درباره نشریه
ISSN:
2251-9548
دوره انتشار:
دوفصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
مدیر مسئول:
دکتر حسن درخشی
سردبیر:
دکتر رضا رضالو
مدیرداخلی:
مهرداد حاتمی
سایت اختصاصی:
aoi.iau-shoushtar.ac.ir
نشانی:
شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر، ، کدپستی: 6451741117
تلفن همراه:
09166602720
تاریخ به‌روزآوری: 1398/12/11
مدیر مسئول
دکتر حسن درخشی

سردبیر
دکتر رضا رضالو
دانشیار گروه باستان شناسی
دانشگاه محقق اردبیلی
رشته تخصصی: باستان شناسی
Reza Rezalou
Associate Professor Archaeological Department
University of Mohaghegh Ardabili
Specialist: Archeology
اعضای تحریریه
دکتر علیرضا هژبری نوبری
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: باستان شناسی تاریخی
Ali Reza Hejebri Nobari
Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Historical Archaeology
دکتر بهمن فیروزمندی شیره جینی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: باستان شناسی
Bahman Firoozmandi Shirehjini
Professor
University of Tehran
Specialist: Archeology
دکتر علاءالدین آذری
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: تاریخ ایران باستان
Alaeddin Azari
Professor
University of Tehran
Specialist: Ancient Ancient History
محمدتقی فاضلی
محمدتقی فاضلی

دکتر حمیدرضا ولی پور
استاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: باستان شناسی
طاهره عزیزی پور
طاهره عزیزی پور

دکتر خداکرم مظاهری
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام
رشته تخصصی: باستان شناسی
Khodakaram Mazaher

Specialist: Archaeology
دکتر حسین علیزاده

دکتر هایده خمسه

Hayedeh Khamseh

فرزاد مافی
فرزاد مافی

محمود میراسکندری
محمود میراسکندری

مدیرداخلی
مهرداد حاتمی
مهرداد حاتمی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۴
تعداد عناوین درج شده:
۱۱۱
تعداد مطالب دارای متن
۱۰۳