درباره نشریه
ISSN:
2251-8290
eISSN:
2588-6584
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه امام صادق
مدیر مسئول:
دکتر حسین حسن زاده سروستانی
سردبیر:
دکتر غلامرضا مصباحی مقدم
مدیرداخلی:
عباس پورحسن یامی
تلفن:
021-880370142
سایت اختصاصی:
ifr.journals.isu.ac.ir
نشانی:
تهران، بزرگراه شهید چمران، پل مدیریت، دانشگاه امام صادق (ع)
صندوق پستی:
159-14655
تاریخ به‌روزآوری: 1401/02/22
مدیر مسئول
دکتر حسین حسن زاده سروستانی
استادیار
دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: مدیریت مالی
Hosin Hasanzadeh Sarvestani
Assistant Professor
Specialist: Financial Management
سردبیر
دکتر غلامرضا مصباحی مقدم
استاد
دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: فقه اقتصادی
Gholam Reza Mesbahi Moghaddam
Professor
Specialist: Economic jurisprudence
اعضای تحریریه
دکتر سعید صحت
دانشیار
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: مدیریت ریسک و بیمه
Saeed Sehhat
Associate Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Risk and Insurance Management
دکتر محمدحسین قوام
استادیار
دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: مدیریت مالی
Mohammad Hosein Ghavam
Assistant Professor
Specialist: Financial Management
محمد طالبی
دانشیار دانشکده مدیریت گروه مالی
دانشگاه امام صادق
Mohammad Talebi
Associate Professor, Islamic studies and management department
دکتر علی رضاییان
استاد تمام مدیریت، مدیریت دولتی، مدیریت و حسابداری
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: نظریه های سیستم، مدیریت رفتاری بهبود مدیریت
Ali Rezaeian
Full Professor, management and accounting
Shahid Beheshti University
دکتر فریدون رهنمای رودپشتی
استاد واحد علوم و تحقیقات
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: مدیریت مالی، مالی و حسابداری
Fraydoon Rahnamay Roodposhti
Professor Science and Research Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Financial Management, financial and accounting
دکتر حسن آقانظری شاهرودی
استاد
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
رشته تخصصی: مبانی حقوق اسلامی، اجتهاد حوزوی - اقتصاد اسلامی
Hasan Aghanazari Shahroudi
Professor
Research Institute of Hawzeh and University
Specialist: The Basics of Islamic Law, Islamic ijtihad - Islamic economics
دکتر رضا تهرانی
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت مالی، مدیریت مالی و سرمایه گذاری
Reza Tehrani
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: Financial Management, Financial management and investment
دکتر احمد شعبانی
دانشیار دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد
دانشگاه امام صادق
Ahmad Shabani
Associate Professor
دکتر غلامرضا گودرزی
دانشیار
دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: مدیریت تحقیق در عملیات، مدیریت صنعتی
Gholam Reza Goodarzi
Associate Professor
Specialist: Management of Operations Research, Industrial Management
دکتر غلامرضا مصباحی مقدم
استاد
دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: فقه اقتصادی
Gholam Reza Mesbahi Moghaddam
Professor
Specialist: Economic jurisprudence
دکتر غلامعلی معصومی نیا
دانشیار
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: اقتصاد اسلامی و مالی اسلامی
Gholam Ali Masumi Nia
Associate Professor
Kharazmi University
Specialist: Islamic Economics and Islamic Finance
دکتر علی سعیدی
استادیار تهران شمال
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: مدیریت بازرگانی - مالی
Ali Saeedi
Assistant Professor Tehran North
Central Office, Islamic Azad University
مدیرداخلی
عباس پورحسن یامی
کارشناس
رشته تخصصی: اقتصاد
Abbas Pour Hassan Yami

Specialist: Economy
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۱
تعداد عناوین درج شده:
۱۶۹
تعداد مطالب دارای متن
۱۶۹