درباره نشریه
ISSN:
2383-2185
eISSN:
2588-2686
دوره انتشار:
دوفصلنامه
شروع انتشار:
1393
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
مدیر مسئول:
دکتر سید علیرضا سبحانی
سردبیر:
دکتر الهام بوشهری
مدیر اجرایی:
سمانه معتمد جهرمی
مدیرداخلی:
دکتر سمیره عابدینی
تلفن:
076-33335013
سایت اختصاصی:
dsme.hums.ac.ir
نشانی:
بندرعباس، خیابان جمهوری اسلامی، ضلع شرقی بیمارستان شهید محمدی، ساختمان معاونت آموزشی علوم پزشکی
تاریخ به‌روزآوری: 1398/05/23
مدیر مسئول
دکتر سید علیرضا سبحانی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
Seyyed Ali Reza Sobhani
Associate Professor
Hormozgan University Of Medical Sciences
سردبیر
دکتر الهام بوشهری
استادیار دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
رشته تخصصی: آموزش پزشکی
Elham Boushehri
Assistant Professor School of Health
Hormozgan University Of Medical Sciences
Specialist: medical education
اعضای تحریریه
دکتر محمدرضا آهنچیان
استاد دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: فلسفه مدیریت آموزشی، فلسفه تعلیم و تربیت
Mohammad Reza Ahanchian
Professor Faculty of Education and Psychology
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Philosophy of Educational Management, Philosophy of Education
دکتر حمیدرضا علیزاده اطاقور
دانشیار دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: گروه جراحی عمومی
Hamid Reza Ali Zadeh Otagh Var
Associate Professor medical School
Iran University of Medical Sciences
Specialist: General Surgery Group
دکتر لیلا مصلی نژاد
دانشیار دانشکده پرستاری و پیراپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
رشته تخصصی: برنامه ریزی آموزشی
Leyla Mosala Nejad
Associate Professor Faculty of Nursing and Paramedical Sciences
Jahrom University of Medical Sciences
Specialist: Educational Planning
دکتر حمیدرضا برادران
استاد دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: همهگیرشناسی
Hamid Reza Baradaran
Professor School of Health
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology
دکتر فرزانه ذول العلی
دانشیار دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی
Farzaneh Zolal Ali
Associate Professor medical School
Kerman University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology
دکتر امید صفا
دانشیار دانشکده داروسازی و علوم دارویی
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
رشته تخصصی: آلرژی و ایمونولوژی، بیوشیمی بالینی
Omid Safa
Associate Professor Faculty of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences
Hormozgan University Of Medical Sciences
Specialist: Allergy and Immunology, Clinical Biochemistry
دکتر احسان محمدی

رشته تخصصی: علم اطلاعات
Ehsan Mohammadi

Specialist: Information science
دکتر اکرم هاشمی
استادیار
رشته تخصصی: آموزش پزشکی
Akram Hashemi
Assistant Professor
Specialist: medical education
دکتر شهلا عبداللهی رودساز
استادیار
رشته تخصصی: ایمونولوژی و روماتولوژی
Shahla Abdollahi Rood Saz
Assistant Professor
Specialist: Immunology and Rheumatology
دکتر علیرضا منجمی
استادیار پژوهشکده علوم انسانی
رشته تخصصی: داخلی
Ali Reza Monajjemi
Assistant Professor of Humanities Research Institute
Specialist: Internal
دکتر سلیمان احمدی
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: آموزش پزشکی
Soleiman Ahmadi
Assistant Professor
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: medical education
دکتر محمد شکاری
استادیار دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
رشته تخصصی: ژنتیک انسانی
Mohammad Shekari
Assistant Professor medical School
Hormozgan University Of Medical Sciences
Specialist: Human Genetics
دکتر سید غفور موسوی
استاد ،دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
Seyyed Ghafur Mousavi
Associate Professor ,medical School
Hormozgan University Of Medical Sciences
دکتر عبدالعظیم نجاتی زاده
استادیار دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
رشته تخصصی: ژنتیک انسانی مولکولی
Abdol Azim Nejatizadeh
Assistant Professor medical School
Hormozgan University Of Medical Sciences
Specialist: Molecular Human Genetics
شهرام زارع

