist: Master of Natural Resources
دکتر  میرحسینی
دکتر میرحسینی

مدیر اجرایی
دکتر محمد آزادی
دکتر محمد آزادی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۷
تعداد عناوین درج شده:
۱۷۵
تعداد مطالب دارای متن
۱۲۷