درباره نشریه
ISSN:
2538-4376
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه ارومیه
مدیر مسئول:
دکتر لطفعلی ناصری
سردبیر:
دکتر محمدرضا اصغری
مدیرداخلی:
دکتر علیرضا فرخزاد
ویراستار فارسی:
دکتر علیرضا فرخزاد
سایت اختصاصی:
rip.urmia.ac.ir
تلفن:
044-31943150
044-31942390
دورنگار:
044-32779558
نشانی:
ارومیه، ارومیه، کیلومتر 11 جاده سرو، دانشگاه ارومیه (پردیس نازلو)، حوزه معاونت پژوهشی دانشکده کشاورزی، گروه علوم باغبانی، دفتر نشریه پژوهش های میوه کاری ، کدپستی: 5715944931
تاریخ به‌روزآوری: 1402/06/20
مدیر مسئول
دکتر لطفعلی ناصری
دانشیار علوم باغبانی دانشکده کشاورزی
دانشگاه ارومیه
رشته تخصصی: میوه کاری
Lotfali Naseri
Associate Professor, Horticultural Science
University of Urmia
Specialist: Pomology
سردبیر
دکتر محمدرضا اصغری
استاد
دانشگاه ارومیه
اعضای تحریریه
دکتر لطفعلی ناصری
دانشیار علوم باغبانی دانشکده کشاورزی
دانشگاه ارومیه
رشته تخصصی: میوه کاری
Lotfali Naseri
Associate Professor, Horticultural Science
University of Urmia
Specialist: Pomology
دکتر محمدرضا اصغری
استاد
دانشگاه ارومیه
دکتر کوروش وحدتی
استاد علوم باغبانی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم باغبانی، بیوتکنولوژی و اصلاح درختان میوه، کشت بافت، گردو
Kourosh Vahdati
Professor, Department of Horticulture
University of Tehran
Specialist: Horticultural Sciences, Biotechnology and breeding of fruit trees, tissue culture, walnut
دکتر ولی ربیعی
استاد علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی
دانشگاه زنجان
رشته تخصصی: علوم باغبانی
Vali Rabiei
Professor, Horticulture
University of Zanjan
Specialist: Horticultural Science
دکتر سعید عشقی
استاد
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: علوم باغبانی
Saeed Eshghi
Professor
University of Shirazu
Specialist: Horticultural Sciences
دکتر جعفر حاجی لو
استاد تمام گروه علوم باغبانی
دانشگاه تبریز
Jafar Hajilou
Full Professor, Horticultural
University of Tabriz
دکتر علیرضا فرخزاد
استاد
دانشگاه ارومیه
Alireza Farokhzad
professor
University of Urmia
نورالله معلمی
استاد میوه کاری
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: علوم باغبانی- میوه کاری
Noorollah Moallemi
Professor, Pomology
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Horticultural Science-Pomology
دکتر حمید حسن پور

دانشگاه ارومیه
Hamid Hassanpour

University of Urmia
ویراستار فارسی
دکتر علیرضا فرخزاد
استاد
دانشگاه ارومیه
Alireza Farokhzad
professor
University of Urmia
مدیرداخلی
دکتر علیرضا فرخزاد
استاد
دانشگاه ارومیه
Alireza Farokhzad
professor
University of Urmia
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۵
تعداد عناوین درج شده:
۱۵۶
تعداد مطالب دارای متن
۱۵۰