درباره نشریه
ISSN:
2322-388X
eISSN:
2345-4601
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
مدیر مسئول:
دکتر مسعود کثیری عسگرانی
سردبیر:
دکتر رضا ابراهیمی کهریزسنگی
مدیر اجرایی:
دکتر محسن عباسی بهاران چی
ویراستار انگلیسی:
دکتر پریوش اسماعیلی
تلفن:
031-42291111
دورنگار:
031-42291111
سایت اختصاصی:
jmatpro.iaun.iau.ir
نشانی:
نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، دانشکده مهندسی مواد، طبقه سوم، اتاق 321
صندوق پستی:
517
تاریخ به‌روزآوری: 1401/12/15
مدیر مسئول
دکتر مسعود کثیری عسگرانی
دانشیار واحد نجف آباد
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Masoud Kasiri Asgarani
Associate Professor Najafabad Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Physical Metallurgy and Heat Hreatment, Welding, Soldering and Brazing
سردبیر
دکتر رضا ابراهیمی کهریزسنگی
استاد واحد نجف آباد
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: نانومواد و سنتز کامپوزیت نانو، سینتیک
Reza Ebrahimi Kahriz Sangi
Professor Najafabad Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Nanomaterials and Nano composite synthesis, kinetics
اعضای تحریریه
Constantin Politis
Professor
Specialist: Physics and Materials Science
Seeram Rama Krishna
Professor
Specialist: Nanoscience & Nanotechnology
Mohd Sapuan
Professor
Specialist: Composite Material, Concurrent Engineering
دکتر عباس نجفی زاده
استاد دانشکده مهندسی مواد
دانشگاه صنعتی اصفهان
رشته تخصصی: مهندسی مواد، خواص مکانیکی، فرایندهای ترمومکانیکی
Abbas Najafizadeh
Professor Faculty of Material Engineering
Isfahan University of Technology
Specialist: Materials Engineering, Mechanical Properties, Thermomechanical Processes
دکتر احمد ساعتچی
استاد دانشکده مهندسی مواد
دانشگاه صنعتی اصفهان
رشته تخصصی: مهندسی مواد، خوردگی، خواص فیزیکی مواد
Ahmad Saatchi
Professor Faculty of Material Engineering
Isfahan University of Technology
Specialist: Materials Engineering, Corrosion, physical properties of materials
دکتر علی سعیدی
استاد
دانشگاه صنعتی اصفهان
رشته تخصصی: مهندسی مواد، متالورژی استخراج، سنتز مواد
Ali Saidi
Professor
Isfahan University of Technology
Specialist: Materials Engineering, Extractive Metallurgy, Materials Synthesis
دکتر علی شفیعی
دانشیار دانشکده مهندسی مواد
دانشگاه صنعتی اصفهان
رشته تخصصی: مهندسی مواد، فرایندهای متالورژی
Ali Shafyei
Associate Professor Faculty of Material Engineering
Isfahan University of Technology
Specialist: Materials Engineering, Metallurgical processes
دکتر حسین ادریس
استاد دانشکده مهندسی مواد
دانشگاه صنعتی اصفهان
رشته تخصصی: مهندسی مواد، مهندسی سطح، آنالیز مواد
Hossein Edris
Professor Faculty of Material Engineering
Isfahan University of Technology
Specialist: Materials Engineerin, Level engineering, material analysis
دکتر ابراهیم حشمت دهکردی
دکتر ابراهیم حشمت دهکردی
دانشیار پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای ایران
رشته تخصصی: مهندسی مواد
Ebrahim Heshmat Deh Kordi
Associate Professor of Iranian Institute of Nuclear Science and Technology
Specialist: Materials Engineering
دکتر رضا ابراهیمی کهریزسنگی
استاد واحد نجف آباد
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: نانومواد و سنتز کامپوزیت نانو، سینتیک
Reza Ebrahimi Kahriz Sangi
Professor Najafabad Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Nanomaterials and Nano composite synthesis, kinetics
دکتر مسعود کثیری عسگرانی
دانشیار واحد نجف آباد
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Masoud Kasiri Asgarani
Associate Professor Najafabad Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Physical Metallurgy and Heat Hreatment, Welding, Soldering and Brazing
دکتر رامین ابراهیمی
استاد بخش مهندسی مواد، دانشکده مهندسی
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: فرایندهای تشکیل فلز، تغییر شکل پلاستیک شدید، پردازش حرارتی، مهندسی مواد
Ramin Ebrahimi
Professor, Department of Materials Science and Engineering, School of Engineering
University of Shirazu
Specialist: Metal Forming Processes, Severe Plastic Deformation, Thermomechanical Processing, Materials Engineering
دکتر حسین مناجاتی زاده
استادیار واحد نجف آباد
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: مهندسی مواد
Hossein Monajati Zadeh
Assistant Professor Najafabad Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Materials Engineering
ویراستار انگلیسی
دکتر پریوش اسماعیلی

دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ترجمه، مطالعات شناختی
Parivash Esmaeili

University of Tehran
Specialist: Translation, Cognitive Studies
مدیر اجرایی
دکتر محسن عباسی بهاران چی
واحد نجف آباد
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: جوش، مواد نانوساختار
Mohsen Abbasi Baharan Chi
Najafabad Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Welding, Nanostructured Materials
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۰
تعداد عناوین درج شده:
۲۷۷
تعداد مطالب دارای متن
۲۶۴