درباره نشریه
ISSN:
2252-0538
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه معارف اسلامی (نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها)
مدیر مسئول:
دکتر روح الله شاکری زواردهی
سردبیر:
دکتر محمدرضا جباری
دبیر تحریریه:
دکتر محمدحسین دانش کیا
مدیرداخلی:
دکتر محمدحسین دانش کیا
ویراستار انگلیسی:
دکتر رحیم کاویانی
تلفن:
025-32939977
دورنگار:
025-32110280
سایت اختصاصی:
tarikh.maaref.ac.ir
نشانی:
قم، بلوار امین، بلوار جمهوری اسلامی، بین کوچه 4 و 6، دانشگاه معارف اسلامی
صندوق پستی:
6173-37155
تاریخ به‌روزآوری: 1402/09/06
مدیر مسئول
دکتر روح الله شاکری زواردهی
استادیار پردیس فارابی
دانشگاه معارف اسلامی
رشته تخصصی: کلام اسلامی
Roohollah Shakeri Zavvardehi
Assistant Professor Campus Farabi
Islamic Maaref University
Specialist: Islamic Word
سردبیر
دکتر محمدرضا جباری
دانشیار موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره)
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث، تاریخ اسلام، تفسیر و علوم قرآنی
Mohammad Reza Jabbari
Associate Professor
Specialist: history of Islam, Qur'anic commentary and science
دبیر تحریریه
دکتر محمدحسین دانش کیا
دانشیار گروه آموزشی تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی
دانشگاه معارف اسلامی
رشته تخصصی: حوزوی خارج فقه، حقوق، دکترای مدرسی تاریخ تمدن اسلامی
Mohammad Hosein Danesh Kia
Associate Professor, Department of History of Islamic Culture and civilization
Islamic Maaref University
اعضای تحریریه
یعقوب توکلی
یعقوب توکلی

دکتر حسین ارجینی
دانشیار دانشکده مطالعات انقلاب اسلامی
دانشگاه معارف اسلامی
Hossean Arjini
Associate Professor, Faculty of Islamic Revolution Studies
Islamic Maaref University
دکتر محمدابراهیم ورکیانی
دکتر محمدابراهیم ورکیانی
استادیار
دانشگاه شهید بهشتی
Mohammad Ebrahim VAr Kiani
Assistant Professor
Shahid Beheshti University
دکتر فاطمه جان احمدی
استاد دانشکده علوم انسانی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: تاریخ اسلام
Fatemeh Jan Ahmadi
Professor Faculty of Humanities
Tarbiat Modares University
Specialist: history of Islam
دکتر محمدرضا جباری
دانشیار موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره)
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث، تاریخ اسلام، تفسیر و علوم قرآنی
Mohammad Reza Jabbari
Associate Professor
Specialist: history of Islam, Qur'anic commentary and science
دکتر سید احمدرضا خضری
استاد گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: تاریخ و تمدن ملل اسلامی
Seyyed Ahmad Reza Khezri
Professor Islamic history and civilization group
University of Tehran
Specialist: Islamic civilization and history
دکتر سید علی اصغر محمودآبادی
دکتر سید علی اصغر محمودآبادی
استاد
دانشگاه اصفهان
Seyyed Ali Asghar Mahmood Abadi
Professor
University of Isfahan
دکتر اصغر منتظرالقائم
استاد گروه تاریخ
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: تاریخ
Asghar Montazerolghaem
Professor History Group
University of Isfahan
Specialist: History of Islam
دکتر محمدهادی یوسفی غروی
استاد
رشته تخصصی: تاریخ اسلام
Mohammad Hadi Yousofi Qaravi
Professor
Specialist: history of Islam
دکتر محمدحسین دانش کیا
دانشیار گروه آموزشی تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی
دانشگاه معارف اسلامی
رشته تخصصی: حوزوی خارج فقه، حقوق، دکترای مدرسی تاریخ تمدن اسلامی
Mohammad Hosein Danesh Kia
Associate Professor, Department of History of Islamic Culture and civilization
Islamic Maaref University
ویراستار انگلیسی
دکتر رحیم کاویانی
دکتر رحیم کاویانی

مدیرداخلی
دکتر محمدحسین دانش کیا
دانشیار گروه آموزشی تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی
دانشگاه معارف اسلامی
رشته تخصصی: حوزوی خارج فقه، حقوق، دکترای مدرسی تاریخ تمدن اسلامی
Mohammad Hosein Danesh Kia
Associate Professor, Department of History of Islamic Culture and civilization
Islamic Maaref University
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۹
تعداد عناوین درج شده:
۳۱۱
تعداد مطالب دارای متن
۳۰۸