درباره نشریه
ISSN:
2345-3834
eISSN:
2538-2853
دوره انتشار:
دوفصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه هنر اصفهان
مدیر مسئول:
دکتر افسانه ناظری
سردبیر:
دکتر مهدی حسینی
مدیر اجرایی:
بهاره نویدزاده
تلفن:
031-34460755
031-34460328
دورنگار:
031-34460755
سایت اختصاصی:
ph.aui.ac.ir
نشانی:
اصفهان، چهارباغ پائین، بین چهارراه تختی و میدان شهدا، کوچه پردیس31، پلاک17، معاونت پژوهشی دانشگاه هنر اصفهان، دفتر نشریه پژوهش هنر، ، کدپستی: 8148633661
تاریخ به‌روزآوری: 1398/08/30
مدیر مسئول
دکتر افسانه ناظری
استادیار دانشگاه هنر اصفهان
Afsaneh Nazeri
Assistant Professor, Isfahan University of Art
سردبیر
دکتر مهدی حسینی
استاد دانشکده هنرهای تجسمی دانشگاه هنر
رشته تخصصی: نقاشی
Mehdi Hosseini
Professor, Faculty of Visual Arts, Tehran University of Art
Specialist: Painting
هیات تحریریه
دکتر پروین پرتوی
استاد گروه آموزشی شهرسازی دانشگاه هنر
رشته تخصصی: شهرسازی
Parvin Partovi
Professor, Department of Urban Planning, Tehran University of Art
Specialist: Urban
دکتر اصغر جوانی جونی
دانشیار دانشگاه هنر اصفهان
رشته تخصصی: گرافیک
Asghar Javani Jouni
Associate Professor, Isfahan University of Art
Specialist: Graphic
دکتر عیسی حجت
استاد دانشکده معماری پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران
رشته تخصصی: معماری
Isa Hojjat
Professor, Faculty of Architecture of the College of Fine Arts, University of Tehran
Specialist: Architecture
دکتر مهدی حسینی
استاد دانشکده هنرهای تجسمی دانشگاه هنر
رشته تخصصی: نقاشی
Mehdi Hosseini
Professor, Faculty of Visual Arts, Tehran University of Art
Specialist: Painting
دکتر جلال الدین سلطان کاشفی
دانشیار دانشکده هنرهای تجسمی دانشگاه هنر
رشته تخصصی: نقاشی
Jalaloddin Soltan Kashefi
Associate Professor, Faculty of Visual Arts, Tehran University of Art
Specialist: Painting
دکتر محمد مسعود
دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اصفهان
رشته تخصصی: شهرسازی و آمایش
Mohammad Masoud
Associate Professor, School of Architecture and Urban Development, Isfahan University of Art
Specialist: Urban planning and planning
دکتر افسانه ناظری
استادیار دانشگاه هنر اصفهان
Afsaneh Nazeri
Assistant Professor, Isfahan University of Art
دکتر علی یاران
استاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
رشته تخصصی: معماری
Ali Yaran
Professor of the Ministry of Science, Research and Technology,
Specialist: Architecture
ویراستارفارسی
مریم شرقی
ویراستار انگلیسی
پگاه بهادران
مدیر اجرایی
بهاره نویدزاده
بهاره نویدزاده
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۷
تعداد عناوین درج شده:
۱۳۶
تعداد مطالب دارای متن
۱۳۶