درباره نشریه
دوره انتشار:
دوفصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
مدیر مسئول:
دکتر مهران رزاقی
سردبیر:
دکتر فریبرز ناطقی الهی
مدیر اجرایی:
دکتر محمد آزادی
تلفن:
028-33665275 ، داخلی: 4215
دورنگار:
028-33665275 ، داخلی: 4215
سایت اختصاصی:
www.qjseg.ir
نشانی:
قزوین، خیابان دانشگاه، بلوار نخبگان،
صندوق پستی:
1416-34185
تاریخ به‌روزآوری: 1397/10/26
مدیر مسئول
دکتر مهران رزاقی

سردبیر
دکتر فریبرز ناطقی الهی
استاد موسسه بین المللی مهندسی زلزله و زلزله شناسی
رشته تخصصی: مهندسی زلزله
Fariborz Nateghi Elahi
Professor of International Institute of Earthquake Engineering and Seismology
Specialist: Earthquake Engineering
اعضای تحریریه
دکتر  شارپه
دکتر شارپه

دکتر سید محسن صادقیان مطهر
دکتر سید محسن صادقیان مطهر
دبیر انتشارات، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
رشته تخصصی: کارشناس ارشد منابع طبیعی
Seyed Mohsen Sadeghyan Motahar
Publication Secretary, Forestry and Rangeland Research Institute of the Country
Specialist: Master of Natural Resources
دکتر  واروم
دکتر واروم

دکتر  میرحسینی
دکتر میرحسینی

دکتر  خالو
دکتر خالو

مدیر اجرایی
دکتر محمد آزادی
مدیر امور پژوهشی دانشکده مهندسی مکانیک
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی - مهندسی خودرو
Mohammad Azadi

Specialist: Mechanical Engineering
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۳
تعداد عناوین درج شده:
۱۵۳
تعداد مطالب دارای متن
۹۱