درباره نشریه
ISSN:
2345-2500
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
بنیاد بین المللی فرهنگی و هنری امام رضا
مدیر مسئول:
دکتر محمودرضا برازش
سردبیر:
دکتر جلال درخشه
مدیر اجرایی:
محمدعلی ندایی
تلفن:
051-32283044 ، داخلی: 307
051-32283045 ، داخلی: 307
051-32283046 ، داخلی: 307
سایت اختصاصی:
www.farhangerazavi.ir
نشانی:
مشهد، بلوارشهید کامیاب، نبش کامیاب 34 ، بنیاد بین المللی فرهنگی هنری امام رضا (علیه السلام)، طبقه دوم، دفتر نشریه
سامانه پیام کوتاه:
09151041266
تاریخ به‌روزآوری: 1398/10/06
مدیر مسئول
دکتر محمودرضا برازش
Mahmoud Reza Barazesh
سردبیر
دکتر جلال درخشه
استاد دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Jalal Derakhshe
Professor, Faculty of Islamic Studies and Political Science,
Specialist: political science
هیات تحریریه
دکتر حسن بشیر
استاد دانشکده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: جامعه شناسی ارتباطات بین الملل، ارتباطات و فرهنگ
Hasan Bashir
Professor, Faculty of Culture and Communication,
Specialist: Sociology of International Communications, Communication and culture
دکتر فرشاد شریعت
استاد دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Farshad Shariat
Professor, Faculty of Islamic Studies and Political Science,
Specialist: political science
دکتر حسینعلی قبادی
استاد دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Hosein Ali Ghobadi
Professor, Tarbiat Modares University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر داریوش مطلبی
دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری
دکتر سیدمحمدرضا احمدی طباطبایی
دانشیار دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Seyyed Mohammad Reza Ahmadi Tabatabaei
Associate Professor, Faculty of Islamic Studies and Political Science,
Specialist: political science
دکتر جلال درخشه
استاد دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Jalal Derakhshe
Professor, Faculty of Islamic Studies and Political Science,
Specialist: political science
علی سروری مجد
ali Soroori Majd
دکتر محمود واعظی
Mahmood Vaezi
دکتر محمدهادی همایون
استاد دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: فرهنگ و ارتباطات در گردشگری
Mohammad Hadi Homayoun
Professor, Faculty of Islamic Education and Culture and Communication,
Specialist: Tourism Communications and Culture
دکتر مهناز شایسته فر
دانشیار گروه هنر اسلامی دانشگاه تربیت مدرس
Mahnaz Shayestehfar
Associate Professor, Department of Islamic Art, Tarbiat Modares University
دکتر مصطفی اسفندیاری فقیه
استادیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی
رشته تخصصی: فلسفه وکلام اسلامی
Mustafa Esfandiari
Assistant Professor, Razavi Islamic Sciences University
Specialist: Philosophy of Islamic Theology
دکتر احمد اکبری
استادیار واحد نیشابور دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: علوم تربیتی
Ahmad Akbari
Assistant Professor, Neyshabur unit, Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Educational Science
دکتر محمد امامی
دانشیار دانشکده هنر دانشگاه دامغان
رشته تخصصی: حقوق عمومی، فقه و مبانی حقوق اسلامی
Mohammad Emami
Associate Professor, art University, University of Damghan
Specialist: public law, Jurisprudence and Principles of Islamic Law
دکتر غلامرضا رئیسیان
استادیار دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Gholamreza raeesian Raeesian
Assistant Professor, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Quran and Hadith Sciences
دکتر سیدعلیرضا واسعی
دانشیار پژوهشکده تاریخ و سیره اهل بیت علوم و فرهنگ اسلامی
رشته تخصصی: تاریخ، تاریخ وتمدن اسلامی
Seyyed Alireza Vasei
Associate Professor of the History and Research Institute of Islamic Sciences and Culture,
Specialist: history, Islamic history and civilization
مدیر اجرایی
محمدعلی ندایی
mohammadali nedaee
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۸
تعداد عناوین درج شده:
۲۰۰
تعداد مطالب دارای متن
۲۰۰