درباره نشریه
ISSN:
2322-2611
eISSN:
2322-4320
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مدیر مسئول:
دکتر رضا افشاری
سردبیر:
دکتر رضا افشاری
مدیر اجرایی:
دکتر هدی عزیزی
مدیر اجرایی:
رویا راعی فرد
صفحه آرا:
علی مرتضی عینی
تلفن همراه:
09382168501
دورنگار:
051-38525315
سایت اختصاصی:
apjmt.mums.ac.ir
نشانی:
مشهد، خیابان ابن سینا، بیمارستان امام رضا، ، کدپستی: 9137913316
صندوق پستی:
9137913316
تاریخ به‌روزآوری: 1400/11/04
مدیر مسئول
دکتر رضا افشاری
استاد
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: سم شناسی بالینی، سم شناسی و اپیدمیولوژی
Reza Afshari
Professor
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Clinical Toxicology, Toxicology and Epidemiology
سردبیر
دکتر رضا افشاری
استاد
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: سم شناسی بالینی، سم شناسی و اپیدمیولوژی
Reza Afshari
Professor
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Clinical Toxicology, Toxicology and Epidemiology
اعضای تحریریه
دکتر سید مصطفی منزوی

رشته تخصصی: سم شناسی
Seyed Mostafa Monzavi

Specialist: Toxicology
آزاده محمودی قرایی

دانشگاه علوم پزشکی مشهد
Azadeh Mahmoudi Gharaee

Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Emergency Medicine
دکتر مجید خادم رضاییان

دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: پزشکی اجتماعی
Majid Khadem Rezaiyan

Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Community Medicine
Nadeem Al-Duaij

Specialist: Emergency Medicine, Medical Toxicology
Ashish Bhalla
Associate Professor Institute of Medical Education and Research, Department of Internal Medicine, Chandigarh, India
Specialist: Internal Medicine, Medical Toxicology
دکتر محمدحسین بسک آبادی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: فیزیولوژی، فیزیولوژی بالینی
Mohammad Hossein Boskabady
Professor
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Physiology, Clinical Physiology
Jeffrey Brent
Professor
Specialist: Clinical Toxicology, Emergency Medicine, Internal
Konstantin Brusin
Professor
Specialist: Clinical Toxicology, Critical Care
Fazle Rabbi Chowdhury

Specialist: Internal Medicine, Tropical and Infectious Disease, Clinical Toxicology
دکتر بیتا دادپور
استادیار مرکز تحقیقات سم شناسی پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: طب داخلی، سم شناسی بالینی
Bita Dadpour
Assistant Professor Medical Toxicology Research Center
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Internal Medicine, Clinical Toxicology
Pham Due
Professor
Specialist: Clinical Toxicology
Ravindra Fernando

Specialist: Forensic Pathology, Toxicology
Kenneth Yu Hartigan

Specialist: Toxicology; Health
Jinwoo Jeong

Specialist: Emergency Medicine, Medical Toxicology
Bruno Megarbane
Professor Universite Paris
Specialist: Clinical Toxicology, Critical Care
دکتر امیرهوشنگ محمدپور
دانشیار مرکز تحقیقات دارویی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: داروسازی بالینی، شیمی دارویی
Amir Hooshang Mohammadpour
Associate Professor Pharmaceutical Research Center
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Clinical Pharmacy, Pharmaceutical Chemistry
دکتر بابک مصطفی زاده
دانشیار پزشکی قانونی و سم شناسی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: پزشکی قانونی، سم شناسی بالینی
Babak Mostafazadeh
Associate Professor Forensic Medicine and Toxicology
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Forensic Medicine, Clinical Toxicology
Adeline Ngo Su-Yin

Specialist: Medical Toxicology, Emergency Medicine
Darren M. Roberts

Specialist: Clinical pharmacology, Toxicology and Nephrology
Wayne Anthony Temple

Specialist: Clinical Toxicology
Chen Chang Yang
Associate Professor
Specialist: Clinical Toxicology, Environmental & Occupational Medicine
دکتر مریم وهاب زاده
استادیار مرکز تحقیقات سم شناسی پزشکی سم شناسی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: مسمومیت ها و سم شناسی بالینی
Maryam Vahabzadeh
Assistant Professor Toxicology Medical Toxicology Research Center
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Toxicology, Poisonings and Clinical Toxicology
دکتر حمید خسروجردی
استادیار مرکز تحقیقات اعتیاد
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: کودکان، سم شناسی بالینی
Hamid Khosrojerdi
Assistant Professor Addiction Research Centre
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Pediatrics, Clinical Toxicology
صفحه آرا
علی مرتضی عینی

Ali Morteza Einy

Specialist: Graphics
مدیر اجرایی
دکتر هدی عزیزی
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: طب سوزنی و پزشکی مجتمع
Hoda Azizi
Assistant Professor
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Acupuncture and Integrative Medicine
رویا راعی فرد

دانشگاه علوم پزشکی مشهد
Roya Raeefard

Mashhad University of Medical Sciences
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۴
تعداد عناوین درج شده:
۳۶۹
تعداد مطالب دارای متن
۳۶۰