درباره نشریه
دوره انتشار:
ماهنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
این مجله تا شماره 63 با نام مجله پیشگامان ساختمان و تجهیزات منتشر شده است.
صاحب امتیاز:
شرکت مبتکران سرمایش و گرمایش عصر امروز
مدیر مسئول:
حسین احدی
سردبیر:
دکتر غلامرضا صالحی
ویراستار فارسی:
محبوبه قرمزچشمه
مدیر بازرگانی و تبلیغات:
شیما سالمی
مدیر بازرگانی و تبلیغات:
اشرفی عابدینی
مدیر بازرگانی و تبلیغات:
رضا امیرنیا
صفحه آرا:
نرگس روشنی
مسئول اشتراک:
شیما سالمی
تلفن:
021-77534100
دورنگار:
021-77534100
سایت اختصاصی:
www.buildmagazine.ir
نشانی:
تهران، خیابان خواجه نصیرالدین طوسی، نرسیده به میدان سپاه، پلاک 179
صندوق پستی:
119-15655
اشتراک:
پست الکترونیک:
[email protected]
تاریخ به‌روزآوری: 1397/09/07
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶۱
تعداد عناوین درج شده:
۶۸۹
تعداد مطالب دارای متن
۶۶۸