درباره نشریه
ISSN:
2251-936X
دوره انتشار:
دوفصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم اسلامی رضوی
مدیر مسئول:
حجت الاسلام دکتر سیدحسن وحدتی شبیری
سردبیر:
دکتر محمد امامی
مدیر اجرایی:
محمدامین انسان
کارشناس اجرایی:
علی برهان زهی
تلفن:
051-32230772
دورنگار:
051-32230772
سایت اختصاصی:
cjd.razavi.ac.ir
صندوق پستی:
461-91735
تاریخ به‌روزآوری: 1397/05/28

آرشیو این مجله در مجله آموزه های قرآنی قرار دارد.

مدیر مسئول
حجت الاسلام دکتر سیدحسن وحدتی شبیری
رشته تخصصی: حقوق خصوصی
Seyyed Hasan Vahdati Shobeiri
Specialist: Private law
سردبیر
دکتر محمد امامی
دانشیار دانشکده هنر دانشگاه دامغان
رشته تخصصی: حقوق عمومی، فقه و مبانی حقوق اسلامی
Mohammad Emami
Associate Professor, art University, University of Damghan
Specialist: public law, Jurisprudence and Principles of Islamic Law
هیات تحریریه
دکتر سیدحسین صفایی
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق بین الملل، حقوق خصوصی - حقوق خانواده
Seyyed Hossein Safaie
Professor, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran
Specialist: International rights, Private Law - Family Law
دکتر محمد امامی
دانشیار دانشکده هنر دانشگاه دامغان
رشته تخصصی: حقوق عمومی، فقه و مبانی حقوق اسلامی
Mohammad Emami
Associate Professor, art University, University of Damghan
Specialist: public law, Jurisprudence and Principles of Islamic Law
دکتر احمد باقری
استاد دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فقه و مبانی حقوق اسلامی
Ahmad Bagheri
Professor, Faculty of Theology and Islamic Studies, University of Tehran
Specialist: Jurisprudence and Principles of Islamic Law
دکتر محسن جهانگیری
استاد دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فلسفه غرب
Mohsen Jahangiri
Professor, University of Tehran
Specialist: Western philosophy
دکتر محمدحسن حائری
استاد دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: فقه و اصول
Mohhammad hasan Haeri
Professor, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Jurisprudence and principles
دکتر محمدتقی فخلعی
استاد دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: فقه ومبانی حقوق اسلامی
Mohammad Taghi Fakhlaee
Professor, Ferdowsi University of Mashhad
دکتر محمدصادق موسوی
دانشگاه شهید مطهری
رشته تخصصی: حقوق خصوصی
Mohammad Sadegh Moosavi
دکتر سیدابوالقاسم نقیبی
دانشیار دانشگاه شهید مطهری
رشته تخصصی: فقه و حقوق خصوصی
Seyyed Abolghasem Naghibi
Associate Professor,
Specialist: Fiqh and Private Law
آیت الله محمد واعظ زاده خراسانی
آیت الله محمد واعظ زاده خراسانی
مدیر اجرایی
محمدامین انسان
Mohammad Amin Ensan
کارشناس اجرایی
علی برهان زهی
Ali Borhanzehi
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۶
تعداد عناوین درج شده:
۱۴۲
تعداد مطالب دارای متن
۱۴۱