درباره نشریه
ISSN:
2251-9637
eISSN:
2251-9645
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی بابل
مدیر مسئول:
دکتر ابراهیم ذبیحی
سردبیر:
دکتر هاله اخوان نیاکی
مدیر اجرایی:
دکتر سید محسن آقاجانپورمیر
مدیر اجرایی:
رقیه پورباقر
مدیرداخلی:
دکتر سید محسن آقاجانپورمیر
تلفن:
011-32196476
دورنگار:
011-32196476
سایت اختصاصی:
www.ijmcmed.org
نشانی:
بابل، خیابان گنج افروز، دانشگاه علوم پزشکی بابل، ، کدپستی: 4717647745
تاریخ به‌روزآوری: 1398/11/25
مدیر مسئول
دکتر ابراهیم ذبیحی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی بابل
Ebrahim Zabihi
Associate Professor
Babol University of Medical Sciences
سردبیر
دکتر هاله اخوان نیاکی

دانشگاه علوم پزشکی بابل
Haleh Akhavan Niaki

Babol University of Medical Sciences
اعضای تحریریه
دکتر حسین حسینخانی

Hosein Hosseinkhani

Specialist: Advanced Technology, Biomaterials
دکتر هاله اخوان نیاکی

دانشگاه علوم پزشکی بابل
Haleh Akhavan Niaki

Babol University of Medical Sciences
دکتر فریبا بهبود

Fariba Beh Bood

دکتر علیرضا بیگلری
استادیار دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی زنجان
رشته تخصصی: متخصص ژنتیک
Ali Reza Biglari
Assistant Professor Faculty of Medicine
Zanjan University of Medical Sciences
Specialist: Geneticist
دکتر سعید بوذری
استاد گروه زیست شناسی مولکولی
انستیتو پاستور ایران
رشته تخصصی: زیست شناسی مولکولی
Saeid Bouzari
Professor Department of Molecular Biology
Pasteur Institute of Iran
Specialist: Molecular Biology
Pierre Brousset
Pierre Brousset

Luciana Dini

Günther Eissner
Günther Eissner

دکتر مریم میتراعلمی

دانشگاه علوم پزشکی بابل
Maryam Mitra Elmi

Babol University of Medical Sciences
دکتر سید محمدحسین قادریان
بخش ژنتیک پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Sayyed Mohammad Hossein Ghaderian
Medical Genetics department
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Surendra Ghaskadbi
Surendra Ghaskadbi

دکتر محمدرضا حسنجانی روشن
استاد گروه بیماریهای عفونی و گرمسیری
دانشگاه علوم پزشکی بابل
رشته تخصصی: بیماری های عفونی
Mohammad Reza Hasanjani Roshan
Professor Infectious and tropical diseases
Babol University of Medical Sciences
Specialist: Infectious Diseases
Wu Jia Rui
Wu Jia Rui

Catherine Jomary
Catherine Jomary
Retinitis Pigmentosa Research Unit, King’s College London, UK
Christian Jorgensen

دکتر نرگس کلانتری
دکتر نرگس کلانتری

دانشگاه علوم پزشکی بابل
Narges Kalantari

Babol University of Medical Sciences
Jagat Kanwar
Jagat Kanwar

دکتر فریدون کریمی بوشهری
استاد
رشته تخصصی: ژنتیک
Feridoun Karimi Busheri
Professor Department of Oncology
Specialist: Genetics
Jagat Kumar Roy
Jagat Kumar Roy

Xiaolong Liu
Xiaolong Liu

دکتر امرالله مصطفی زاده
دانشیار گروه میکروبیولوژی و ایمونولوژی
دانشگاه علوم پزشکی بابل
Amrollah Mostafa Zadeh
Associate Professor Department of Microbiology and Immunology
Babol University of Medical Sciences
دکتر مینا مطلب نژاد
استاد دانشکده دندانپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی بابل
Mina Motallebnejad
Professor dental College
Babol University of Medical Sciences
Rita Mulherkar
Rita Mulherkar

دکتر کریم نیرنیا
استاد
Karim Nayernia
Professor
Ornella Parolini
Ornella Parolini

Shahid Pervez
Shahid Pervez

Durdi Qujeq
Professor
Babol University of Medical Sciences
Specialist: Clinical Biochemistry
Robert Roberts
Robert Roberts

دکتر الکساندر سیف علیان

Alexander Seifalian

دکتر علی شبستانی منفرد
استاد گروه بیوفیزیک
دانشگاه علوم پزشکی بابل
رشته تخصصی: فیزیک پزشکی
Ali Shabestani Monfared
Professor Department of Biophysics
Babol University of Medical Sciences
Specialist: Medical Physics
دکتر ابراهیم ذبیحی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی بابل
Ebrahim Zabihi
Associate Professor
Babol University of Medical Sciences
دکتر یدالله زاهدپاشا
استاد گروه اطفال
دانشگاه علوم پزشکی بابل
رشته تخصصی: نوزادان
Yadollah ZahedPasha
Professor Department of Pediatrics
Babol University of Medical Sciences
Specialist: Neonatology
ویراستار انگلیسی
Evangeline Foronda
Evangeline Foronda

مدیر اجرایی
دکتر سید محسن آقاجانپورمیر
گروه ژنتیک
دانشگاه علوم پزشکی بابل
Seyed Mohsen Agha Jan Pour Mir
Department of Genetics,
Babol University of Medical Sciences
رقیه پورباقر

Roghayeh Pour Bagher

مدیرداخلی
دکتر سید محسن آقاجانپورمیر
گروه ژنتیک
دانشگاه علوم پزشکی بابل
Seyed Mohsen Agha Jan Pour Mir
Department of Genetics,
Babol University of Medical Sciences
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۲
تعداد عناوین درج شده:
۲۴۶
تعداد مطالب دارای متن
۲۴۳