درباره نشریه
ISSN:
2252-0198
دوره انتشار:
ماهنامه
صاحب امتیاز:
شرکت نیکان رسانه بازار سرمایه
مدیر مسئول:
معراج نادری فصیح
سردبیر:
علی شریفی نیستانی
مدیر بازرگانی و تبلیغات:
نسیم بهمنی
مدیر بازرگانی و تبلیغات:
معصومه صلحی
بازرگانی و تبلیغات:
مولود محبی
مسئول اشتراک:
سمیرا صلحی
تلفن:
021-88635808
021-88027378
021-41674000
دورنگار:
021-88635808
021-88027378
021-41674000
سایت اختصاصی:
www.bazarosarmaye.ir
نشانی:
تهران، میدان جهاد، میدان گلها، بزرگراه شهید گمنام ، خیابان جهان آرا، کوچه 13/2 (بابک) ، پلاک 16
تاریخ به‌روزآوری: 1398/07/08
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۲
تعداد عناوین درج شده:
۲۴۹۷
تعداد مطالب دارای متن
۲۴۹۱