درباره نشریه
ISSN:
2383-2185
eISSN:
2588-2686
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
1393
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
مدیر مسئول:
دکتر سید علیرضا سبحانی
سردبیر:
دکتر الهام بوشهری
مدیر اجرایی:
سمانه معتمد جهرمی
مدیرداخلی:
دکتر سمیره عابدینی
ویراستار فارسی:
دکتر نادره نادری
ویراستار انگلیسی:
افسون پیروزان
تلفن:
076-33335013
سایت اختصاصی:
dsme.hums.ac.ir
نشانی:
بندرعباس، خیابان جمهوری اسلامی، ضلع شرقی بیمارستان شهید محمدی، ساختمان معاونت آموزشی علوم پزشکی
تاریخ به‌روزآوری: 1400/07/21
مدیر مسئول
دکتر سید علیرضا سبحانی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
Seyyed Ali Reza Sobhani
Associate Professor
Hormozgan University Of Medical Sciences
سردبیر
دکتر الهام بوشهری
استادیار دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
رشته تخصصی: آموزش پزشکی
Elham Boushehri
Assistant Professor School of Health
Hormozgan University Of Medical Sciences
Specialist: medical education
اعضای تحریریه
دکتر حمیدرضا علیزاده اطاقور
دانشیار دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: گروه جراحی عمومی
Hamid Reza Ali Zadeh Otagh Var
Associate Professor medical School
Iran University of Medical Sciences
Specialist: General Surgery Group
دکتر لیلا مصلی نژاد
دانشیار دانشکده پرستاری و پیراپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
رشته تخصصی: برنامه ریزی آموزشی
Leyla Mosala Nejad
Associate Professor Faculty of Nursing and Paramedical Sciences
Jahrom University of Medical Sciences
Specialist: Educational Planning
دکتر حمیدرضا برادران
استاد دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: همهگیرشناسی
Hamid Reza Baradaran
Professor School of Health
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology
دکتر فرزانه ذول العلی
دانشیار دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی
Farzaneh Zolal Ali
Associate Professor medical School
Kerman University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology
دکتر اکرم هاشمی
استادیار
رشته تخصصی: آموزش پزشکی
Akram Hashemi
Assistant Professor
Specialist: medical education
دکتر شهلا عبداللهی رودساز
استادیار
رشته تخصصی: ایمونولوژی و روماتولوژی
Shahla Abdollahi Rood Saz
Assistant Professor
Specialist: Immunology and Rheumatology
دکتر علیرضا منجمی
استادیار پژوهشکده علوم انسانی
رشته تخصصی: داخلی
Ali Reza Monajjemi
Assistant Professor of Humanities Research Institute
Specialist: Internal
دکتر سلیمان احمدی
استاد آموزش پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: آموزش پزشکی
Soleiman Ahmady
Professor, Medical Education
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: medical education
احسان محمدی
دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی قزوین
Ehsan Mohammadi
Masters Student, Occupational health Engineering
Qazvin University of Medical Sciences
دکتر حسین فرشیدی
دانشیار دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
رشته تخصصی: قلب وعروق، آنژیوپلاستی
Hosein Farshidi
Associate Professor medical School
Hormozgan University Of Medical Sciences
Specialist: Cardiovascular, Angioplasty
دکتر تیمور آقاملایی
استاد گروه آموزش بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
رشته تخصصی: آموزش بهداشت ، بهداشت عمومی
Teymur Aghamollaei
Professor Department of Health Education
Hormozgan University Of Medical Sciences
Specialist: Health Education, Public Health
دکتر سید کامران سلطانی عربشاهی
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: پزشکی و آموزش پزشکی، بیماری های داخلی
Kamran Soltani Arab Shahi
Professor medical School
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Medicine & Medical Education, Internal diseases
دکتر میترا امینی
استاد پزشکی اجتماعی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: جامعه پزشکی
Mitra Amini
Professor Social Medicine
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Community Medicine
دکتر مرضیه نیک پرور
دانشیار مرکز تحقیقات قلب و عروق
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
رشته تخصصی: قلب و عروق اکوکاردیوگرافی
Marzieh Nikparvar
Associate Professor, cardioligy
Hormozgan University Of Medical Sciences
Specialist: cardiovascular echocardiography
ویراستار فارسی
دکتر نادره نادری
دانشیار دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
رشته تخصصی: ایمنی شناسی
Nadereh Naderi
Associate Professor medical School
Hormozgan University Of Medical Sciences
Specialist: Immunology
ویراستار انگلیسی
افسون پیروزان
افسون پیروزان

Afsoon Piroozan

مدیر اجرایی
سمانه معتمد جهرمی
پژوهشگر فیزیولوژی ، معاونت درمان
دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس
رشته تخصصی: فیزیولوژی
Samaneh Motamed Jahromi
Researcher, Researcher, Deputy of Treatment,
دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس
Specialist: physiology
مدیرداخلی
دکتر سمیره عابدینی
استادیار دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
رشته تخصصی: برنامه ریزی درسی
Samireh Abedini
Assistant Professor School of Nursing and Midwifery
Hormozgan University Of Medical Sciences
Specialist: Curriculum
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۰
تعداد عناوین درج شده:
۱۶۲
تعداد مطالب دارای متن
۱۵۷