درباره نشریه
ISSN:
2251-9386
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم اسلامی رضوی
مدیر مسئول:
دکتر سید حسن وحدتی شبیری
سردبیر:
دکتر رضا اکبریان
مدیر اجرایی:
محمدامین انسان
ویراستار فارسی:
محمدامین انسان
تلفن:
051-32230772
دورنگار:
051-32230772
سایت اختصاصی:
ipd.razavi.ac.ir
صندوق پستی:
461-91735
تاریخ به‌روزآوری: 1401/07/04
مدیر مسئول
دکتر سید حسن وحدتی شبیری
دانشیار
رشته تخصصی: حقوق خصوصی
Seyyed Hasan Vahdati Shobeiri
Associate Professor
Specialist: Private law
سردبیر
دکتر رضا اکبریان
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: فلسفه
Reza Akbarian
Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Philosophy
اعضای تحریریه
دکتر طوبی کرمانی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فلسفه اسلامی، فلسفه
Tooba Kermani
Professor
University of Tehran
Specialist: Islamic philosophy
دکتر عبدالحسین خسروپناه
استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
رشته تخصصی: فلسفه اسلامی، فلسفه و کلام اسلامی
Abdolhosein Khosrowpanah
Professor Institute of Islamic Culture and Thought
Specialist: Islamic philosophy
دکتر غلامرضا اعوانی
استاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: فلسفه
Gholamreza Avani
Professor Faculty of Literature and Humanities
Shahid Beheshti University
Specialist: philosophy
دکتر حمیدرضا آیت اللهی
استاد فلسفه،
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: فلسفه، فلسفه دین، فلسفه تطبیقی، فلسفه اسلامی ، فلسفه تکنولوژی، اخلاق در تکنولوژی، علم و دین، منطق، آراء فیلسوفان از بیکن به بعد، فلسفه علم، فلسفه سیاست، فیزیک
Hamidreza Ayatollahy
Professor, philosophy
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Philosophy, History of Modern and Contemporary Western Philosophy, Philosophy of Religion, Islamic Philosophy, Comparative Philosophy, Philosophy of Science, Science and Religion, General Logic, Philosophy of Descartes, Philosophy of Technology, Ethics in Technology
دکتر سید علی حقی
دانشیار دانشکده الهیات و معارف اسلامی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: فلسفه و حکمت اسلامی
Seyyed Ali Haghi
Associate Professor School of Theology and Islamic Studies
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Islamic philosophy and wisdom
دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی
استاد فلسفه
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فلسفه غرب، فلسفه و کلام اسلامی
Gholam Hossein Ebrahimi Dinani
Professor philosophy
University of Tehran
Specialist: Western philosophy, Islamic philosophy and Kalam
دکتر رضا اکبریان
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: فلسفه
Reza Akbarian
Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Philosophy
دکتر سید مرتضی حسینی شاهرودی
استاد دانشکده الهیات و معارف اسلامی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: فلسفه و حکمت اسلامی
Seyyed Morteza Hosseini Shahrudi
Professor School of Theology and Islamic Studies
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Islamic philosophy and wisdom
دکتر روح الله عالمی
دانشیار دانشکده ادبیات
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فلسفه
Rouhollah Alemi
Associate Professor Faculty of Literature
University of Tehran
Specialist: Philosophy
دکتر علیرضا کهنسال
دانشیار
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: فلسفه و کلام
Ali Reza Kohansal
Associate Professor
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Philosophy and theology
ویراستار فارسی
محمدامین انسان
دانش آموخته ارشد دانشگاه قرآن و حدیث
دانشگاه قرآن و حدیث
Mohammad Amin Ensan
MSc Graduated, quran
University of Quran and Hadith
مدیر اجرایی
محمدامین انسان
دانش آموخته ارشد دانشگاه قرآن و حدیث
دانشگاه قرآن و حدیث
Mohammad Amin Ensan
MSc Graduated, quran
University of Quran and Hadith
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۴
تعداد عناوین درج شده:
۲۲۲
تعداد مطالب دارای متن
۲۲۱