Shahram Zare

دکتر حسین فرشیدی
دانشیار دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
رشته تخصصی: قلب وعروق، آنژیوپلاستی
Hosein Farshidi
Associate Professor medical School
Hormozgan University Of Medical Sciences
Specialist: Cardiovascular, Angioplasty
دکتر مینو رجایی
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
رشته تخصصی: یماریهای زنان وزایمان
Minoo Rajaee
Professor medical School
Hormozgan University Of Medical Sciences
Specialist: Gynecological Diseases
دکتر تیمور آقاملایی
استاد گروه آموزش بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
رشته تخصصی: آموزش بهداشت ، بهداشت عمومی
Teymur Aghamollaei
Professor Department of Health Education
Hormozgan University Of Medical Sciences
Specialist: Health Education, Public Health
دکتر صدیقه جوادپور
دانشیار دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
رشته تخصصی: بیوتکنولوژی با گرایش میکروبیولوژی
Sedigheh Javad Pour
Associate Professor medical School
Hormozgan University Of Medical Sciences
Specialist: Biotechnology with Microbiology
دکتر سید کامران سلطانی عربشاهی
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: پزشکی و آموزش پزشکی، بیماری های داخلی
Kamran Soltani Arab Shahi
Professor medical School
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Medicine & Medical Education, Internal diseases
دکتر جلیل کوهپایه زاده
استادیار مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: پزشکی اجتماعی
Jalil Koohpaye Zade
Assistant Professor Center for Disease Control and Prevention
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Social Medicine
دکتر میترا امینی
استاد پزشکی اجتماعی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: جامعه پزشکی
Mitra Amini
Professor Social Medicine
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Community Medicine
دکتر جواد کجوری
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: اقدامات مداخله ای قلب و عروق بزرگسال، قلب و عروق
Javad Kojoori
Professor medical School
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Interventional measures of adult cardiovascular disease, Cardiology
دکتر هاشم جری نشین
استادیار دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
رشته تخصصی: بیهوشی
Hashem Jarineshin
Assistant Professor medical School
Hormozgan University Of Medical Sciences
Specialist: Anesthesia
دکتر نادره نادری
دانشیار دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
رشته تخصصی: ایمنی شناسی
Nadereh Naderi
Associate Professor medical School
Hormozgan University Of Medical Sciences
Specialist: Immunology
دکتر الهام بوشهری
استادیار دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
رشته تخصصی: آموزش پزشکی
Elham Boushehri
Assistant Professor School of Health
Hormozgan University Of Medical Sciences
Specialist: medical education
دکتر مرضیه نیک پرور
دانشیار دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
رشته تخصصی: بیماری های قلب و عروق
Marzieh Nikparvar
Associate Professor medical School
Hormozgan University Of Medical Sciences
Specialist: cardiovascular diseases
ویراستارفارسی
دکتر نادره نادری
دانشیار دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
رشته تخصصی: ایمنی شناسی
Nadereh Naderi
Associate Professor medical School
Hormozgan University Of Medical Sciences
Specialist: Immunology
ویراستار انگلیسی
افسون پیروزان
افسون پیروزان

Afsoon Piroozan

مدیر اجرایی
سمانه معتمد جهرمی

رشته تخصصی: فیزیولوژی
Samaneh Motamed Jahromi

Specialist: physiology
مدیرداخلی
دکتر سمیره عابدینی
استادیار دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
رشته تخصصی: برنامه ریزی درسی
Samireh Abedini
Assistant Professor School of Nursing and Midwifery
Hormozgan University Of Medical Sciences
Specialist: Curriculum
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۴
تعداد عناوین درج شده:
۱۱۲
تعداد مطالب دارای متن
۱۰۹